ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

Ευθύνη εγγυητή σε αλληλόχρεο λογαριασμό.

 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ   1763/2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο εγγυητής απαίτησης του δανειστή για την καταβολή από μέρους του οφειλέτη του καταλοίπου, που θα προκύψει από τη λειτουργία της σύμβασης πίστωσης με ανοικτό λογαριασμό κατά το κλείσιμο αυτού, ευθύνεται μέχρι του ποσού της κυρίας οφειλής για το οποίο εγγυήθηκε και όχι για χρηματικές απαιτήσεις, που αναφέρονται σε άλλη μεταγενέστερη σύμβαση παροχής πίστωσης προς τον πρωτοφειλέτη, την οποία αυτός δεν εγγυήθηκε, εκτός αν η μεταγενέστερη σύμβαση δεν είναι αυτοτελής, αλλά πρόσθετη (συμπληρωματική), με την οποία απλώς αυξάνεται το ποσό της πίστωσης, χωρίς να επέρχεται άλλη μεταβολή, οπότε ο εγγυητής ευθύνεται για την πληρωμή οποιουδήποτε χρεωστικού καταλοίπου από τη λειτουργία του λογαριασμού και αν ακόμη δεν έλαβε μέρος στην πρόσθετη αυτή σύμβαση, μέχρις όμως του ποσού της πιστώσεως της αρχικής βασικής συμβάσεως, ή και των προσθέτων στη συνέχεια συμβάσεων (όλων ή μερικών) εφόσον και αυτές εγγυήθηκε.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ   1763/2009

Απόσπασμα…..Από τις διατάξεις των άρθρων 361,874 ΑΚ, 112 Εισ,Ν ΑΚ, 669 Εμπ.Ν.., 47 και 64-67 του π.δ. 17.7/ 13.8.1923 "περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών" προκύπτει, ότι αλληλόχρεος (ή ανοικτός ή τρεχούμενος) λογαριασμός, από τον οποίο δημιουργείται μία διαρκής έννομη σχέση, υπάρχει, όταν δύο πρόσωπα, από τα οποία ένα τουλάχιστον είναι έμπορος, συμφωνούν με σύμβαση, όπως μη επιδιώκουν ή διαθέτουν μεμονομένως τις εκατέρωθεν απαιτήσεις από τις μεταξύ τους συναλλαγές, αλλά καταχωρίζουν αυτές σε τρέχοντα λογαριασμό, με μορφή χρεοπιστωτικών κονδυλίων, με σκοπό να οφείλεται το μέλλον να προκύψει από το κλείσιμο του λογαριασμού κατάλοιπο. Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 847, 848 και 851 ΑΚ, προκύπτει περαιτέρω, ότι ο εγγυητής απαιτήσεως του δανειστή για την καταβολή, από μέρους του οφειλέτη του καταλοίπου που θα προκύψει από τη λειτουργία της συμβάσεως πιστώσεως με ανοικτό λογαριασμό, κατά το κλείσιμο αυτού, ευθύνεται, λόγω του παρεπομένου χαρακτήρα της εγγυήσεως, μέχρι του ποσού της κυρίας οφειλής (ήτοι της πιστώσεως), για το οποίο εγγυήθηκε και όχι για χρηματικές απαιτήσεις (κονδύλια του λογαριασμού) που αναφέρονται σε άλλη μεταγενέστερη σύμβαση παροχής πιστώσεως προς τον πρωτοφειλέτη, την οποία αυτός δεν εγγυήθηκε, εκτός αν η μεταγενέστερη σύμβαση δεν είναι αυτοτελής, αλλά πρόσθετη (συμπληρωματική), με την οποία απλώς αυξάνεται το ποσό της πιστώσεως, χωρίς να επέρχεται άλλη μεταβολή, οπότε ο εγγυητής ευθύνεται για την πληρωμή οποιουδήποτε χρεωστικού καταλοίπου από τη λειτουργία του λογαριασμού και αν ακόμη δεν έλαβε μέρος (με την ιδιότητα του εγγυητή) στην πρόσθετη αυτή σύμβαση, μέχρις όμως του ποσού της πιστώσεως της αρχικής βασικής συμβάσεως ή και των προσθέτων στη συνέχεια συμβάσεων (όλων ή μερικών) εφόσον και αυτές εγγυήθηκε. Στην προκειμένη περίπτωση από την επισκόπηση των διαδικαστικών εγγράφων προκύπτουν τα εξής: Με την ανακοπή της η ήδη αναιρεσείουσα, ζήτησε την ακύρωση της ανακοπτόμενης και εις βάρος της εκδοθείσας, μετ' αίτηση της αναιρεσίβλητης διαταγής πληρωμής, επικαλούμενη ότι δεν συνέτρεχε η κατά νόμο απόδειξη της απαίτησης εγγράφως, διότι η από 20.9.1990 σύμβαση εγγύησης, με βάση την οποία εκδόθηκε εις βάρος της η διαταγή πληρωμής, δεν είχε υπογραφεί από αυτή, αλλά νοθεύτηκε, από τους υπαλλήλους της καθής η ανακοπή, ως προς τη χρονολογία και το ποσό της εγγύησης, προγενέστερη από του έτους 1986 σύμβαση την οποία αυτή υπέγραψε εν λευκώ, εγγυηθείσα για οφειλή του συζύγου της μέχρι του ποσού των 516.000 δρχ.. Το εφετείο, με την προσβαλλόμενη απόφασή του, δέχθηκε, μετ' ανέλεγκτη εκτίμηση των αποδείξεων, ως αποδειχθέντα τα εξής: Δυνάμει της υπ' αριθ. ...συμβάσεως πιστώσεως με ανοικτό τρεχούμενο (αλληλόχρεο) λογαριασμό που καταρτίστηκε ανάμεσα στην ανακόπτουσα εφεσίβλητη Τραπεζιτική Εταιρεία με την επωνυμία…..και το…..σύζυγο της καθής η ανακοπή – εκκαλούσης….ως πιστούχο, ανοίχθηκε υπέρ αυτού πίστωση με εξυπηρετούμενη με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό ποσού πεντακοσίων δέκα έξι χιλιάδων (516.000) δραχμών που λειτούργησε σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στη σύμβαση αυτή. Η πιο πάνω σύμβαση πιστώσεως (η οποία προσκομίζεται σε πρωτότυπο) συμφωνήθηκε μεταξύ των συμβαλλομένων με το ανώτατο ισχύον όριο τόκου και προμηθειών και με την υποχρέωση να πληρώνεται στο τέλος κάθε τριμήνου κατά το οποίο θα κλείνεται περιοδικά ο λογαριασμός σύμφωνα με το άρθρο 112 ΕισΝΑΚ. Σε περίπτωση που το ποσό των τόκων και προμηθειών δεν καταβληθεί, συμφωνήθηκε να ανατοκίζεται ανά τρίμηνο και να έχει το δικαίωμα η πιστώτρια Τράπεζα να μεταφέρει το ποσό αυτό σε χρέωση του λογαριασμού της πιο πάνω πίστωσης χωρίς να χρειάζεται να ειδοποιήσει τον οφειλέτη. Με την ίδια σύμβαση ρητά συνομολογήθηκε το δικαίωμα της πιστώτριας Τράπεζας να κλείνει οριστικά το λογαριασμό που εξυπηρετεί την πίστωση που ανοίχθηκε, ελεύθερα και οποτεδήποτε, το δε κατάλοιπο του λογαριασμού αν τυχόν κλεισθεί, να είναι απαιτητό με τόκο υπερημερίας ίσο με το ανώτατο που επιτρέπεται για τις τραπεζικές συναλλαγές. Τέλος, συμφωνήθηκε ρητά ότι η οφειλή που προκύπτει από το οριστικό κλείσιμο της πιστώσεως του πιο πάνω πιστούχου προς την πιστώτρια Τράπεζα, θα αποδεικνύεται με απόσπασμα από τα βιβλία της, όπου θα φαίνεται η κίνηση των λογαριασμών της πίστωσης, του αποσπάσματος αυτού αναγνωριζομένου από τον πιο πάνω πιστούχο ότι αποτελεί πλήρη απόδειξη της απαιτήσεως της πιστώτριας Τράπεζας εναντίον του. Στη συνέχεια με τις υπ' αριθ. ..και η εφεσίβλητη σε πρωτότυπο και αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο με τη βασική σύμβαση, αυξήθηκε, αντιστοίχως, το ύψος της πιστώσεως κατά 120.000 δραχμές, 714.000 δραχμές και 3.800.000 δραχμές και τέλος μειώθηκε κατά 515.000 δραχμές, με αποτέλεσμα το συνολικό ύψος της πιστώσεως να φθάσει το ποσό των 4.635.000 δραχμών. Επειδή ο πιστούχος, δεν εκπλήρωνε τις υποχρεώσει; του από την πιο πάνω σύμβαση, η πιστώτρια - εφεσίβλητη Τράπεζα….έκλεισε οριστικά στις 24.10-.1991 τον πιο πάνω λογαριασμό, ο οποίος εμφάνιζε την ημερομηνία εκείνη υπόλοιπο ύψους 5.547.178 δραχμών. Με την από 18.11.1991 εξώδικη δήλωση και πρόσκληση, την οποία η πιστώτρια Τράπεζα κοινοποίησε στο…..στις 22 Νοεμβρίου 1991, όπως προκύπτει από την υπ' αριθ. ...έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιώς ..., γνωστοποίησε σ' αυτόν το κλείσιμο του λογαριασμού που τηρήθηκε μεταξύ της με βάση τις ως άνω συμβάσεις (κυρία και πρόσθετες πράξεις) προσκαλώντας τον ίδιο να της καταβάλει το χρεωστικό υπόλοιπο ύψους πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων εκατόν εβδομήντα οκτώ (5.547.178) δραχμών όπως τούτο (υπόλοιπο) εφαίνετο στα επισυναπτόμενα και συγκοινοποιούμενα αντίγραφα των πιο πάνω λογαριασμών, με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας που ισχύει κάθε φορά. Με την από 20 Σεπτεμβρίου 1990 έγγραφη σύμβαση εγγυήσεως (η οποία επίσης προσκομίζεται από την εφεσίβλητη Τράπεζα σε πρωτότυπο), η εκκαλούσα…..σύζυγος του πιστούχου….εγγυήθηκε προς την πιστώτρια Τράπεζα, ως αυτοφειλέτρια, την τήρηση όλων των υποχρεώσεων από την πιο πάνω σύμβαση του οφειλέτη πιστούχου συζύγου της. Συγκεκριμένα, η εκκαλούσα…….με την ως άνω έγγραφη σύμβαση εγγυήσεως, με την οποία ρητά δηλώνει ότι έλαβε γνώση ότι η Τράπεζα άνοιξε, δυνάμει της υπ' αριθ…..συμβάσεως πιστώσεως δι' ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού, πίστωση υπέρ του συζύγου της μέχρι του ποσού των 4.635.000 δραχμών, εγγυήθηκε ανεπιφύλακτα προς την τράπεζα υπέρ του πιστούχου την υπό τούτου εμπρόθεσμη και ολοσχερή εξόφληση παντός οιοδήποτε και αν είναι, κατά το οριστικό κλείσιμο της άνω πιστώσεως και των δυνάμει αυτής τηρουμένων λογαριασμών, καταλοίπου, πλέον τόκων και προμηθειών και γενικώς την παρά του πιστούχου εκπλήρωση όλων των δια της συμβάσεως αναλαμβανομένων έναντι της τράπεζας υποχρεώσεών του, ενεχόμενη εις ολόκληρον με αυτόν και ως αυτοφειλέτρια, παραιτούμενη της ενστάσεως της διζήσεως και γενικώς των ενστάσεων και παντός δικαιώματος από τις διατάξεις των άρθρων 853, 855, 858, 863, 864, 866, 867 και 868 ΑΚ. Με την από 19.9.1990 δήλωση προς την πιστώτρια Τράπεζα……(η οποία και αυτή προσκομίζεται από την εφεσίβλητη σε πρωτότυπο) στην οποία συμπεριλαμβάνεται δήλωση της εγγυήτριας…..ότι έχει εγγυηθεί προς την Τράπεζα αυτή την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ανέλαβε με την υπ' αριθ. ...σύμβαση πίστωσης ο πρωτοφειλέτης…..ο τελευταίος και η εγγυήτρια……ανέλαβαν την υποχρέωση και δήλωσαν στην ως άνω Τράπεζα, γνωρίζοντες ότι με την υπ' αριθ ... σύμβαση πιστώσεως με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό έχει ανοιχθεί πίστωση μέχρι του ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (4.300.000) δραχμών υπέρ του πιστούχου, ότι θα εξοφλήσουν το συνολικό ποσό της χρηματοδοτήσεως; που θα γίνει δυνάμει της ως άνω συμβάσεως πιστώσεως στις εξής προθεσμίες: 20.3.1991 δραχμές 400.000,20.6.1991 δραχμές 390.000, 20.9.1991 .δραχμές 390 000, 20.12.1991 δραχμές 390000, 20.3.1992 δραχμές 390.000, 20.6.1992 δραχμές 390000, 20.9.1992 δραχμές 390.000, 20.12.1992 δραχμές 390.000,20.3.1993 δραχμές 390.000,20.6.1993 δραχμές 390.000 και 20.9.1993 δραχμές 390.000. Το κλείσιμο του ως άνω λογαριασμού, που παρουσίαζε, όπως προαναφέρθηκε, υπόλοιπο υπέρ της πιστώτριας Τράπεζας ύψους 5.547.178 δραχμών, γνωστοποίησε η τελευταία στην εγγυήτρια…..στις 23.11.1991 με την από 18.11.1991 εξώδικη δήλωση και πρόσκληση, η οποία της κοινοποιήθηκε, όπως προκύπτει από την υπ' αριθ. ... έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιώς και τις συνημμένες σ' αυτήν από 2.11.1991 και 23.11.1991 αντίστοιχα απόδειξη παραδόσεως αντιγράφου θυροκολληθέντος δικογράφου του ίδιου δικαστικού επιμελητή και βεβαίωση του ίδιου, στις 23 Νοεμβρίου 1991. Με το ίδιο έγγραφο, εκαλείτο ο εγγυήτρια…..να καταβάλει στην πιστώτρια Τράπεζα το παραπάνω χρεωστικό υπόλοιπο των 5.547.178 δραχμών, όπως αυτό εμφαίνετο στα επισυναπτόμενα και συγκοινοποιούμενα αντίγραφα των πιο πάνω λογαριασμών με το νόμιμο τόκο υπερημερίας που ισχύει κάθε φορά, καθώς και τον επ' αυτών τόκο μέχρις εξοφλήσεως και τον αναλογούντα ειδικό φόρο Τραπεζικών Εργασιών επί των τόκων. Με την από 26.11.1991 επιστολή προς την πιστώτρια Τράπεζα ο πιστούχος…..ανεγνώρισε ως οφειλόμενο σε εκείνη, από την λειτουργία το ανωτέρω λογαριασμού, το ποσό των πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων τριών χιλιάδων τετρακοσίων πέντε (5.403.405) δραχμών, δηλώνοντας ρητώς ότι, κατόπιν προσεκτικού ελέγχου όλων των ποσών που πέρασαν στον ανωτέρω λογαριασμό κατά το Γ' Τρίμηνο του έτους 1991, διαπίστωσε ότι το ανωτέρω υπόλοιπο είναι απόλυτα ακριβές γι' αυτό και το αναγνωρίζει χωρίς καμμία επιφύλαξη σαν νόμιμο και σύμφωνο με τους όρους της μεταξύ τους συμβάσεως πιστώσεως. Στη συνέχεια η εφεσίβλητη Τράπεζα με την από 28.11.1991 αίτησή της ενώπιον του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς και επειδή οι εις ολόκληρον ενεχόμενοι έναντι της πιστούχος και εγγυήτρια δεν κατέβαλαν το ως άνω οφειλόμενο ποσό, ζήτησε την έκδοση διαταγής πληρωμής. Επί της αιτήσεως αυτής εκδόθηκε η υπ' αριθ…..διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς ο οποίος αφού έλαβε υπόψη του: 1°) την υπ' αριθ. ... σύμβαση πιστώσεως με ανοικτό τρεχούμενο (αλληλόχρεο) λογαριασμό μεταξύ της αιτούσας και του….(πρώτου των καθών η αίτηση), 2°) τις .... και . πρόσθετες πράξεις αυξήσεως βασική σύμβαση, 3°) αντίγραφο του λογαριασμού που τηρήθηκε και μειώσεως της πιστώσεως που αποτελούν ένα ενιαίο όλο με την από τα Εμπορικά βιβλία της αιτούσας και από τα οποία προέκυπτε το χρεωστικό υπόλοιπο που οφείλει ο πιστούχος και η εγγυήτρια στην Τράπεζα και είναι το ποσό των 5.547.178 δραχμών οφειλόμενο από 24.10.1991 με τους νομίμους τόκους, προμήθειες και έξοδα μέχρι την εξόφληση, 4ο) τις υπ' αριθ. ... και ... εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιώς ..., 5ο) την από ... σύμβαση εγγυήσεως, 60) την από 26.11.1991 αναγνώριση χρέους, 7ο) το υπ' αριθ….ένταλμα πληρωμής ποσού 4.300.000 δραχμών και 8ο) τη δήλωση καθορισμού δόσεων με την οποία αναγνωρίζουν οι καθών την οφειλή τους, διέταξε τους καθών η αίτηση……και……σύζυγο…..να καταβάλουν στην αιτούσα αδιαιρέτως και εις ολόκληρον ο καθένας το χρεωστικό υπόλοιπο πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων εκατόν εβδομήντα οκτώ (5.547.178) δραχμών με τους νομίμους τόκους από 24.10.1991 έως την πλήρη εξόφληση πλέον τόκων υπερημερίας επί των καθυστερουμένων τόκων μετά του αναλογούντος επί τόκων Ειδικού Φόρου επί των Τραπεζικών Εργασιών (Ε.Φ.Τ.Ε.). Κατά της παραπάνω υπ' αριθ…..διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς η οποία κοινοποιήθηκε στην……στις 5.2.199(βλ. υπ' αριθ. 5510/5.2.1992 έκθεση επιδόσεως του αυτού ως άνω δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιώς) η τελευταία άσκησε την από 19.2.1992 ανακοπή με τον ένδικο πρώτο λόγο της οποίας αυτή ισχυρίζεται ότι η από 20.9.1990 σύμβαση εγγυήσως βάσει της οποίας εκδόθηκε εναντίον της η προσβαλλομένη διαταγή πληρωμής είναι νοθευμένη ως προς τα αναγραφόμενα σ' αυτήν χρόνο κατάρτισής της (20.9.1990) και χρηματικό ποσό (4.635.000 δραχμές) διότι αυτή (ανακόπτουσα) κατά το έτος 1990 δεν κατάρτισε σύμβαση εγγυήσεως με την καθής ανώνυμη Τραπεζιτική εταιρεία, αλλά είχε συνάψει με την πιστώτρια Τράπεζα σύμβαση εγγυήσεως το έτος 1986 εν λευκώ δηλαδή ασυμπλήρωτη κατά ημεροχρονολογία και ποσό η οποία συντάχθηκε σε αυτοτελές έγγραφο και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως ως προς τα παραπάνω στοιχεία (ημεροχρονολογία και ποσό) από υπαλλήλους της καθής η ανακοπή Τραπεζιτικής εταιρείας παρανόμως και αντίθετα προς τους κανόνες της καλής πίστεως και των χρηστών συναλλακτικών ηθών δηλαδή εν αγνοία της και χωρίς τη συναίνεση ή έγκρισή της. Ο ισχυρισμός αυτός της ανακόπτουσας δεν αποδεικνύεται αληθής. Η ειδική δικαστική γραφολόγος…..που ορίστηκε ως πραγματογνώμων με την υπ' αριθ….μη οριστική απόφαση του δικαστηρίου τούτου, στην από 3.1.2004 έκθεσή της καταλήγει στα εξής συμπεράσματα, έχοντας εξετάσει το υπό έλεγχο έγγραφο, σε πρωτότυπο: 1ο) ότι στη θέση του ποσού ολογράφως και αριθμητικώς υπάρχει απόσβεση με διορθωτικό υγρό τύπου "Blanco". Κατά την υπ' αυτής εξέταση διαπιστώθηκε ότι στην υπό έλεγχο σύμβαση αρχικά είχε δακτυλογραφηθεί το ποσό των 835.000 δραχμών ολογράφως και αριθμητικώς. Στη συνέχεια έγινε απόσβεση στη γραφή και αριθμογραφή του ποσού αυτού με την έναρξη από τον προηγούμενο στίχο μετά την έντυπη λέξη "δραχμών", δακτυλογραφήθηκε ολογράφως και αριθμητικώς το ποσό των 4.635.000 δραχμών, 2ο) ότι στην υπ' αριθ….σύμβαση εγγυήσεως μεταξύ των νομίμων εκπροσώπων της Τράπεζας….. και του …..και της…..ο συγκεκριμένος χρόνος συμπλήρωσης των δακτυλογραφημένων στοιχείων του κειμένου και ο χρόνος χάραξης των υπογραφών των συμβαλλομένων, δεν μπορεί να προσδιοριστεί γραφολογικά ή εργαστηριακά γιατί δεν υπάρχει σχετική επιστημονική μέθοδος, 3ο) ότι στην ίδια ως άνω σύμβαση η υπάρχουσα απόσβεση του αρχικά αναγραφέντος ποσού (ολογράφως και αριθμητικώς) και η δακτυλογράφηση νέου μεγαλύτερου ποσού (ολογράφως και αριθμητικώς) εφόσον δεν επικυρώνεται με μονογραφές ή υπογραφές των συμβαλλομένων, στο σημείο της διόρθωσης, αποτελεί νόθευση εγγράφου. Ότι συνεπώς έμμεσα προκύπτει ότι στην επίδικη σύμβαση υπάρχει νόθευση ως προς το ποσό, εκτός αν από άλλα στοιχεία αποδεικνύεται ότι τα συμβαλλόμενα μέρη, συγκατατέθηκαν στην τροποποίηση αυτή. Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι στο πρωτότυπο κείμενο της από…..συμβάσεως εγγυήσεως υπάρχει μία παρατυπία ότι δηλαδή στη θέση του ποσού ολογράφως και αριθμητικώς υπάρχει απόσβεση του αρχικώς αναγραφομένου ποσού 835.000 δραχμών με διορθωτικό υγρό τύπου "Blanco" και στη συνέχεια έχει δακτυλογραφηθεί ολογράφως και αριθμητικώς το ποσό των 4.635.000 δραχμών, η διόρθωση δε αυτή δεν έχει επικυρωθεί με μονογραφές ή υπογραφές των συμβαλλομένων. Με μόνον όμως το γεγονός τούτο, δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι η καθής η ανακοπή τραπεζική εταιρεία προέβη σε νόθευση εγγράφου εγγυήσεως, η οποία -όπως η ανακόπτουσα ισχυρίζεται- είχε υπογραφεί απ' αυτήν εν λευκώ, δηλαδή χωρίς να έχουν συμπληρωθεί η χρονολογία συντάξεώς της και το ποσό της εγγυήσεως. Το δικαστήριο, απ' όλα τα προαναφερόμενα αποδεικτικά μέσα, πείθεται ότι η διόρθωση αυτή, οφειλόμενη στην λανθασμένη αναγραφή του ποσού της εγγυήσεως από παραδρομή του υπαλλήλου της καθής η ανακοπή, έγινε, έστω και αν δεν έχει επικυρωθεί με μονογραφές ή υπογραφές των συμβαλλομένων, με την πλήρη γνώση και συναίνεση της ανακόπτουσας κατά τον χρόνο (20.9.1990) συντάξεως και υπογραφής του εγγράφου αυτού από την ίδια. Και τούτο, διότι 1ο) η ίδια η ανακόπτουσα, την ίδια ημέρα (20.9.1990), συνεβλήθη εκ τρίτου ως εγγυήτρια στην υπ' αριθ. 1732/20.9.1990 πρόσθετη πράξη αυξήσεως πιστώσεως δι' ανοικτού λογαριασμού που καταρτίσθηκε μεταξύ της καθής η ανακοπή και του συζύγου της…..και δυνάμει της οποίας αυξήθηκε η χορηγηθείσα στον τελευταίο από την πρώτη πίστωση κατά 3.800.000 δραχμές και έτσι η αρχική πίστωση ύψους 835.000 δραχμών ανήλθε στο ποσό των 4.635.000 δραχμών. Στη σύμβαση αυτή, συνεβλήθη εκ τρίτου ως εγγυήτρια η ανακόπτουσα…..και δήλωσε ρητώς ότι εγγυάται ανεπιφυλάκτως προς την πιστώτρια Τράπεζαν την εμπρόθεσμη και πλήρη εξόφληση παντός χρεωστικού υπολοίπου της δια των προηγουμένων συμβάσεων και της παρούσης συμβάσεως συνομολογουμένης πιστώσεως (βλ. πέμπτο όρο της πρόσθετης αυτής πράξης). Με την προσθήκη αντίκρουση των προτάσεων που υπέβαλε η ανακόπτουσα ενώπιον του δικαστηρίου τούτου, ισχυρίζεται ότι και η ως άνω αναφερομένη υπ' αριθ….πρόσθετη πράξη αυξήσεως της πιστώσεως είναι πλαστογραφημένη γιατί όλες οι συμπληρώσεις των διάκενων διάστικτων σειρών είναι εκτός των σειρών αυτών και κυρίως η συμπλήρωση του ποσού των 4.635.000 δραχμών. Μόνον όμως το γεγονός ότι η συμπλήρωση των διάκενων διάστικτων σειρών του εντύπου της εφεσίβλητης Τράπεζας όπου συντάχθηκε η εν λόγω πρόσθετη πράξη αυξήσεως της πιστώσεως του…..μεταξύ των οποίων και η συμπλήρωση του ποσού των 4.635.000 δραχμών ολογράφως και αριθμητικώς, έγινε κατά τρόπο ώστε αυτή (συμπλήρωση) να μην εφάπτεται των διάστικτων σειρών, δεν αποτελεί καν ένδειξη πλαστογραφίας εκ μέρους της εφεσίβλητης και κατά συνέπεια, ο σχετικός ισχυρισμός της εκκαλούσας είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Να σημειωθεί ότι δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 38 ΚΠοινΔ, αφού η καταγγελλόμενη από την ανακόπτουσα πράξη, λόγω του πλημμεληματικού της χαρακτήρα, έχει υποκύψει σε παραγραφή. 2ο) Στην από 19.9.1990 δήλωση καθορισμού δόσεων που αφορά στην υπ' αριθ. ... σύμβαση πιστώσεως με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό με το περιεχόμενο που παραπάνω αναλυτικά έχει εκτεθεί και που αφορά καθορισμό εξοφλήσεως του ποσού των 4.300.000 δραχμών με τριμηνιαίες δόσεις εκ μέρους του πιστούχου…..εμπεριέχεται χωριστή δήλωση της ανακόπτουσας…..ότι έχει εγγυηθεί προς την πιστώτρια Τράπεζα την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ανέλαβε ο πρωτοφειλέτης…..με την υπ' αριθ….σύμβαση πιστώσεως και ότι με την ιδιότητά της αυτή εγγυάται με τους ίδιους όρους που αναφέρονται στη σύμβαση την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του πρωτοφειλέτη όπως προσδιορίζονται με την ως άνω δήλωσή του (καθορισμού δόσεων αποπληρωμής του ως άνω ποσού). Περαιτέρω, ούτε από τα λοιπά αποδεικτικά μέσα αποδεικνύεται νόθευση του περιεχομένου της από….συμβάσεως εγγυήσεως. Κατέθεσε βεβαίως στο ακροατήριο του δικαστηρίου τούτου ο μάρτυς και σύζυγος της ανακόπτουσας….ο οποίος εξετάσθηκε με την επιμέλεια της τελευταίας, ότι η καθής η ανακοπή Τράπεζα έχει προβεί σε νόθευση της εν λόγω συμβάσεως εγγυήσεως, διότι η σύζυγός του είχε υπογράψει ως εγγυήτρια μόνον σε δύο προγενέστερες συμβάσεις που αφορούσαν τα ποσά των 516.000 δραχμών και 1.200.000 δραχμών αλλά "εν λευκώ" ως προς το χρόνο κατάρτισης των συμβάσεων αυτών και ως προς τα ποσά που αφορούσαν και ότι έχοντας τη πιστώτρια Τράπεζα τα "εν λευκώ" υπογραφέντα από τη σύζυγό του έντυπα συμβάσεων εγγυήσεων, συμπλήρωσε ένα από τα δύο αυτά έγγραφα αυθαιρέτως και παρανόμως, χωρίς αυτή να το γνωρίζει. Όμως, η κατάθεση του μάρτυρος αυτού δεν κρίνεται πειστική από το δικαστήριο. Και αυτό, διότι ο εν λόγω μάρτυρας, όπως εξάλλου και η ίδια η ανακόπτουσα, αν και υποστηρίζουν ότι η τελευταία έχει υπογράψει προγενέστερες συμβάσεις εγγυήσεως εν λευκώ, δεν εξηγούν ποίο είναι το νόημα και ο σκοπός υπογραφής συμβάσεων εγγυήσεων με ασυμπλήρωτα τα πλέον καίρια σημεία αυτής (χρόνος κατάρτισης και ποσό) και, περαιτέρω, ποια εν πάση περιπτώσει ήταν η ειδικότερη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων ως προς τον τρόπο και χρόνο συμπλήρωσης των κενών αυτών σημείων. Με βάση τις παραδοχές αυτές, το Εφετείο απέρριψε τον ισχυρισμό -λόγο ανακοπής-της ήδη αναιρεσείουσας (ανακόπτουσας) ότι η έγγραφη σύμβαση εγγύησης, δυνάμει της οποίας εκδόθηκε εις βάρος της η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής, είναι νοθευμένη ως προς το ποσό και την χρονολογία κατάρτισης, απέρριψε δε και τον επαναφερθέντα ενώπιόν του με λόγο έφεσης ως άνω ισχυρισμό. 'Ετσι που έκρινε το Εφετείο διέλαβε στην απόφασή του πλήρεις, σαφείς και χωρίς αντίφαση αιτιολογίες που καθιστούν εφικτό τον αναιρετικό έλεγχο ως προς την ορθότητα ή μη της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 361, 847, 848 και 851 ΑΚ και ως εκ τούτου ο περί του αντιθέτου, εκ του άρθρου 559 αρ. 19 ΚΠολΔ απορρέων, αναιρετικός λόγος, τον οποίο προέτεινε ο Εισηγητής, είναι αβάσιμος. 

 

Καταχρηστικοί γενικοί όροι συναλλαγών.

 

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ   4788/2008

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Καταναλωτής είναι κάθε φυσικό, ή νομικό πρόσωπο για το οποίο προορίζονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά, ή το οποίο κάνει χρήση τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών, εφόσον αποτελεί τον τελικό αποδέκτη τους. Δεν αποκλείεται ο χαρακτηρισμός ως καταναλωτών ακόμη και ενώσεων χωρίς νομική προσωπικότητα

Οι γενικοί όροι των συναλλαγών (ΓΟΣ), δηλαδή οι όροι που έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για αόριστο αριθμό μελλοντικών συμβάσεων, απαγορεύονται και είναι άκυροι, αν με αυτούς επέρχεται «ουσιώδης ή σημαντική» διατάραξη της συμβατικής ισορροπίας. Ο καταχρηστικός χαρακτήρας τέτοιου γενικού όρου ενσωματωμένου σε σύμβαση κρίνεται, αφού ληφθούν υπόψη η φύση των αγαθών ή των υπηρεσιών, το σύνολο των ειδικών συνθηκών κατά τη σύναψη της και όλες οι υπόλοιπες ρήτρες της σύμβασης, ή άλλης σύμβασης από την οποία αυτή εξαρτάται.

Καταχρηστικοί είναι και εκείνοι οι όροι που, χωρίς σπουδαίο λόγο, αφήνουν το τίμημα αόριστο και δεν επιτρέπουν τον προσδιορισμό του με κριτήρια ειδικά καθορισμένα στη σύμβαση και εύλογα για τον καταναλωτή.

Ο δικαστής με διαπλαστική παρέμβαση του οφείλει να υπεισέλθει στη θέση του οφειλέτη και να επαναπροσδιορίσει, με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, τους όρους και τις συνθήκες παροχής, δηλαδή τους ΓΟΣ, προς την κατεύθυνση της ισόνομης και ισόρροπης ανακατανομής δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ των συμβαλλομένων

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ   4788/2008

Απόσπασμα………..Οι οδηγίες αποτελούν παράγωγο κοινοτικό δίκαιο και δεσμεύουν κάθε κράτος μέλος ως προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, ενώ αφήνουν την επιλογή του τύπου και των μέσων (με τα οποία θα γίνει εφικτή η επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος) στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών. Αν η οδηγία περιέχει κανόνες σαφείς και ορισμένους, δεκτικούς απευθείας εφαρμογής, η παράλειψη του εθνικού νομοθέτη να την εκτελέσει εμπρόθεσμα συνεπάγεται την άμεση ισχύ της στην εσωτερική έννομη τάξη του κράτους μέλους που είναι ο παραλήπτης της. Η ισχύς της όμως εκτείνεται μόνον κατά του κράτους μέλους που παρέλειψε να την καταστήσει εθνικό δίκαιο, όχι δε και στις σχέσεις μεταξύ των ιδιωτών. Συμψηφισμός. Έννοια και αποτελέσματα του συμψηφισμού (κατ' άρθρο 440 ΑΚ). Η ένσταση συμψηφισμού, που αποτελεί γνήσια ένσταση, προτείνεται σε κάθε στάση της δίκης και στο Εφετείο, εφόσον αποδεικνύεται αμέσως, δηλαδή με έγγραφο ή ομολογία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 6 του ν. 2251/1994 «περί προστασίας των καταναλωτών», όπως είχε πριν από την αντικατάσταση του με το άρθρο 10 παρ. 24 στοιχ. β', του ν. 2741/1999, οι γενικοί όροι των συναλλαγών (ΓΟΣ), δηλαδή όροι που έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για αόριστο αριθμό μελλοντικών συμβάσεων, απαγορεύονται και είναι άκυροι, αν έχουν ως αποτέλεσμα την υπέρμετρη διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλλομένων εις βάρος του καταναλωτή. Ο καταχρηστικός χαρακτήρας τέτοιου γενικού όρου ενσωματωμένου σε σύμβαση κρίνεται, αφού ληφθούν υπόψη η φύση των αγαθών ή των υπηρεσιών, το σύνολο των ειδικών συνθηκών κατά τη σύναψη της και όλες οι υπόλοιπες ρήτρες της σύμβασης ή άλλης σύμβασης από την οποία αυτή εξαρτάται. Ο περιέχων τη διάταξη αυτή νόμος 2251/1994 αποτελεί ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο, της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5.4.1993 «σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες συμβάσεων που συνάπτονται με τους καταναλωτές». Στο άρθρο 2 παρ. 1 της ενλόγω οδηγίας ορίζεται ότι «ρήτρα σύμβασης που δεν αποτέλεσε αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης θεωρείται καταχρηστική, όταν, παρά την απαίτηση της καλής πίστης, δημιουργείται σε βάρος του καταναλωτή ανισορροπία ανάμεσα στα δικαιόματα και στις υποχρεώσεις τα απορρέοντα από τη σύμβαση. Η ρύθμιση της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2251/1994 αποτελεί εξειδίκευση της γενικής αρχής του άρθρου 281 ΑΚ, κατά την οποία απαγορεύεται η καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος ή η κατάχρηση ενός θεσμού, όπως είναι η συμβατική ελευθερία. Η πιο πάνω παράγραφος στην αρχική της διατύπωση χρησιμοποίησε τον όρο «υπέρμετρη διατάραξη» της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων, αποκλίνοντας έτσι φραστικά από τη διατύπωση του άρθρου 3 παρ. 1 της οδηγίας, η οποία κάνει λόγο για «σημαντική ανισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των μερών». Η ανάγκη εναρμονισμένης προς την οδηγία ερμηνείας επιβάλλει να δοθεί η ίδια έννοια στον όρο «διατάραξη» και μετά την απάλειψη του όρου «υπέρμετρη», στην οποία προέβη ο νεότερος νομοθέτης με το άρθρο 10 παρ. 24 στοιχ. β' του ν. 2741/1999 και, συνεπώς, και μετά την τροποποίηση αυτή προϋπόθεση της καταχρηστικότητας κάποιου ΓΟΣ είναι η με αυτόν «ουσιώδης ή σημαντική» διατάραξη της συμβατικής ισορροπίας (ΟλΑΠ 6/2006, ΟλΑΠ 15/2007 δημ. Νόμος). Εκτός από την παραπάνω γενική ρήτρα για την καταχρηστικότητα των ΓΟΣ, που συνεπάγεται διατάραξη της συμβατικής ισορροπίας, στην παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2251/1994 απαριθμούνται ενδεικτικά και τριάντα μία περιπτώσεις γενικών όρων που θεωρούνται άνευ ετέρου καταχρηστικοί, χωρίς ως προς αυτούς να ερευνάται η συνδρομή των προϋποθέσεων της γενικής ρήτρας, αφού αυτοί θεωρούνται, κατ' αμάχητο τεκμήριο ότι έχουν καταχρηστικό χαρακτήρα. Στις περιπτώσεις αυτές συμπεριλαμβάνεται και η υπό το στοιχείο 1α, σύμφωνα με την οποία καταχρηστικοί είναι και εκείνοι οι όροι που, χωρίς σπουδαίο λόγο, αφήνουν το τίμημα αόριστο και δεν επιτρέπουν τον προσδιορισμό του με κριτήρια ειδικά καθορισμένα στη σύμβαση και εύλογα για τον καταναλωτή. Μεταξύ των καθοδηγητικών αρχών που συνάγονται από τις ειδικές αυτές περιπτώσεις είναι και η αρχή της διαφάνειας, όπως και η αρχή της απαγόρευσης της χωρίς λόγο ανάθεσης του προσδιορισμού της παροχής ή των επιμέρους στοιχείων της στην απόλυτη κρίση του προμηθευτή. Εξάλλου, η καταχρηστικότητα ενός ΓΟΣ κρίνεται σύμφωνα με το δίκαιο που ισχύει κατά το χρόνο που γίνεται η χρήση αυτού και όχι κατά το χρόνο που διατυπώθηκε (ΟλΑΠ 15/2007 Δημ. Νόμος). Περαιτέρω, κατά το άρθρο 1 παρ. 4 στοιχ. α' του ν. 2251/1994, καταναλωτής είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το οποίο προορίζονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά ή το οποίο κάνει χρήση τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών, εφόσον αποτελεί τον τελικό αποδέκτη τους». Η συμπερίληψη των νομικών προσώπων υπό τη σκέπη του νόμου, μαζί με τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον αποτελούν ευνοϊκότερη ρύθμιση από τον εθνικό νομοθέτη, αποκλίνοντας σ' αυτό το σημείο από τις οδηγίες της ΕΟΚ, οι οποίες αναφέρονται σε καταναλωτή φυσικό πρόσωπο (85 /577/ΕΟΚ για τις συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος, 93/13/ΕΟΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων και 87/102/ ΕΟΚ για την καταναλωτική πίστη, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 90/88/ΕΟΚ), με τις οποίες όμως επιτρέπεται η εκ μέρους των εθνικών νομοθετών υιοθέτηση ευνοϊκότερων ρυθμίσεων για τον καταναλωτή (βλ. και «Η προστασία του καταναλωτή στη σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος», Ξένη Σκορίνη - Παπαρρηγοπούλου, σελ. 79-80 επ.). Εξάλλου, δεν θα πρέπει να αποκλείεται ο χαρακτηρισμός ως καταναλωτών ακόμη και ενώσεων χωρίς νομική προσωπικότητα (Γ. Καράκωστας, «Η προστασία του καταναλωτή», σελ. 50 και 70). Ειδικότερα, προκειμένου να θεωρηθεί ως καταναλωτής ένα πρόσωπο, πρέπει να πληροί τις δύο παραπάνω προϋποθέσεις: α') να πρόκειται για προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά, β') ο προμηθευόμενος αυτές να είναι ο τελικός αποδέκτης. Δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί καταναλωτής το πρόσωπο που αποκτά τα προϊόντα με σκοπό να τα μεταβιβάσει αυτούσια ή επεξεργασμένα, να παραχωρήσει τη χρήση ή να τα χρησιμοποιήσει για λογαριασμό ή για την οικονομική εξυπηρέτηση τρίτου. Επίσης, δεν απαιτείται ο τελικός αποδέκτης να χρησιμοποιήσει το αγαθό για προσωπικές, δηλαδή μη επαγγελματικές ανάγκες του, όπως απαιτούσε ο προϊσχύσας νόμος (άρθρο 2 παρ. 1 ν. 1969/1991) και όπως προβλέπουν οι σχετικές κοινοτικές οδηγίες (Γ. Καράκωστας, «Η προστασία του καταναλωτή», σελ. 70-71 επ.). Περαιτέρω, από το άρθρο 189 παρ. 3 της Συνθήκης της ΕΟΚ προκύπτει ότι οι οδηγίες αποτελούν παράγωγο κοινοτικό δίκαιο και δεσμεύουν κάθε κράτος μέλος της κοινότητας στο οποίο απευθύνονται, καθόσον αφορούν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αλλά αφήνουν την επιλογή του τύπου και των μέσων στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών. Γι' αυτό απευθύνονται κατ' ανάγκη, όχι απευθείας προς τους ιδιώτες, αλλά μόνον προς τα κράτη μέλη που έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τα μέτρα με τα οποία θα καταστεί εφικτή η επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος. Το κράτος μέλος αποδέκτης της οδηγίας έχει την υποχρέωση να πραγματοποιήσει το αποτέλεσμα, με μέσα όμως τα οποία αυτό θα επιλέξει. Αν η οδηγία περιέχει κανόνες σαφείς και ορισμένους, δεκτικούς απευθείας εφαρμογής, η παράλειψη του εθνικού νομοθέτη να την εκτελέσει εμπρόθεσμα συνεπάγεται την άμεση ισχύ της στην εσωτερική έννομη τάξη του κράτους μέλους, που είναι ο παραλήπτης αυτής. Η ισχύς της, όμως, εκτείνεται μόνον κατά του κράτους μέλους που παρέλειψε να την καταστήσει εθνικό δίκαιο και των αντίστοιχων κρατικών φορέων. Δεν εκτείνεται και τις μεταξύ των ιδιωτών σχέσεις, πριν από την έκδοση πράξης του εθνικού νομοθέτη που μετατρέπει την οδηγία σε κανόνα εσωτερικού δικαίου (ΑΠ 23/98 Δημ. Νόμος)... Τέλος, με την επίκληση και εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 288 ΑΚ, είναι εφικτή η παρέκκλιση από την αρχική ρύθμιση της συμβατικής σχέσης και η αναπροσαρμογή των καταχρηστικών (επαχθών) συμβατικών όρων προς άμβλυνση της συναλλακτικής ανισότητας μεταξύ των μερών (διορθωτική αποστολή της διάταξης του άρθρου 288 ΑΚ). Ο δικαστής, με διαπλαστική παρέμβαση του, οφείλει με βάση τη διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ να υπεισέλθει στη θέση του οφειλέτη και να επαναπροσδιορίσει, με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, τους όρους και τις συνθήκες παροχής, δηλαδή τους ΓΟΣ, προς την κατεύθυνση της ισόνομης και ισόρροπης ανακατανομής δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ των συμβαλλομένων (Γ. Καράκωστας, «Η προστασία καταναλωτή ν. 2251/94», σελ. 108)... 

 

Αποζημίωση πελατείας εμπορικού αντιπροσώπου.

 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ   592/2008 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εμπορικός αντιπρόσωπος είναι εκείνος στον οποίο ανατίθεται σε μόνιμη βάση, είτε να διαπραγματεύεται για λογαριασμό άλλου προσώπου την πώληση ή αγορά εμπορευμάτων, είτε να διαπραγματεύεται και να συνάπτει τις πράξεις αυτές επ' ονόματι και για λογαριασμό του αντιπροσωπευόμενου

Ο εμπορικός αντιπρόσωπος δικαιούται, μετά τη λύση της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας, αποζημίωση, εάν και εφόσον κατά τη διάρκεια αυτής, έφερε νέους πελάτες, ή προήγαγε σημαντικά υποθέσεις με τους υπάρχοντες πελάτες.

Η αποζημίωση πελατείας είναι μία ιδιόρρυθμη αξίωση αμοιβής, που κινείται μεταξύ δύο ισοδύναμων πόλων, εκείνου της αμοιβής και εκείνου της επιείκειας, οι οποίοι δικαιολογούν τον χαρακτηρισμό τους ως ένα είδος εύλογης ή δίκαιης αποζημίωσης.

Για την επιδίκαση της αποζημίωσης αυτής πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά τρεις προϋποθέσεις

α) η εισφορά νέων πελατών, ή η προαγωγή, σημαντικά, των υποθέσεων με τους υπάρχοντες πελάτες από τον εμπορικό αντιπρόσωπο κατά τη διάρκεια της σύμβασης

β) η διατήρηση ουσιαστικών ωφελειών από τον εντολέα αντιπροσωπευόμενο, που προκύπτουν από τις υποθέσεις με τους πελάτες αυτούς μετά την λύση της σύμβασης και

γ) η καταβολή της αποζημιώσεως να είναι "δίκαιη" αν ληφθούν υπόψη όλες οι περιστάσεις καθεμίας συγκεκριμένης περιπτώσεως και ιδιαίτερα οι προμήθειες που χάνει ο εμπορικός αντιπρόσωπος και οι οποίες προκύπτουν από τις υποθέσεις με τους πελάτες αυτούς.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ   592/2008 

Απόσπασμα…….. Κατ' άρθρο 1 παρ. 2 Π.Δ. 219/1991 "περί εμπορικών αντιπροσώπων". "Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού, εμπορικός αντιπρόσωπος είναι εκείνος στον οποίο, υπό την ιδιότητά του ως ανεξαρτήτου μεσολαβητή, ανατίθεται σε μόνιμη βάση είτε να διαπραγματεύεται για λογαριασμό άλλου προσώπου, το οποίο καλείται στο εξής "αντιπροσωπευόμενος", την πώληση ή αγορά εμπορευμάτων, είτε να διαπραγματεύεται και να συνάπτει τις πράξεις αυτές επ' ονόματι και για λογαριασμό του αντιπροσωπευόμενου". Κατ' άρθρο 9 παρ. 1α : ο εμπορικός αντιπρόσωπος δικαιούται, μετά τη λύση της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας, αποζημίωση, εάν και εφόσον κατά τη διάρκεια αυτής, έφερε νέους πελάτες, ή προήγαγε σημαντικά υποθέσεις με τους υπάρχοντες πελάτες και ο εντολέας διατηρεί ουσιαστικά οφέλη που προκύπτουν από τις υποθέσεις με τους πελάτες αυτούς και η καταβολή της αποζημίωσης αυτής είναι δίκαιη, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων και ιδιαίτερα των προμηθειών που χάνει ο εμπορικός αντιπρόσωπος και οι οποίες προκύπτουν από τις υποθέσεις με τους πελάτες αυτούς. Στις περιστάσεις αυτές συμπεριλαμβάνεται επίσης και η εφαρμογή ρήτρας μη ανταγωνισμού με την έννοια του άρθρου 10 του παρόντος β) το ποσό της αποζημιώσεως αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσό ισοδύναμο με το μέσο ετήσιο όρο των αμοιβών που εισέπραξε ο εμπορικός αντιπρόσωπος κατά τα πέντε τελευταία έτη, αν δε η σύμβαση διήρκεσε λιγότερο από πέντε έτη, η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο της εν λόγω περιόδου. γ) Η χορήγηση αυτής της αποζημίωσης δεν στερεί από τον εμπορικό αντιπρόσωπο την αξίωση για την ανόρθωση της περαιτέρω ζημίας την οποία υπέστη όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα......". Και κατ' άρθρο 11 παρ. 1 και 2 οι διατάξεις του παρόντος προεδρικού Διατάγματος εφαρμόζονται στις συμβάσεις που συνάπτονται μετά την έναρξη της ισχύς του. Για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών από συμβάσεις που συνήφθησαν πριν από την ισχύ του παρόντος προεδρικού Διατάγματος εφαρμόζονται οι διατάξεις του διατάγματος αυτού την 1η Ιανουαρίου 1994. Από τις αμέσως ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι η αποζημίωση πελατείας είναι μία ιδιόρρυθμη αξίωση αμοιβής, που κινείται μεταξύ δύο ισοδύναμων πόλων, εκείνου της αμοιβής και εκείνου της επιείκειας, οι οποίοι δικαιολογούν τον χαρακτηρισμό τους ως ένα είδος εύλογης ή δίκαιης αποζημίωσης, όπως ιδίως φαίνεται και από την άνω διατύπωση του άρθρου 9 παρ. 1 εδ. α του π.δ. 219/1991, όπως το εδαφ. α αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ. 1 του π.δ. 312/1995 (ΑΠ 704/2007). Εξ άλλου για την επιδίκαση της αποζημίωσης αυτής το άνω πραγματικό του άρθρου 9 του ως άνω Π.Δ. θέτει τρεις ισοδύναμες προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά α) η εισφορά νέων πελατών ή η προαγωγή, σημαντικά, των υποθέσεων με τους υπάρχοντες πελάτες από τον εμπορικό αντιπρόσωπο κατά τη διάρκεια της σύμβασης β) η διατήρηση ουσιαστικών ωφελειών από τον εντολέα αντιπροσωπευόμενο, που προκύπτουν από τις υποθέσεις με τους πελάτες αυτούς μετά την λύση της σύμβασης και γ) η καταβολή της αποζημιώσεως να είναι "δίκαιη" αν ληφθούν υπόψη όλες οι περιστάσεις καθεμιίας συγκεκριμένης περιπτώσεως και ιδιαίτερα οι προμήθειες που χάνει ο εμπορικός αντιπρόσωπος και οι οποίες προκύπτουν από τις υποθέσεις με τους πελάτες αυτούς. Περαιτέρω ο από το άρθρο 559 αριθ. 19 Κ.Πολ.Δικ. λόγος αναιρέσεως ιδρύεται μόνο σε σχέση με ουσιώδεις ισχυρισμούς και κεφάλαια παροχής έννομης προστασίας και όχι με την επιχειρηματολογία των διαδίκων ή του δικαστηρίου. Ελλείψεις δε ως προς την εκτίμηση των αποδείξεων ή την αιτιολόγηση του αποδεικτικού πορίσματος, αν διατυπώνεται αυτό με σαφήνεια, δεν συνιστούν ανεπαρκή αιτιολογία. Μόνο τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε είναι ανάγκη να εκτίθεται με πληρότητα και σαφήνεια στην απόφαση και όχι γιατί αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε. 

 

Εικονικότητα δήλωσης βούλησης σε πώληση ακινήτου.

 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ   1359/2008

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αν οι αντίστοιχες για την πώληση δηλώσεις βούλησης, αφ ενός του πωλητή και αφ ετέρου του αγοραστή ήταν εικονικές, υπό την έννοια ότι δεν έγιναν στα σοβαρά, παρά έγιναν μόνο φαινομενικά, γιατί οι βουλήσεις ήταν, είτε να μην υπάρχει η υποχρέωση του πωλητή να μεταβιβάσει την κυριότητα και παραδώσει το πωλούμενο και η υποχρέωση του αγοραστή να πληρώσει το τίμημα, είτε να μην υπάρχει η μία μόνο από αυτές τις υποχρεώσεις, η σύμβαση πώλησης είναι, λόγω της εικονικότητας, άκυρη. 

Η ακυρότητα επισύρει την ακυρότητα της σύμβασης μεταβίβασης της κυριότητας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ   1359/2008

Απόσπασμα………Επειδή, από τη διάταξη του άρθρου 138 ΑΚ, συνδυαζόμενη και με τις διατάξεις των άρθρων 180, 211,214, 513 και 1033 ΑΚ, συνάγονται τα ακόλουθα: Σε περίπτωση καταχωρισμένων σε συμβολαιογραφικό έγγραφο συμβάσεως πώλησης και, εξαιτίας της πώλησης, μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτου από τον κύριο του ακινήτου σε άλλον, εκπροσωπούμενο από κάποιον πληρεξούσιό του δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου εγγράφου, αν οι αντίστοιχες για την πώληση δηλώσεις βούλησης αφενός του πωλητή και αφετέρου του πληρεξουσίου του αγοραστή ήταν εικονικές υπό την έννοια ότι δεν έγιναν στα σοβαρά παρά έγιναν μόνο φαινομενικά, διότι οι βουλήσεις εκείνων ήταν είτε να μην υπάρχουν η υποχρέωση του πωλητή να μεταβιβάσει την κυριότητα και παραδώσει το πωλούμενο και η υποχρέωση του αγοραστή να πληρώσει το τίμημα, είτε να μην υπάρχει η μία μόνο από αυτές τις εκατέρωθεν υποχρεώσεις, η σύμβαση πώλησης είναι, λόγω της εικονικότητας, άκυρη, θεωρούμενη γι αυτό ως μη γενόμενη, αυτή δε η ακυρότητα επισύρει την ακυρότητα της σύμβασης μεταβίβασης της κυριότητας, λόγω του αιτιώδους χαρακτήρα της τελευταίας. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, το Εφετείο, σε σχέση με την προβληθείσα από τους ήδη αναιρεσιβλήτους εναγομένους ένσταση περί εικονικότητας του πωλητηρίου συμβολαίου που επικαλέσθηκε η ενάγουσα και ήδη αναιρεσείουσα για την κτήση της κυριότητας των διεκδικουμένων με την ένδικη αγωγή της ακινήτων, δέχθηκε, ως αποδειχθέντα, τα ακόλουθα κρίσιμα πραγματικά περιστατικά: Ο πρώτος εναγόμενος….... συμπλοιοκτήτης και εφοπλιστής, και η δεύτερη εναγόμενη… συνταξιούχος του Ελληνικού Δημοσίου, υπήρξαν σύζυγοι. Κατά το έτος 1978 διασπάσθηκε η έγγαμη συμβίωσή τους, πλην όμως αυτοί εξακολούθησαν να ζουν υπό την αυτή στέγη μέχρι και το έτος 1995, οπότε με την υπ' αριθμ….απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων κατόπιν σχετικής αίτησης της άνω συζύγου, διατάχθηκε η μετοίκηση του πρώτου εναγομένου από τη συζυγική οικία και υποχρεώθηκε αυτός να καταβάλει στη δεύτερη εναγόμενη, σύζυγό του, και στον τέταρτο εναγόμενο γιό τους….που τότε ήταν ανήλικος, ως προσωρινή διατροφή, τα αναφερόμενα σ' αυτήν χρηματικά ποσά. Αμέσως μετά την έκδοση της πιο πάνω απόφασης ασφαλιστικών μέτρων ο εναγόμενος…..αποφάσισε την ίδρυση εταιρίας με την επωνυμία….. Για το σκοπό αυτό έλαβε από την Τράπεζα Εργασίας δάνειο, με βάση σύμβαση παροχής πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, ύψους 50.000.000 δραχμών. Για την εξασφάλιση δε των απαιτήσεων της πιστοδότριας Τράπεζας από την εν λόγω σύμβαση εγγράφηκε υπέρ αυτής, με τη συναίνεση του…. προσημείωση υποθήκης επί της παρακάτω αναφερόμενης συζυγικής οικίας, για ποσό 60.000.000 δραχμών, η οποία καταχωρήθηκε στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στις 30-8-1995. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ........πράξη συστάσεως οροφοκτησίας και κανονισμού του συμβολαιογράφου Ελευσίνας Λάμπρου Θεμελή, η συζυγική οικία των ανωτέρω εναγομένων, πρώην συζύγων, που βρίσκεται στο αυτοτελές κτίριο......του συγκροτήματος τεσσάρων οικοδομών, οι οποίες είναι κτισμένες σε οικόπεδο εμβαδού 6.879,48 τ.μ., στην περιοχή του Δήμου Παλαιού Ψυχικού Αττικής, στο Ο.Τ. ΙΙ κα στη διασταύρωση των οδών .... και....., αποτελείται α) από τη με αριθμό 2 αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία (κατοικία), επιφάνειας 223 τ.μ., του πρώτου ορόφου ως προς τη στάθμη της οδού ..... και ισογείου ως προς τη στάθμη της οδού ....., μαζί με την αποτελούσα παράρτημα αυτής υπ' αριθμ. 6 αποθήκη, επιφάνειας 8,90 τ.μ. και β) από τη με αριθμό 9 θέση στάθμευσης αυτοκινήτου, επιφάνειας 13 τ.μ., του πρώτου υπόγειου ορόφου ως προς τη στάθμη της οδού ...... και του δευτέρου υπόγειου ορόφου ως προς τη στάθμη της οδού ....... Με το υπ' αριθμ.....συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών…..που μεταγράφηκε νόμιμα, στο οποίο συμβαλλόμενοι είναι, αφενός ο ανωτέρω εναγόμενος…..ως πωλητής, και αφετέρου η δικηγόρος……η οποία ενεργούσε ως πληρεξούσια, αντιπρόσωπος και για λογαριασμό της ενάγουσας αλλοδαπής εταιρίας……ως αγοράστριας, φέρεται να πωλούνται και να μεταβιβάζονται κατά πλήρη κυριότητα από τον……στην ενάγουσα οι πιο πάνω αναφερόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες, που αποτελούν τα επίδικα ακίνητα, έναντι τιμήματος 94.873.560 δραχμών, που είναι ίσο προς την αντικειμενική αξία αυτών, το οποίο και συμφωνήθηκε να καταβληθεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διαλαμβάνονται στο συμβόλαιο τούτο. Ταυτόχρονα με την υπογραφή του πωλητηρίου αυτού συμβολαίου, οι πιο πάνω συμβαλλόμενοι κατάρτισαν και το από...... ιδιωτικό συμφωνητικό, με το οποίο συμφωνήθηκε μεταξύ τους να παραμείνουν στη χρήση των επιδίκων ακινήτων, χωρίς αντάλλαγμα, ο πωλητής…..και η οικογένειά του, δηλαδή η δεύτερη εναγόμενη σύζυγός του και τα τέκνα τους ( τρίτος και τέταρτος εναγόμενοι) μέχρι τις 14-7-1996, προκειμένου να διευκολυνθούν στην εξεύρεση άλλης κατοικίας. Όμως αποδείχθηκε ότι η προαναφερθείσα σύμβαση πωλήσεως της επίδικης οικίας, με την αποθήκη αυτής και τη θέση στάθμευσης, κατά την αμοιβαία συμφωνία των συμβληθέντων, ήτοι του πρώτου εναγόμενου πωλητή, της ενάγουσας αγοράστριας και της δικηγόρου….που εκπροσώπησε αυτήν ως άμεση αντιπρόσωπός της κατά τη σύναψη της σύμβασης πωλήσεως, πραγματοποιήθηκε κατά το φαινόμενο μόνο και όχι σπουδαία και σοβαρά, χωρίς δηλαδή να υπάρχει συναλλακτική πρόθεση από μέρους αυτών, αφού αποσκοπούσε κυρίως στη ματαίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων διατροφής που είχαν, έναντι του πρώτου εναγόμενου πωλητή, η δεύτερη και ο τέταρτος των εναγομένων, σύζυγος και τέκνο αυτού, αντίστοιχα. Στην παραπάνω κρίση οδηγείται το Εφετείο από τα εξής περιστατικά : 1) Οι δεύτερη και τέταρτος εναγόμενοι είχαν, έναντι του πρώτου εναγομένου …..χρηματική απαίτηση διατροφής, δυνάμει της υπ' αριθμ….απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά το χρόνο που εκείνος φέρεται ότι πώλησε και μεταβίβασε στην ενάγουσα την επίδικη οικία, με την πώληση δε αυτή θέλησε να αποφύγει την πληρωμή της επιδικασθείσης στους εν λόγω εναγομένους διατροφής. 2) Με την υπ' αριθμ…..απόφαση του Εφετείου Αθηνών, καθορίσθηκε τελεσίδικα το ύψος της οφειλόμενης από τον…. στους ανωτέρω, σύζυγο και τέκνο αυτού, διατροφής στα ποσά των 800.000 και 400.000 δραχμών, αντίστοιχα. Ειδικότερα με την εν λόγω εφετειακή απόφαση γίνεται δεκτό ότι η επίδικη οικία, ιδιοκτησίας του πρώτου εναγομένου…..παραχωρείται κατά χρήση για τη στέγαση των υπολοίπων εναγομένων ( συζύγου και τέκνων αυτού), ενόψει του ότι κατά τη δίκη εκείνη ο…..δεν ανέφερε ότι είχε πραγματοποιηθεί η ως άνω αγοραπωλησία της επίδικης οικίας 3) Η ενάγουσα αλλοδαπή εταιρία (αγοράστρια), με έδρα την Ιρλανδία, από τις 28-3-1995 που συνεστήθη, και μέχρι τις 11-1-2005, που έγινε η μετ' απόδειξη συζήτηση της αγωγής στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, δεν είχε καμιά άλλη εμπορικής φύσεως ή άλλου είδους δραστηριότητα στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα, εκτός από την αγορά της επίδικης οικίας. Η ίδια εταιρία δεν έχει την έδρα της, καθώς και τις εγκαταστάσεις της, στην Ελλάδα, ούτε διατηρεί ισολογισμούς στην Ελλάδα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο πρώτος εναγόμενος είναι ή όχι εκείνος που ουσιαστικά συνέστησε την εταιρία αυτή, δια παρενθέτου προσώπου, για να προβεί στη συνέχεια στην επίμαχη πώληση, ώστε τυπικά μεν να φαίνεται κύριος της επίδικης οικίας τρίτος, στην ουσία όμως να εξακολουθήσει ο ίδιος να είναι κύριος και νομέας αυτής, ενόψει μάλιστα του ότι από κανένα στοιχείο δεν αποδεικνύεται ποιός ή ποιοί είναι οι μέτοχοι της ενάγουσας εταιρίας (αγοράστριας). Ο ισχυρισμός της ενάγουσας ότι αυτή ανήκει σε κάποιο φυσικό πρόσωπο, Συριακής υπηκοότητας, ονόματι......,κάτοικο Λατάκειας Συρίας, είναι αβάσιμος, αφού δεν προσκομίζονται έγγραφα ειδικής διαδοχής στις μετοχές και στην εν γένει περιουσία της εταιρείας αυτής από ιδρυτές ή μετόχους της, από τα οποία να προκύπτει η ιδιότητα αυτών, καθώς και η κατά νόμο εξουσία τους. 4) Η ενάγουσα εταιρία εκπροσωπήθηκε κατά τη σύναψη της επίμαχης σύμβασης αγοραπωλησίας από την άμεση αντιπρόσωπό της δικηγόρο ……, δυνάμει του από...... απλού και όχι συμβολαιογραφικού, όπως απαιτείται από τα άρθρα 217 εδ.α' και 369 του ΑΚ, πληρεξουσίου, το οποίο φέρεται ότι συντάχθηκε από τους διευθυντές και εκπροσώπους αυτής (ενάγουσας) ..... και .....ύστερα από εντολή κάποιου ονόματι....προς την άνω δικηγόρο να διενεργήσει για λογαριασμό της ενάγουσας έλεγχο των τίτλων κυριότητας του επιδίκου διαμερίσματος, για την αγορά του. Όμως στα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα που προσκομίζονται τα πιο πάνω πρόσωπα δεν αναφέρονται ως υπαρκτά, αλλ' ούτε και επιβεβαιώνεται από άλλα στοιχεία ότι αυτά, καθώς και οι παραπάνω διευθυντές-εκπρόσωποι της ενάγουσας, είναι υπαρκτά πρόσωπα. 5) Το προαναφερόμενο δάνειο, ύψους 50.000.000 δραχμών, που χορήγησε η Τράπεζα Εργασίας στον…..και για την εξασφάλιση πληρωμής του οποίου εγγράφηκε υπέρ της δανείστριας στο πωληθέν επίδικο ακίνητο προσημείωση υποθήκης, εξοφλήθηκε από την ενάγουσα στις 23-8-1996, δηλαδή μετά την αγορά του ακινήτου από αυτήν, και μόνο κατά το κεφάλαιο, με αποτέλεσμα να βεβαιωθούν στην Τράπεζα τόκοι και έξοδα συνολικού ποσού 15.091.719 δραχμών, το οποίο μαζί με το κεφάλαιο υπερβαίνει το προαναφερόμενο όριο της υποθήκης των 60.000.000 δραχμών, το οποίο, σύμφωνα με τη σύμβαση πωλήσεως είχε υποχρέωση να εξοφλήσει η ενάγουσα, κατά 5.091.719 δραχμές. 6) η επίμαχη πώληση και μεταβίβαση του επιδίκου ακινήτου από τον πρώτο εναγόμενο…..έγινε μετά τον πλειστηριασμό των γραφείων του στον Πειραιά, τον οποίο επέσπευσαν οι λοιποί εναγόμενοι για την ικανοποίηση μέρους της χρηματικής απαίτησής τους από διατροφή, που είχε επιδικασθεί σ' αυτούς με τη διαληφθείσα απόφαση ασφαλιστικών μέτρων. 7) Ο….συμπλοιοκτήτης-εφοπλιστής, ήταν οικονομικά ισχυρός και δεν είχε ανάγκη να μεταβιβάσει σε τρίτο την επίδικη οικία που αποτελούσε την οικογενειακή του στέγη, αλλ' ούτε και αδυνατούσε να εξοφλήσει το δάνειο που είχε λάβει από την Τράπεζα Εργασίας και 8) Οι προαναφερθείσες συμβάσεις πώλησης και χρησιδανείου της επίδικης οικίας ουδέποτε γνωστοποιήθηκαν από τον εναγόμενο πωλητή…..στους υπολοίπους εναγομένους, σύζυγο και τέκνα αυτού, όπως ήταν λογικό να συμβεί, προκειμένου οι τελευταίοι να διευκολυνθούν στην εξεύρεση άλλης κατοικίας, εφόσον αυτός ήταν ο σκοπός του χρησιδανείου, ενώ η γνωστοποίηση της αγοράς της οικίας στους εν λόγω εναγομένους από μέρους της ενάγουσας αγοράστριας έγινε στις 11-11-1997, δηλαδή μετά παρέλευση δύο ετών περίπου από την πώληση. Με βάση τις πραγματικές αυτές παραδοχές το Εφετείο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προαναφερόμενη σύμβαση πωλήσεως, που καταρτίσθηκε με το ως άνω .....συμβόλαιο, είναι άκυρη ως εικονική και συνεπώς η αναιρεσείουσα ενάγουσα με τη σύμβαση αυτή δεν απέκτησε την κυριότητα των επιδίκων οριζοντίων ιδιοκτησιών, στη συνέχεια δε απέρριψε κατ' ουσίαν την έφεση της ενάγουσας και ήδη αναιρεσείουσας, επικυρώνοντας έτσι την εκκληθείσα απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, το οποίο, κρίνοντας ομοίως, είχε δεχθεί ως βάσιμη την ένσταση των αναιρεσιβλήτων εναγομένων περί εικονικότητας της επίμαχης σύμβασης πωλήσεως και απορρίψει για το λόγο αυτό την ένδικη διεκδικητική των επιδίκων ακινήτων αγωγή της αναιρεσείουσας, ως ουσιαστικά αβάσιμη. Με αυτά που δέχθηκε και έτσι που έκρινε το Εφετείο δεν παραβίασε τις προεκτεθείσες διατάξεις των άρθρων 138 παρ.1, 211 και 214 του ΑΚ, τις οποίες ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε, ούτε στέρησε την απόφασή του από νόμιμη βάση εξαιτίας ασαφών και ανεπαρκών αιτιολογιών, αφού, αναφορικά με το ουσιώδες ζήτημα της εικονικότητας της πιο πάνω σύμβασης πωλήσεως εξέθεσε με πληρότητα τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε ως αποδεικνυόμενα και που ήταν αναγκαία για την εφαρμογή των παραπάνω ουσιαστικών διατάξεων του ΑΚ. Ειδικότερα σε σχέση με την εικονικότητα των δηλώσεων βούλησης, για τη μεταβίβαση των επιδίκων ακινήτων, που καταχωρίσθηκαν στο επίμαχο συμβόλαιο πώλησης, το Εφετείο δέχθηκε ότι η καταρτισθείσα με αυτό σύμβαση πωλήσεως πραγματοποιήθηκε μόνο φαινομενικά και όχι σπουδαία και σοβαρά, ύστερα από αμοιβαία συμφωνία του εναγόμενου πωλητή, της ενάγουσας αγοράστριας και της αντιπροσώπου αυτής δικηγόρου….. παραδοχή από την οποία αναμφίβολα προκύπτει ότι η εικονικότητα αφορούσε και τη δήλωση βούλησης για μεταβίβαση των επιδίκων ακινήτων της εν λόγω αντιπροσώπου της ενάγουσας αγοράστριας και ότι αυτή τελούσε σε γνώση της εικονικότητας και της δήλωσης βουλήσεως του αντισυμβαλλομένου της πωλητή. Επομένως οι πρώτος, μέρος πρώτο, και τρίτος λόγοι της αίτησης αναίρεσης, από το άρθρο 559 αριθ.1 και 19 του ΚΠολΔ, με τους οποίους η αναιρεσείουσα υποστηρίζει τα αντίθετα, είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι. ΕΠΕΙΔΗ, με το δεύτερο λόγο της αίτησης αναίρεσης η αναιρεσείουσα προβάλλει αιτίαση από το άρθρο 559 αριθ.1 του ΚΠολΔ, ισχυριζόμενη ότι το Εφετείο παραβίασε τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 217, 229 και 369 του ΑΚ, αφού έκρινε εικονική και άκυρη την επίμαχη σύμβαση πωλήσεως, η οποία όμως, ενόψει της παραδοχής της απόφασης ότι συνομολογήθηκε στο όνομα αυτής , ως αγοράστριας, από την αντιπρόσωπό της…. χωρίς η τελευταία να έχει την απαιτούμενη προς τούτο από το νόμο συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα, είναι σε μετέωρη κατάσταση μέχρις ότου εγκρίνει η ίδια (αναιρεσείουσα) την πώληση αυτή. Ο λόγος αυτός αναίρεσης είναι απορριπτέος για έλλειψη εννόμου συμφέροντος της αναιρεσείουσας, εφόσον αυτή τον επικαλούμενο για τη θεμελίωση της ένδικης αγωγής της παράγωγο τρόπο κτήσης απ' αυτήν της κυριότητας των επιδίκων ακινήτων, τον στηρίζει αποκλειστικά στην παραπάνω αναφερόμενη σύμβαση πωλήσεως και μεταβιβάσεως των ακινήτων και συνεπώς δεν έχει αυτή έννομο συμφέρον να προβάλει την εξάρτηση του κύρους της σύμβασης αυτής από την έγκρισή της από την ίδια.

 

 

Σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (FACTORING) με προμηθευτή υλικού σε νπδδ.

 

ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΗΣ   699/2004

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Για τον χαρακτηρισμό σύμβασης ως διοικητικής δεν αρκεί ότι αυτή συνήφθη από το Δημόσιο, ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και εξυπηρετεί τους επιδιωκόμενους απ' αυτά σκοπούς, αλλά πρέπει να περιέχει και ρήτρες αποκλίνουσες του κοινού δικαίου, που προσδίδουν έτσι υπερέχουσα θέση στο κράτος ή το οικείο ν.π.δ.δ. Κατηγορία διοικητικών συμβάσεων αποτελούν και οι συμβάσεις, που διέπονται από τις περί προμηθειών διατάξεις του Π.Δ. 173/1990.

Οι διοικητικές συμβάσεις υπάγονται στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων.

Σε σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) με επιχείρηση που, κατόπιν μειοδοτικού διαγωνισμού, αναδείχθηκε προμηθευτής υλικού σε νπδδ, η εκχώρηση στον πράκτορα από τον ανάδοχο προμηθευτή των απαιτήσεών του από τις πωλήσεις νοσοκομειακού υλικού με πίστωση του τιμήματος και αναγγελία της εκχώρησης υπάγεται στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΗΣ   699/2004

Απόσπασμα……..ΙΙ. Κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 2 και 4 εδ. α΄ του ΚΠολΔ, τα πολιτικά δικαστήρια απαγορεύεται να επεμβαίνουν σε διοικητικές διαφορές ή υποθέσεις που υπάγονται σε διοικητικά δικαστήρια ή αρχές, την έλλειψη δε της δικαιοδοσίας τους ερευνούν και αυτεπαγγέλτως, σε κάθε στάση της δίκης και ενώπιον του Εφετείου (Εφ.Αθ. 9477/1992, Δ. 1993 714), κατά προτεραιότητα μάλιστα όλων των άλλων διαδικαστικών προϋποθέσεων, έστω και αν η αντίστοιχη ένσταση (ελλείψεως δικαιοδοσίας) δεν είχε προταθεί ενώπιον του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου. Οι περί δικαιοδοσίας διατάξεις είναι δημοσίας τάξεως, ώστε όχι μόνον να μη παραμερίζονται με συμφωνία των ενδιαφερομένων (πρβλ. όμως 867 ΚΠολΔ) αλλά και η παραβίασή τους να θεμελιώνει λόγο αναιρέσεως (άρθρ. 559 αρ. 4 ΚΠολΔ), έστω και αν η αντίστοιχη ένσταση ελλείψεως δικαιοδοσίας δεν είχε προταθεί ενώπιον των δικαστηρίων ουσίας (ΑΠ 83/1978 ΝοΒ 1978 1355). Η έλλειψη δικαιοδοσίας συνεπάγεται την απόρριψη της αγωγής (άρθρο 4 εδαφ. τελευτ. του ΚΠολΔ). Εξάλλου, κατά το άρθρο 94 παρ. 1 του ισχύοντος Συντάγματος, η εκδίκαση των διοικητικών διαφορών ουσίας ανήκει στα υφιστάμενα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, κατά δε την παρ. 3 του ίδιου άρθρου στα πολιτικά δικαστήρια υπάγονται οι ιδιωτικές διαφορές, όπως και οι υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας που ανατίθενται σ' αυτά με νόμο. Κατά την έννοια της ανωτέρω παρ. 1 του άρθρου 94 του Συντάγματος, μεταξύ των διοικητικών διαφορών ουσίας, η εκδίκαση των οποίων ανήκει στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, είναι και οι αναφερόμενες εκ των διοικητικών συμβάσεων. Την υπαγωγή των διαφορών αυτών στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων προέβλεπε ήδη ρητώς η παρ. 2 περ. 1 του άρθρου 1 του ν.1406/1983, σε συνδυασμό προς το άρθρο 7 αυτού. Περαιτέρω, για το χαρακτηρισμό σύμβασης ως διοικητικής δεν αρκεί ότι αυτή συνήφθη από το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και εξυπηρετεί τους επιδιωκόμενους απ' αυτά σκοπούς, αλλά πρέπει να περιέχει και ρήτρες αποκλίνουσες του κοινού δικαίου, που προσδίδουν έτσι υπερέχουσα θέση στο κράτος ή το οικείο ν.π.δ.δ. (βλ. ΑΕΔ 110/1992). Έτσι, κατηγορία διοικητικών συμβάσεων αποτελούν και οι συμβάσεις εκείνες που διέπονται εκ των περί προμηθειών διατάξεων του Π.Δ. 173/1990 (ΦΕΚ Α 62). Με τις εν λόγω διατάξεις θεσπίζεται εξαιρετικό νομοθετικό καθεστώς, που αποκλίνει του κοινού δικαίου και προσδίδει στο συμβαλλόμενο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου υπερέχουσα θέση έναντι του αντισυμβαλλομένου και επιτρέπει σε αυτό και την μονομερή ακόμα επέμβαση στο συμβατικό δεσμό, ιδίως με τη δυνατότητα μονομερούς κηρύξεως εκπτώτου του προμηθευτή, καταπτώσεως της κατατεθείσας εγγυήσεως, επιβολής κυρώσεων, προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου, καταλογισμούς κλπ (βλ. ιδίως άρθρο 34 του Π.Δ.).

 

Εννοια αλληλόχρεου λογαριασμού, αξίωση πληρωμής καταλοίπου.

 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ  1022/2008

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αλληλόχρεος λογαριασμός είναι η σύμβαση, δυνάμει της οποίας δύο πρόσωπα, από τα οποία το ένα τουλάχιστον είναι έμπορος, συμφωνούν να μην επιδιώκουν, ούτε να διαθέτουν μεμονομένα τις απαιτήσεις, που προκύπτουν από τις μεταξύ τους συναλλαγές, αλλά να τις φέρουν σε κοινό λογαριασμό, με σκοπό να τις εκκαθαρίσουν κατά το κλείσιμο του λογαριασμού, που γίνεται σε ορισμένα χρονικά διαστήματα, ή οριστικώς με καταγγελία ενός από τα μέρη, η οποία μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, έτσι ώστε το τυχόν κατάλοιπο να αποτελέσει πλέον τη μοναδική μεταξύ τους απαίτηση.

Το δικόγραφο της αγωγής με την οποία επιδιώκεται η πληρωμή του καταλοίπου αλληλόχρεου λογαριασμού μετά το κλείσιμό του, πρέπει να αναφέρει, όχι μόνον όλες τις πιστοχρεώσεις κατά χρόνο και ποσό, αλλά και όλα τα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν τη σχετική απαίτηση, ή συνιστούν τη σχετική καταβολή.

Την ύπαρξη και άλλων, μη αναγραφομένων στην αγωγή, απαιτήσεων ή καταβολών, που μειώνουν ή μηδενίζουν το κατάλοιπο πρέπει να επικαλεσθεί προς απόκρουση της αγωγής ο εναγόμενος.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ  1022/2008

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Λοβέρδο, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Βασίλειο Ρήγα, Δημήτριο Δαλιάνη, Ιωάννη-Σπυρίδωνα Τέντε και Δημήτριο Πατινίδη, Αρεοπαγίτες. ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 21 Ιανουαρίου 2008, με την παρουσία και της Γραμματέως Σουζάνας Κουφιάδου, για να δικάσει μεταξύ: Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 13.07.1995 αγωγή της ήδη αναιρεσιβλήτου, που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις : 6822/1996 οριστική του ίδιου δικαστηρίου και 1271/1998 προδικαστική, 4796/2003 αναβλητική και 2105/2005 του Εφετείου Αθηνών. Την αναίρεση της τελευταίας αποφάσεως ζητά ο αναιρεσείων με την από 29.06.2005 αίτησή του. Κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες ανέγνωσε την από 16.02.2007 έκθεσή του, με την οποία εισηγήθηκε την παραδοχή της κρινόμενης αιτήσεως αναιρέσεως.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

1. Όπως συνάγεται από τις διατάξεις των άρθρων 361 και 874 ΑΚ, 112 Εισ.Ν ΑΚ, 669 Εμπ.Ν. και 47 και 64-67 του ΝΠ "περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών" της 17-7-/14-8-1929, αλληλόχρεος λογαριασμός είναι η σύμβαση δυνάμει της οποίας δύο πρόσωπα, από τα οποία το ένα τουλάχιστον είναι έμπορος, συμφωνούν να μην επιδιώκουν ούτε να διαθέτουν μεμονομένα τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τις μεταξύ τους συναλλαγές, αλλά να τις φέρουν σε κοινό λογαριασμό, με σκοπό να τις εκκαθαρίσουν κατά το κλείσιμο του λογαριασμού, που γίνεται σε ορισμένα χρονικά διαστήματα, ή οριστικώς με καταγγελία ενός από τα μέρη, η οποία μπορεί να γίνει οποτεδήποτε (άρθρ. 112 παρ.2 Εισ. ΝΑΚ), έτσι ώστε το τυχόν κατάλοιπο να αποτελέσει πλέον τη μοναδική μεταξύ τους απαίτηση. Στη σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού μπορεί να υπαχθεί κάθε συναλλακτική σχέση ανάμεσα στους συμβαλλόμενους, που άγει στην πραγματοποίηση αμοιβαίων παροχών. Εξάλλου, όπως προκύπτει από τα άρθρα 118 και 216 ΚΠολΔ, το δικόγραφο της αγωγής πρέπει να περιέχει σαφώς και ορισμένως τα περιστατικά που θεμελιώνουν κατά νόμο το αξιούμενο δικαίωμα, διαφορετικά η αγωγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επομένως, το δικόγραφο της αγωγής με την οποία επιδιώκεται η πληρωμή του καταλοίπου αλληλόχρεου λογαριασμού μετά το κλείσιμό του, πρέπει να αναφέρει, αν η αγωγή δεν στηρίζεται σε σύμβαση αναγνωρίσεως του καταλοίπου, εκτός από την κατάρτιση της συμβάσεως, και καθένα από τα κονδύλια του λογαριασμού χωριστά με τα στοιχεία του, ήτοι πρέπει να αναφέρει με πληρότητα όχι μόνον όλες τις πιστοχρεώσεις κατά χρόνο και ποσό αλλά και όλα τα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν τη σχετική απαίτηση ή συνιστούν τη σχετική καταβολή. Αντιθέτως την ύπαρξη και άλλων, μη αναγραφομένων στην αγωγή, απαιτήσεων ή καταβολών, που μειώνουν ή μηδενίζουν το κατάλοιπο πρέπει να επικαλεσθεί προς απόκρουση της αγωγής ο εναγόμενος. Στην προκείμενη περίπτωση η αναιρεσίβλητη με την αγωγή της ισχυρίσθηκε ότι δυνάμει συμβάσεως με τον εναγόμενο και ήδη αναιρεσείοντα, που καταρτίσθηκε στην Αθήνα στις 17-3-1994, ο τελευταίος ανέλαβε την υποχρέωση να προσφέρει στην αντισυμβαλλομένη του υπηρεσίες ασφαλιστικού συμβούλου. 'Ότι ειδικότερα έργο του θα ήταν η παραγωγή ασφαλίσεων, ήτοι η διαμεσολάβηση μεταξύ αυτής, ως ασφαλιστικής εταιρίας, και τρίτων στη σύναψη συμβάσεων ασφαλίσεως στους κλάδους που αυτή ασκεί. 'Ότι η σύμβαση συμφωνήθηκε να είναι αορίστου χρόνου, η δε αμοιβή του εναγομένου συμφωνήθηκε σε προμήθεια (ποσοστό) επί των πράγματι εισπραττομένων καθαρών ασφαλίστρων των ασφαλιστηρίων της παραγωγής του καθώς και σε άλλες παροχές, σύμφωνα με τους όρους της μεταξύ τους συμφωνίας όπως αυτή θα ίσχυε κάθε χρόνο. 'Ότι συμφωνήθηκε η τήρηση αλληλοχρέου λογαριασμού, στον οποίο θα πιστώνονταν οι προμήθειες και πρόσθετες παροχές του εναγομένου και θα χρεώνονταν οι αναλήψεις έναντι ή σε εξόφληση των ανωτέρω προμηθειών και προσθέτων παροχών, και ότι σε περίπτωση λύσεως της συμβάσεως θα έκλεινε οριστικώς ο λογαριασμός. 'Ότι σε εκτέλεση της συμβάσεως αυτής ο εναγόμενος παρέσχε τις υπηρεσίες του μέχρι τις 19/12/1994, οπότε λύθηκε η σύμβαση και έκλεισε ο αλληλόχρεος λογαριασμός οριστικώς με καταγγελία εκ μέρους του. 'Οτι πριν κλείσει οριστικώς ο λογαριασμός, στις 30/4/1994, ο εναγόμενος αναγνώρισε ενδιάμεσο κατάλοιπο εις βάρος του εκ δραχμών 500.000 . 'Ότι ο λογαριασμός συνέχισε να κινείται κατά το από 30-4-1994 και μέχρι το οριστικό κλείσιμό του χρονικό διάστημα, κατά το διάστημα δε αυτό η ενάγουσα χρέωσε τον αντισυμβαλλόμενο της με τα κατωτέρω ποσά που τα κατέβαλε έναντι προμηθειών, ήτοι στις 26-5-1994 δραχμές 500.000, στις 24-6-1994 δραχμές 500.000, στις 12-7-1994 δραχμές 500.000, στις 18-8-1994 δραχμές 500.000, στις 23-9-1994 δραχμές 500.000. στις 26-10-1994 δραχμές 250.000 και στις 22-11-1994 δραχμές 250.000, ενώ κατά το ίδιο χρονικό διάστημα πίστωσε το λογαριασμό του με προμήθειες συνολικού ποσού 289.614 δραχμών και ειδικότερα στις 15-7-1994 δραχμές 37.138, στις 14-9-1994 δραχμές 72.038, στις 13-10-1994 δραχμές 55.332, στις 21-11-1994 δραχμές, 6.478, στις 10-12-1994 δραχμές 96.942 και στις 23-1-1995 δραχμές 21686 και επομένως κατά το οριστικό κλείσιμο του εμφάνισε κατάλοιπο εις βάρος του εναγομένου εκ δραχμών 2.710.386 Με βάση δε το ιστορικό αυτό η ενάγουσα ζήτησε να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει το συνολικό ποσό των 3.210.386 δραχμών. Η αγωγή με το περιεχόμενο αυτό είναι, κατά το μέρος με το οποίο ζητείται κατάλοιπο αλληλοχρέου λογαριασμού μη αναγνωρισθέν, αόριστη, Διότι δεν αναφέρονται με πληρότητα τα περιστατικά που θεμελιώνουν τις καταχωριζόμενες στον αλληλόχρεο λογαριασμό απαιτήσεις προμηθειών του εναγομένου, αφού αναφέρεται μόνον ο χρόνος καταχωρίσεως των σχετικών κονδυλίων και το ποσό τους, ενώ παραλείπεται η αναφορά του συμφωνηθέντος ποσοστού επί των εισπραττομένων ασφαλίστρων καθώς και των εισπραχθέντων κατά περίπτωση ασφαλίστρων, ήτοι παραλείπεται η αναφορά στοιχείων που, κατά την μεταξύ των διαδίκων σύμβαση, αποτελούν τη βάση του υπολογισμού των προμηθειών αυτών. Το Εφετείο, που με την προσβαλλόμενη απόφασή του έκρινε την αγωγή ορισμένη και παραδεκτή και στη συνέχεια την έκανε δεκτή κατά ένα μέρος ως βάσιμη κατ' ουσίαν, παρά το νόμο δεν εκήρυξε απαράδεκτο, υποπίπτοντας έτσι στην αναιρετική πλημμέλεια του άρθρου 559 αριθ.14 ΚΠολΔ. Επομένως, ο πρώτος λόγος της αναιρέσεως, με τον οποίον ο αναιρεσείων, που είχε προτείνει το απαράδεκτο στην κατ' έφεση δίκη, ζητεί την αναίρεση της προσβαλλόμενης αποφάσεως κατ' ορθήν υπαγωγή με βάση το άρθρο 559 αριθ.14, είναι βάσιμος. Μετά ταύτα πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, ακολούθως δε να παραπεμφθεί η υπόθεση προς περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο Εφετείο που θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές. 

 

Δωρεά που καλύπτεται από εικονική πώληση.

 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ   164/2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αν μεταξύ των όρων, που απαιτούνται για την κατάρτιση της υπό την εικονική καλυπτόμενης άλλης δικαιοπραξίας, είναι ο συστατικός τύπος, όπως το συμβολαιογραφικό έγγραφο, αρκεί ότι ο τύπος αυτός τηρήθηκε για την εικονική δικαιοπραξία και δεν απαιτείται να προκύπτει από τον τύπο αυτόν και το είδος και γενικότερα το περιεχόμενο της καλυπτόμενης δικαιοπραξίας.

Από το συμβολαιογραφικό έγγραφο πωλήσεως ακινήτου, την οποία εικονικά συνήψαν τα μέρη, δεν απαιτείται να προκύπτει η δωρεά, την οποία θέλησαν πράγματι τα μέρη και η οποία καλύπτεται υπό την εικονική πώληση.

Επί ανακλήσεως της συμφωνηθείσης δωρεάς υπό τρόπο και ειδικότερα υπό τον όρο διατροφής, φροντίδας, περιποιήσεως και περιθάλψεως του δωρητή, απόκειται στον δωρεοδόχο να επικαλεσθεί και αποδείξει, προς απαλλαγή του, είτε ότι εξεπλήρωσε τον τρόπο, είτε ότι η μη εκπλήρωση οφείλεται σε γεγονός δια το οποίο δεν υπέχει αυτός ευθύνη.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ   164/2009

Απόσπασμα…….Κατά το άρθρο 138 § 1 δήλωση βουλήσεως που δεν έγινε στα σοβαρά παρά μόνο φαινομενικά (εικονική) είναι άκυρη, κατά δε την § 2 του ίδιου άρθρου άλλη δικαιοπραξία που καλύπτεται κάτω από την εικονική είναι έγκυρη, αν τα μέρη την ήθελαν και συντρέχουν οι όροι που απαιτούνται για τη σύστασή της. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι, όταν μεταξύ των όρων που απαιτούνται για την κατάρτιση της υπό την εικονική καλυπτόμενης άλλης δικαιοπραξία είναι συστατικός τύπος, όπως το συμβολαιογραφικό έγγραφο που επιβάλλει ο νόμος πάντοτε για τη δωρεά ακινήτου (άρθρα 159 §1, 369 και 498 § 1 ΑΚ), αρκεί ότι ο τύπος αυτός τηρήθηκε για την εικονική δικαιοπραξία και δεν απαιτείται να προκύπτει από τον τύπο αυτόν και το είδος και γενικότερα το περιεχόμενο της καλυπτόμενης δικαιοπραξίας αλλά αυτά αποδεικνύονται με τα επιτρεπόμενα εκάστοτε αποδεικτικά μέσα. Ειδικότερα από το συμβολαιογραφικό έγγραφο πωλήσεως ακινήτου, την οποία εικονικά συνήψαν τα μέρη, δεν απαιτείται να προκύπτει η δωρεά, την οποία θέλησαν πράγματι τα μέρη και η οποία καλύπτεται υπό την εικονική πώληση. Η λύση αυτή προκύπτει αυτονοήτως από την ίδια την έννοια της εικονικότητας, όπως την αναγνωρίζει ο νόμος. Διότι υπό την αντίθετη εκδοχή, ούτε εικονικότητα, ούτε κάλυψη υπό την εικονική άλλης δικαιοπραξίας θα υπήρχαν. Ό,τι ισχύει δε για το είδος της καλυπτόμενης δικαιοπραξίας προδήλως ισχύει και για το υπόλοιπο περιεχόμενό της, όπως είναι και η πρόσθετη υποχρέωση (όρος) που υπό την μορφή του τρόπου βαρύνει τον δωρεοδόχο. Πράγματι, θα ήταν λογικά ανακόλουθο να μην υποβάλλεται στο συστατικό τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου η ίδια η καλυπτόμενη δικαιοπραξία κατά τη βασική περί αυτής δήλωση και να υποβάλλεται σε αυτόν ένας όρος μόνο της δικαιοπραξίας αυτής, όπως είναι επί δωρεάς ο τρόπος. Αλλώστε η τήρηση του συμβολαιογραφικού τύπου και μόνο έστω για τον τρόπο, τον οποίο τυχόν θέλησαν τα μέρη για την καλυπτόμενη δικαιοπραξία, θα μπορούσε κατά περίπτωση να ενέχει και αποκάλυψη της εικονικότητας με το ίδιο συμβολαιογραφικό έγγραφο, που θα αναιρούσε την έννοια της εικονοκότητας, όπως κατά τα ανωτέρω την προβλέπει και την αναγνωρίζει ο νόμος (Ολ. ΑΠ. 36/1998). Εξ άλλου επί ανακλήσεως της συμφωνηθείσης δωρεάς υπό τρόπο και ειδικότερα υπό τον όρο διατροφής, φροντίδας, περιποιήσεως και περιθάλψεως του δωρητή, απόκειται στον δωρεοδόχο να επικαλεσθεί και αποδείξει, προς απαλλαγή του, είτε ότι εξεπλήρωσε τον τρόπο, είτε ότι η μη εκπλήρωση οφείλεται σε γεγονός δια το οποίο δεν υπέχει αυτός (δωρεοδόχος) ευθύνη. Τούτο δε διότι σύμφωνα με τα άρθρα 336 και 342 του ΑΚ τεκμαίρεται το πταίσμα της μη εκπληρώσεως λόγω του συμβατικού χαρακτήρος της εκ του τρόπου ενοχής και γιαυτό το βάρος της αποδείξεως της ανυπαιτίου μη εκπληρώσεως φέρει ο δωρεοδόχος. Περαιτέρω η κατά παράβαση των ορισμών του νόμου επιβολή του βάρους της αποδείξεως στο διάδικο που δεν υποχρεούται σε αυτό, υπέρ αυτού μόνο παρέχει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 559 αριθ. 13 ΚΠολΔικ, αφού αυτόν ζημιώνει αν δε φέρει την απόδειξη η οποία τον βαρύνει, όχι δε υπέρ του αντιδίκου του, ο οποίος δεν υφίσταται καμία βλάβη, αφού έχει, κατ' άρθρο 345 του αυτού κώδικα, το δικαίωμα να ανταποδείξει, χωρίς ίδιο προς τούτο θέμα. 

 

Σύμβαση εγγύησης, εγγυητής, ευεργέτημα ελευθέρωσης.

 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ    1568/2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο εγγυητής ελευθερώνεται, εφ όσον από πταίσμα του δανειστή έγινε αδύνατη η ικανοποίησή του από τον οφειλέτη.

Πταίσμα του δανειστή συνιστά όχι μόλο ο δόλος και η βαριά αμέλεια του περί την ύπαρξη της απαιτήσεως, αλλά και η ελαφρά αμέλεια, εκδηλώνεται δε είτε με ενέργειες είτε με παραλείψεις, ένεκα των οποίων έγινε αδύνατη η ικανοποίησή του από τον πρωτοφειλέτη.

Το ευεργέτημα ελευθερώσεως δεν αποκλείεται από τυχόν εκ των προτέρων παραίτηση του εγγυητή από το δικαίωμα δίζησης.

Ο εγγυητής μπορεί να παραιτηθεί εκ των προτέρων του ευεργετήματος ελευθερώσεως, όχι όμως για την περίπτωση κατά την οποία η ικανοποίηση του δανειστή θα καταστεί αδύνατη από δόλο, ή βαριά αμέλεια του τελευταίου.

Ο ορισμός της βαριάς αμέλειας εναπόκειται στον δικαστή. Βαριά χαρακτηρίζεται η αμέλεια όταν η απόκλιση από το μέτρο της συμπεριφοράς του μέσου συνετού και επιμελούς ανθρώπου είναι ασυνήθης και ιδιαίτερα μεγάλη, όταν δηλαδή φανερώνει πλήρη αδιαφορία του δράστη για τα επιζήμια σε βάρος τρίτων αποτελέσματά της.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ    1568/2009

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δημήτριο Δαλιάνη, Αντιπρόεδρο, Ρένα Ασημακοπούλου, Ιωάννη Ιωαννίδη, Χαράλαμπο Ζώη και Αθανάσιο Κουτρομάνο, Αρεοπαγίτες. ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 30 Μαρτίου 2009, με την παρουσία και της γραμματέως Αικατερίνης Σιταρά, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 13-2-1999 ανακοπή του ήδη αναιρεσείοντος, που κατατέθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις…..του ίδιου Δικαστηρίου και ……του Εφετείου Θεσσαλονίκης. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητά ο αναιρεσείων με την από 19-7-2007 αίτησή του. Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο εισηγητής Αρεοπαγίτης Ιωάννης Ιωαννίδης ανέγνωσε την από 19-12-208 έκθεσή του, με την οποία εισηγήθηκε την απόρριψη της κρινόμενης αίτησης αναίρεσης. Ο πληρεξούσιος του αναιρεσείοντος ζήτησε την παραδοχή της αίτησης, ο πληρεξούσιος της αναιρεσίβλητης την απόρριψή της, καθένας δε την καταδίκη του αντιδίκου μέρους στη δικαστική δαπάνη.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΕΠΕΙΔΗ, κατά το άρθρο 862 ΑΚ ο εγγυητής ελευθερώνεται, εφόσον από πταίσμα του δανειστή έγινε αδύνατη η ικανοποίησή του από τον οφειλέτη. Με τη διάταξη αυτή τίθεται ο κανόνας της ελευθερώσεως του εγγυητή, εάν από πταίσμα του δανειστή έγινε αδύνατη η ικανοποίησή του από τον οφειλέτη. Πταίσμα του δανειστή συνιστά όχι μόλο ο δόλος και η βαριά αμέλεια του περί την ύπαρξη της απαιτήσεως, αλλά και η ελαφρά αμέλεια, εκδηλώνεται δε είτε με ενέργειες είτε με παραλείψεις, ένεκα των οποίων έγινε αδύνατη η ικανοποίησή του από τον πρώτοφειλέτη. Η εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν αποκλείεται από τυχόν εκ των προτέρων παραίτηση του εγγυητή εκ του κατ' άρθρο 855 ΑΚ δικαιώματος δίζησης. Εξάλλου, λόγω του ενδοτικού χαρακτήρα της ανωτέρω ρυθμίσεως, ο εγγυητής μπορεί να παραιτηθεί εκ των προτέρων του θεσπιζόμενου με αυτή ευεργετήματος (ένστασης ελευθερώσεως), όχι όμως για την περίπτωση κατά την οποία η ικανοποίηση του δανειστή θα καταστεί αδύνατη από δόλο ή βαριά αμέλεια του τελευταίου, καθ' όσον σύμφωνα με το άρθρο 332 παρ. 1 ΑΚ είναι άκυρη κάθε προηγούμενη συμφωνία που αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη από δόλο ή βαριά αμέλεια. Τέλος, εφόσον στον Αστικό Κώδικα δεν περιελήφθη ορισμός της βαριάς αμέλειας, στο δικαστή της ουσίας εναπόκειται, εκτιμώντας τις περιστάσεις, να κρίνει πότε η αμέλεια φέρει βαριά μορφή, η τυχόν δε υπ' αυτού εσφαλμένη υπαγωγή των γενόμενων δεκτών περιστατικών στη νομική έννοια της βαριάς αμέλειας ελέγχεται αναιρετικώς. Βαριά χαρακτηρίζεται η αμέλεια όταν η απόκλιση από το μέτρο της συμπεριφοράς του μέσου συνετού και επιμελούς ανθρώπου είναι ασυνήθης και ιδιαίτερα μεγάλη, όταν δηλαδή φανερώνει πλήρη αδιαφορία του δράστη για τα επιζήμια σε βάρος τρίτων αποτελέσματά της. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, το Εφετείο, σε σχέση με τον λόγο ανακοπής του αναιρεσείοντος - εγγυητή της απαιτήσεως της αναιρεσίβλητης, τον αφορώντα την ελευθέρωσή του κατ' άρθρο 862 ΑΚ, ερεύνησε την ύπαρξη ή μη βαριάς και όχι ελαφράς αμέλειας στη συμπεριφορά της δανείστριας (αναιρεσίβλητης), διότι είχε προβληθεί ισχυρισμός της τελευταίας, περί παραιτήσεως του ανακόπτοντος από την ένσταση ελευθερώσεως, στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο με τις προτάσεις της, τον ισχυρισμό δε αυτόν επανέφερε παραδεκτώς και στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο με το εφετήριο ως εκκαλούσα. Επιπλέον και ο αναιρεσείων στηρίζει την ελευθέρωσή του από την εκ της εγγυήσεως υποχρέωσή του στη βαριά αμέλεια των εκπροσώπων της αναιρεσίβλητης, ενόψει της παραιτήσεώς του από την ένσταση ελευθερώσεως, ως τούτο προκύπτει από το δικόγραφο της ανακοπής του (5η σελίδα). Άλλωστε, η διαπίστωση που διαλαμβάνεται στην προσβαλλόμενη απόφαση, ότι δηλαδή "την τήρηση των όρων της άνω σύμβασης και την εξόφληση εγγυήθηκε, μεταξύ άλλων, ως πρωτοφειλέτης, με την από 15/6/95 πρόσθετη πράξη εγγυήσεως, ο ανακόπτων, ήδη εφεσίβλητος, παραιτηθείς από την ένσταση διζήσεως και τα υπόλοιπα δικαιώματα των εγγυητών που παρέχονται από τον Αστικό Κώδικα", σημαίνει κατ'εκτίμηση παραδοχή του Εφετείου παραιτήσεως του αναιρεσείοντος από το προβλεπόμενο στο άρθρο 862 ΑΚ ευεργέτημα. Επομένως το Εφετείο με την παράλειψή του να ερευνήσει την ύπαρξη ελαφράς αμέλειας στους εκπροσώπους της δανείστριας - αναιρεσίβλητης, δεν παρεβίασε τη διάταξη του άρθρου 862 ΑΚ, γι' αυτό και ο περί του αντιθέτου εκ του αριθ. 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, 1ος λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως, κατά το πρώτο μέρος του, είναι αβάσιμος. Περαιτέρω, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφασή του, το Εφετείο δέχθηκε τα εξής : Μεταξύ της καθ' ης η ανακοπή και ήδη εκκαλούσας ….και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία….καταρτίσθηκε η...σύμβαση πίστωσης ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού μέχρι του ποσού των 240.000.000 δραχμών, με βάση δε αυτή ανοίχθηκε ο υπ' αριθμ.... λογαριασμός. Την τήρηση των όρων της άνω σύμβασης και την εξόφληση εγγυήθηκε, μεταξύ άλλων, ως πρωτοφειλέτης, με την από 15/6/1995 πρόσθετη πράξη εγγυήσεως, ο ανακόπτων ήδη εφεσίβλητος, παραιτηθείς από την ένσταση διζήσεως και τα υπόλοιπα δικαιώματα των εγγυητών που παρέχονται από τον Αστικό Κώδικα. Στις 8/9/1997 η καθ' ης, ασκώντας συμβατικό της δικαίωμα, έκλεισε οριστικά τον παραπάνω λογαριασμό, με τελικό υπέρ αυτής κατάλοιπο 89.035.206 δραχμών, το οποίο μεταφέρθηκε σε λογαριασμό καθυστερήσεων, μετά δε γενόμενες χρεωπιστώσεις στις 22/10/1998 είχε διαμορφωθεί στο ποσό των 56.970.879 δραχμών. Στη συνέχεια, με την από 30/11/1998 αίτηση της, η καθ' ης πέτυχε την έκδοση της επίμαχης…..διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά της άνω πρωτοφειλέτριας και του ανακόπτοντος, με την οποία ο τελευταίος, ως εγγυητής, διατάχθηκε να καταβάλει στην καθ' ης το ανωτέρω ποσό, πλέον τόκων υπερημερίας και εξόδων. Τη διαταγή πληρωμής η ανωτέρω επέδωσε στις 29/1/1999 και στον ανακόπτοντα, οπότε αυτός άσκησε την ένδικη ανακοπή του. Ακόμη δέχθηκε το Εφετείο ότι στις 15/11/1996, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ως άνω αλληλόχρεου λογαριασμού, η πρωτοφειλέτρια εταιρία……συνήψε με την καθ' ης σύμβαση ενεχύρου για την εξασφάλιση της απαίτησης της τελευταίας από τη σύμβαση πίστωσης, με την οποία της εκχώρησε κατά τα άρθ. 35, 36, 39, 44, 47 του ν.δ/τος 17-7/13.8.1923 ("περί ειδικών διατάξεων περί ανωνύμων εταιριών"), τις απαιτήσεις της κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του Γενικού Νοσοκομείου…..από τον υπ' αριθμ. πρωτ . ....τέταρτο λογαριασμό (πιστοποίηση) του έργου "επέκταση Γενικού Νοσοκομείου....- Οικοδομικές εργασίες και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις", καθώς και τις απαιτήσεις της λόγω αποζημίωσης, οι οποίες βεβαιώθηκαν με τις υπ' αριθ. 267/1995, 268/1995 και 269/1995 αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Πατρών. Οι απαιτήσεις αυτές, κατά τον χρόνο της εκχώρησης, ήταν ελεύθερες από βάρη, διεκδικήσεις και κατασχέσεις, δεν ήταν όμως εκκαθαρισμένες. Στη συνέχεια η καθ' ης, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 1996, είχε προβεί σε αναγγελία της εν λόγω σύμβασης ενεχύρου - εκχώρησης, επιδίδοντας αυτήν στις οριζόμενες στα άρθρα 53 του ν.δ/τος 496/1974 και 95 του ν. 2362/1995 αρμόδιες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων στις 19/12/1996 και στο Γενικό Νοσοκομείο…. ενώ για την ολοκλήρωση αυτής (αναγγελίας), την ίδια ημέρα, επέδωσε αυτήν και στην Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα ΑΕ, που ήταν διαχειρίστρια του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. Επίσης, δέχθηκε το Εφετείο ότι, πριν την ολοκλήρωση της αναγγελίας με τον παραπάνω τρόπο, η με έδρα τη Θεσσαλονίκη ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία….έχοντας απαίτηση κατά της πρωτοφειλέτριας …..προερχόμενη από δυο από 31/1.2/1996 μεταχρονολογημένες επιταγές εκδόσεως της τελευταίας, ποσών 24.140.000 και 6.852.000 δραχμών αντίστοιχα, πέτυχε την έκδοση των 30364 και 30365/1996 διαταγών πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και βάσει αυτών, στις 25/11/1996, προέβη σε κατάσχεση της εκχωρηθείσας απαίτησης, στα χέρια του παραπάνω Νοσοκομείου, μέχρι το ποσό των 35.000.000 δραχμών. Την ύπαρξη της εν λόγω απαίτησης της άνω τρίτης δανείστριας της πρωτοφειλέτριας, η καθής γνώριζε ήδη από τις 15/11/1996, αφού εκείνη την είχε ενημερώσει προς τούτο εγγράφως κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης ενεχύρου. Μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου 1997 δεν είχε οριστικοποιηθεί η εκχωρηθείσα απαίτηση, που μετά από εκκαθάριση της ανήλθε στο ποσό των 137.205.126 δραχμών. Για τον λόγο αυτόν η πρωτοφειλέτρια, με το από 9/9/1997 έγγραφο προς την καθ' ης, ζήτησε να παραταθεί η προθεσμία αποπληρωμής της οφειλής της από τη σύμβαση μέχρι τις 15/10/1997, προκειμένου να προηγηθεί η πληρωμή της από το Υπουργείο. Τελικά, στις αρχές του 1998, το Γενικό Νοσοκομείο…..εξέδωσε το 233/1998 χρηματικό ένταλμα ποσού 137.205.126 δραχμών υπέρ της καθ' ης ως εκδοχέα της απαίτησης αυτής της πρωτοφειλέτριας, το οποίο όμως δεν θεωρήθηκε από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου……Ο τελευταίος, διατηρώντας αμφιβολίες σχετικά με την εγκυρότητα της διαδικασίας της εκχώρησης της άνω απαίτησης, με την από 18/3/1998 έκθεση αμφιβολιών, ζήτησε τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο, με τα από 12/5/1998 πρακτικά διάσκεψης, αποφάνθηκε υπέρ της μη θεώρησης του ελεγχόμενου εντάλματος, την έκδοση του οποίου έκρινε παράνομη, επειδή δεν υφίστατο έγκυρη, κατά το άρθρο 53 του ν.δ/τος 496/1974, εκχώρηση της απαίτησης. Γι' αυτήν απαιτείτο αναγγελία στην Τράπεζα της Ελλάδος, ως αρμόδια για την πληρωμή της απαίτησης και όχι στην Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα, στην οποία, όπως αναφέρθηκε, την είχε επιδώσει η πρωτοφειλέτρια. Μετά την έκδοση της άνω απόφασης, την οποία η καθ' ής πληροφορήθηκε στις αρχές Ιουλίου του 1998, προέβη εγκύρως πλέον στις 29-7-98 σε επίδοση της ένδικης σύμβασης εκχώρησης στην Τράπεζα της Ελλάδος στην Αθήνα, ενώ στις 30/7/1998 επέδωσε αυτή και στο Πρακτορείο της Τράπεζας Ελλάδος στην…..αρμόδιο για την πληρωμή της απαίτησης. Παράλληλα, η δανείστρια της πρωτοφειλέτριας……η προαναφερόμενη απαίτηση της οποίας από το 1996 παρέμενε ανεξόφλητη, στις 27/7/1998 προέβη σε νέα έγκυρη κατάσχεση της εκχωρηθείσας απαίτησης, στα χέρια του ανωτέρω Νοσοκομείου μέχρι το ποσό των 40.000.000 δραχμών. Στη συνέχεια επέδωσε το κατασχετήριο στο Πρακτορείο της Τράπεζας Ελλάδος στην …..αφού η κατάσχεση που είχε επιβληθεί στις 25/11/1996 ήταν άκυρη, λόγω μη επίδοσης αυτού (κατασχετηρίου) στην άνω αρμόδια Τράπεζα. Η ολοκλήρωση όμως των προβλεπόμενων από τη διάταξη του άρθρου 53 του ν.δ/τος 496/1974 κοινοποιήσεων του κατασχετηρίου της…..μια μόνον ημέρα πριν της χρονικά τελευταίας (30/7/1998) των αναγγελιών της εκχώρησης της (ήδη κατασχεθείσας) απαίτησης, είχε ως επακόλουθο να εκδοθεί το 14440/2000 χρηματικό ένταλμα του Νοσοκομείου για την πληρωμή στην παραπάνω εταιρία ποσού 40.000.000 δραχμών, που θεωρήθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο στις 13/2/2001. Έτσι όμως κατέστη αδύνατη η πλήρης ικανοποίηση της απαίτησης της καθ' ης κατά της πιστούχου, αφού τελικά η ανωτέρω εισέπραξε μόνο 67.349,196 δραχμές που πιστώθηκαν στο λογαριασμό της πιστούχου. Ακολούθως, τον τέταρτο λόγο της ανακοπής, κατά τον οποίο από βαριά αμέλεια των οργάνων και υπαλλήλων της αναιρεσίβλητης κατέστη αδύνατη η πλήρης ικανοποίησή της από την πρωτοφειλέτρια, αφού, αν και εγνώριζε ότι αρμόδια για την πληρωμή της εκχωρηθείσας απαίτησης ήταν η Τράπεζα της Ελλάδος, επέδωσε άκυρα την σύμβαση εκχώρησης στην Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα με συνέπεια α) αυξηθούν οι υποχρεώσεις της πρωτοφειλέτριας, καθόσον σε περίπτωση έγκυρης αναγγελίας η καθής θα εισέπραττε το σύνολο της απαίτησης και ο λογαριασμός της ανωτέρω θα ήταν πιστωτικός και όχι χρεωστικός και β) η πρωτοφειλέτρια να καταστεί αναξιόχρεη, το Εφετείο τον απέρριψε ως κατ' ουσίαν αβάσιμο, κρίναν ότι η συμπεριφορά των οργάνων και υπαλλήλων της αναιρεσίβλητης δεν συνιστά βαριά αμέλεια, αφού α) δεν αποδείχθηκε γνώση αυτών ότι για την πληρωμή της εκχωρηθείσας απαίτησης ήταν αρμόδια η Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ εξάλλου η αναιρεσίβλητη είχε συμφέρον να εισπράξει την απαίτηση, η οποία πάντως δεν ήταν άμεσα εισπρακτέα, ως μη εκκαθαρισμένη, ώστε να πιστωθεί στο λογαριασμό της πιστούχου, αλλά η αποπληρωμή της από το ανωτέρω νοσοκομείο θα γινόταν από τον ισολογισμό του 1998, χρόνο κατά τον οποίο εκδόθηκε και το σχετικό ένταλμα πληρωμής, β) μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 12-5-1998, η εκχωρηθείσα απαίτηση δεν απειλήθηκε από τρίτους δανειστές της πρωτοφειλέτριας, ούτε θίχθηκε από την κατάσχεση που επιβλήθηκε από την τρίτη δανείστρια της πρωτοφειλέτριας…..αφού αυτή ήταν άκυρη και γ) η μη έγκυρη αναγγελία της εκχώρησης στην Τράπεζα της Ελλάδος, μετά την έκδοση της αποφάσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία είχε ως συνέπεια να προηγηθεί στις 27-7-98 κατάσχεση της εκχωρηθείσης απαίτησης μέχρι του ποσού των 40.000.000 δρχ. από την……για την ίδια ως άνω απαίτησή της από τις δύο επιταγές και να εισπράξει η καθ' ης μόνον 67.349.190 δρχ., δεν οφείλετο σε αμελή συμπεριφορά των οργάνων της αναιρεσίβλητης - δανείστριας, καθ' όσον αυτά δεν γνώριζαν ότι κατά το ένδικο διάστημα Ιουνίου - Ιουλίου 1998 η ως άνω απαίτηση παρέμεινε μέχρι τότε ανεξόφλητη, ώστε να μπορούσαν και να όφειλαν να προβλέψουν το επελθόν αποτέλεσμα. Τα γενόμενα δεκτά ως άνω πραγματικά περιστατικά δεν καταφάσκουν τη συνδρομή βαριάς αμέλειας στο πρόσωπο των αρμοδίων οργάνων της αναιρεσίβλητης τράπεζας και ως εκ τούτου αποκλείεται η κατά το άρθρο 862 ΑΚ ελευθέρωση του αναιρεσείοντος (εγγυητή), μετά την παραίτησή του εκ των προτέρων από το εκ του εν λόγω άρθρου ευεργέτημα. Με την εκτεθείσα, άρα, κρίση του, το Εφετείο δεν παρεβίασε με εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή τη διάταξη του άρθρου 862 ΑΚ, ενώ εξάλλου και περαιτέρω διέλαβε στην απόφασή του σαφείς, επαρκείς και χωρίς αντιφάσεις αιτιολογίες που καθιστούν εφικτό τον αναιρετικό έλεγχο ως προς την ορθότητα ή μη της εφαρμογής της εν λόγω διατάξεως. Ειδικότερα, δεν υπάρχει αντίφαση στις παραδοχές, αφενός μεν "η αναιρεσίβλητη γνώριζε την ύπαρξη της απαίτησης της τρίτης δανείστριας της πρωτοφειλέτριας ήδη από την 15-11-96 αφού η τελευταία την είχε ενημερώσει σχετικά εγγράφως κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης ενεχύρου", αφετέρου δε ότι και περαιτέρω "ανεξάρτητα από το γεγονός, ότι η καθ' ής γνώριζε για την ύπαρξη της παραπάνω απαίτησης στις 15-11-96, από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν αποδείχθηκε ότι και το επίδικο διάστημα Ιουνίου - Ιουλίου 1998 τα αρμόδια όργανά της (εκπρόσωποι αυτής) γνώριζαν ότι η άνω απαίτηση μέχρι και τότε παρέμεινε ανεξόφλητη, ώστε να μπορούσε και να όφειλε να προβλέψει το επελθόν αποτέλεσμα", αφού, κατά τις παραδοχές αυτές, η αναιρεσίβλητη γνώριζε την ύπαρξη της απαίτησης από 15-11-96, πλην όμως δεν γνώριζαν τα αρμόδια όργανά της ότι αυτή ήταν ανεξόφλητη κατά το επίδικο διάστημα Ιουνίου - Ιουλίου, ώστε να ενεργήσου αναλόγως για την είσπραξή της. Επομένως, ο περί του αντιθέτου εκ των αριθμών 1 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ πρώτος λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως, κατά τα δεύτερο και τρίτο μέρη του, είναι αβάσιμος. ΕΠΕΙΔΗ από τις διατάξεις των άρθρων 522, 535 και 536 παρ. 2 ΚΠολΔ προκύπτει ότι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, εξαφανίζοντας την πρωτόδικη απόφαση, κατά παραδοχή βασίμου λόγου εφέσεως, καθίσταται αρμόδιο να ερευνήσει όλα τα πρωτοδίκως υποβληθέντα προς οριστική διάγνωση της διαφοράς ζητήματα, αν δε κρίνεται ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής (άρθρα 632 - 633 ΚΠολΔ), η οποία περιέχει περισσότερους λόγους για την ακύρωση αυτής, κάθε λόγος συνιστά αυτοτελή ιστορική βάση, πρόκειται δηλαδή για δικονομική μορφή σωρεύσεως πολλών βάσεων κατά την έννοια του άρθρου 218 ΚΠολΔ. Συνεπώς, αν το πρωτοβάθμιο δικαστήριο περιορισθεί στην έρευνα ενός μόνο λόγου και, κατά παραδοχή αυτού, ακυρώσει την ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής, το δε εφετείο κρίνει εσφαλμένη την παραδοχή αυτού του λόγου κατά του οποίου στρέφονται και οι λόγοι έφεσης και εξαφανίσει την εκκαλουμένη απόφαση, τότε αυτό (εφετείο) οφείλει να ερευνήσει τους άλλους λόγους της ανακοπής, που δεν ερευνήθηκαν πρωτοδίκως και για τους οποίους δεν υπάρχει παράπονο στην έφεση, κατ' εξαίρεση των απαγορευτικών διατάξεων των άρθρων 12 και 13 Κ.Πολ.Δ., διότι δεν δικάζεται πλέον η έφεση αλλά η αγωγή. Εξάλλου, ως πράγματα, η παράνομη μη λήψη υπόψη των οποίων ιδρύει τον προβλεπόμενο στο άρθρο 559 αρ. 8 Κ.Πολ.Δ., αναιρετικό λόγο, νοούνται και οι βάσεις της αγωγής ή οι λόγοι ανακοπής. Εν προκειμένω, ως προκύπτει εκ του δικογράφου της ανακοπής, ο ανακόπτων και ήδη αναιρεσείων ζήτησε, για τους αναφερόμενους σ' αυτή λόγους, την ακύρωση της με αριθ. 1567/1999 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σε βάρος του και με την οποία διατάχθηκε να καταβάλει στην αναιρεσίβλητη το ποσό των 56.510.879 δραχμών, βάσει του αναφερόμενου σ' αυτή ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού, που λειτούργησε μεταξύ της τελευταίας και της πιστούχου εταιρείας με την επωνυμία……. και την πληρωμή του οποίου εγγυήθηκε αυτός. Επί της ανακοπής εκδόθηκε η υπ' αριθ. 3528/02 μη οριστική απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, με την οποία, αφού απορρίφθηκαν ως μη νόμιμος ο δεύτερος λόγος αυτής και ως ουσία αβάσιμοι οι πρώτος και τρίτος λόγοι, έγινε δεκτός ο έκτος λόγος, ενώ τάχθηκαν αποδείξεις και με μάρτυρες σε βάρος του ανακόπτοντος, ως προς τους τέταρτο και πέμπτο λόγους, περί ελευθερώσεως του ανακόπτοντος εγγυητή (άρθρο 862 ΑΚ) και περί καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος της καθ' ης, οι οποίοι κρίθηκαν νόμιμοι. Μετά τη διεξαγωγή των αποδείξεων, εκδόθηκε η 1282/2006 απόφαση (εκκαλουμένη), με την οποία έγινε δεκτός ως ουσιαστικά βάσιμος ο 4ος λόγος και ακυρώθηκε η διαταγή πληρωμής, ενώ δεν ερευνήθηκε στην ουσία ο 5ος λόγος. Κατά της άνω οριστικής απόφασης ασκήθηκε έφεση από την καθ' ης η ανακοπή. Το Εφετείο με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφασή του, κρίναν εσφαλμένη την αποδοχή του 4ου λόγου ανακοπής, δέχθηκε την έφεση της αναιρεσίβλητης, εξαφάνισε την εκκαλούμενη απόφαση και απέρριψε τον 4ο λόγο ανακοπής, στην συνέχεια δε ερεύνησε και τον 5ο λόγο ανακοπής, ο οποίος δεν είχε ερευνηθεί πρωτοδίκως κατ' ουσίαν και τον οποίο απέρριψε ως ουσία αβάσιμο. Με την κρίση του αυτή, το Εφετείο, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην πρώτη (μείζονα) πρόταση αυτού του συλλογισμού, δεν υπέπεσε στην πλημμέλεια της λήψεως υπόψη μη προταθέντος λόγου εφέσεως και άρα ο περί του αντιθέτου δεύτερος λόγος του αναιρετηρίου, υπαγόμενος στη ρύθμιση του αριθμού 8 (και όχι του αριθμού 9) του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ., είναι αβάσιμος. Επομένως πρέπει να απορριφθεί η αίτηση αναιρέσεως. 

 

Δήλωση βούλησης ως προϊόν  απάτης ή πλάνης.

 

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  608/2006

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Απάτη αποτελεί κάθε δόλια συμπεριφορά, η οποία σκοπεύει να παραγάγει, ενισχύσει ή διατηρήσει μια σφαλερή αντίληψη ή εντύπωση, είτε η συμπεριφορά αυτή συνίσταται στην παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθών, είτε σε απόκρυψη ή αποσιώπηση ή ατελή ανακοίνωση των αληθινών γεγονότων, τα οποία, είτε από την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, είτε από υφιστάμενη ιδιαίτερη σχέση με το άλλο πρόσωπο, εκείνος που τα αποκρύπτει ή τα αποσιωπά ή ατελώς τα ανακοινώνει, είχε υποχρέωση ανακοίνωσης.

Για την ακύρωση δικαιοπραξίας από το λόγο αυτό, απαιτείται η απατηλή συμπεριφορά να αποσκοπεί στην πρόκληση της δήλωσης της βούλησης του απατηθέντος, η οποία να έχει γίνει λόγω απάτης.

Δεν εξετάζεται αν η παραπάνω συμπεριφορά είναι καταλογιστή στον απατήσαντα, ούτε αν η πλάνη που προκλήθηκε από την απάτη είναι συγγνωστή ή ασύγγνωστη, ουσιώδης ή επουσιώδης, αρκεί αυτή να υπάρχει κατά το χρόνο δήλωσης της βούλησης του απατηθέντος. Αρκεί ότι αυτή αποσκοπούσε στην πρόκληση δήλωσης βούλησης αυτού που απατήθηκε, η οποία προκλήθηκε πράγματι εξ αιτίας της απατηλής ενέργειας.

Αν πλάνη, που προκαλείται από την απάτη, αφορά το περιεχόμενο δικαιοπραξίας, ακόμα και αν αναφέρεται στα παραγωγικά αίτια, είναι ικανή να καταστήσει ακυρώσιμη τη δικαιοπραξία

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  608/2006

Απόσπασμα…….Κατά το άρθρο 147 εδ. α' του ΑΚ όποιος παρασύρθηκε με απάτη σε δήλωση βούλησης έχει δικαίωμα να ζητήσει να ακυρωθεί η δικαιοπραξία. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, απάτη αποτελεί κάθε δόλια συμπεριφορά, η οποία σκοπεύει να παραγάγει, ενισχύσει ή διατηρήσει μια σφαλερή αντίληψη ή εντύπωση, είτε η συμπεριφορά αυτή συνίσταται στην παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθών είτε σε απόκρυψη ή αποσιώπηση ή ατελή ανακοίνωση των αληθινών γεγονότων, τα οποία είτε από την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, είτε από υφιστάμενη ιδιαίτερη σχέση με το άλλο πρόσωπο (ΑΠ 1587/90 ΕΕΝ 1991.698, ΑΠ 355/1968 ΝοΒ 16.950, ΕΑ3058/1985 ΕλλΔνη 26.279), εκείνος που τα αποκρύπτει ή τα αποσιωπά ή ατελώς τα ανακοινώνει, είχε υποχρέωση ανακοίνωσης χωρίς να απαιτείται και η συνδρομή των όρων της απάτης του άρθρου 386 ΠΚ (ΕΑ 3058/1985 ό.π., ΕΑ 181/1983 Αρμ. 1984.463). Απαιτείται επί πλέον, για την ακύρωση της δικαιοπραξίας από το λόγο αυτό, να αποσκοπεί η απατηλή συμπεριφορά στην πρόκληση της δήλωσης της βούλησης του απατηθέντος, η οποία (δήλωση) και να έχει γίνει λόγω απάτης (ΑΠ 290/1989 ΕΝΝ 1990.69, ΕΑ 6446/1990 ΕλλΔνη 31.1512, ΕφΠατρ 1143/1988 ΑρχΝ 1989.635). Δεν εξετάζεται αν η παραπάνω συμπεριφορά είναι καταλογιστή στον απατήσαντα, αφού ο λόγος στην περίπτωση αυτή, είναι όχι η υπαιτιότητα αυτού, αλλά το ελάττωμα της βούλησης του απατηθέντος (ΑΠ 699/1983 ΝοΒ 32.80, ΕΑ218/1987 ΕλλΔνη 29.506), ούτε αν η πλάνη που προκλήθηκε από την απάτη είναι συγγνωστή ή ασύγγνωστη, ουσιώδης ή επουσιώδης αρκεί αυτή να υπάρχει κατά το χρόνο δήλωσης της βούλησης του απατηθέντος (ΑΠ 290/89, ό.π., ΕΑ 6446/1990 ό.π., ΑΠ 1993/1984, Νοβ 32.155, ΑΠ 699/1983 ό.π., ΑΠ 249/1976 ΝοΒ 24.785, ΕΑ 218/1987 ό.π., ΕΑ 2058/1985 ΕλλΔνη 26.728), καθώς και αν η παραπλανητική συμπεριφορά αντικειμενικά είναι ικανή να παρασύρει έμφρονα, συνετό άνθρωπο, αρκεί το ότι αυτή αποσκοπούσε στην πρόκληση δήλωσης βούλησης αυτού που απατήθηκε, η οποία και να προκλήθηκε πράγματι εξ αιτίας της απατηλής ενέργειας (Τούσης Γεν. Αρχ. παρ. 80, σελ. 441, Μπαλής Γεν. Αρχ. έκδ. Δ' παρ. 48, ΑΠ 1532/1979 ΝοΒ 28.1083, ΑΠ 148/1961 ΝοΒ 9.628, ΕΑ 10867/1986 ΝοΒ 1987.560, ΕΑ3058/1985 ό.π.). Ακόμα, η πλάνη που προκαλείται από απάτη είναι δυνατόν να αφορά και στο περιεχόμενο της δικαιοπραξίας (ΕΑ 10261/1983 ΕλλΔνη 25.826) και αυτή, ακόμα και αν αναφέρεται στα παραγωγικά αίτια, είναι ικανή να καταστήσει ακυρώσιμη τη δικαιοπραξία (Τούσης Γεν. Αρχ. παρ. 80 σελ. 441 σημ. 3, ΕΑ 10867/1986 και 10261/1983 ό.π.). Εξ άλλου και η δικαιοπραξία που συνάπτεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο μπορεί να προσβληθεί ως άκυρη, όπως ακριβώς και η εγγράφως γενομένη κατά τους ορισμούς του ουσιαστικού δικαίου, χωρίς να απαιτείται να προσβληθεί ως πλαστό, ως δημόσιο έγγραφο, το συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο συνήφθη η δικαιοπραξία, κατά το άρθρο 438 ΚΠολΔ (ΑΠ 1355/1991 ΕλλΔνη 33.1190, ΑΠ 1771/1986 ΝοΒ 1987.1062, ΑΠ 374/1974 ΝοΒ 22.1364, ΕΑ 5864/1977 Αρμ. 32.99), ενώ, τέλος, και η περί την πληρεξουσιότητα δήλωση βούλησης, όπως κάθε δικαιοπραξία, μπορεί να είναι αποτέλεσμα απάτης, πλάνης ή απειλής και συνεπώς ακυρώσιμη, πόσο μάλλον καθόσον η εκδοχή πλάνης συμβαλλομένου, προκληθείσης με απάτη, ως προς το περιεχόμενο των εκατέρωθεν δηλώσεων βούλησης (στο οποίο ανάγεται και η κατά τον νόμο έννοια και σημασία τους), δεν αντιτίθεται, καθεαυτή, στην κατά το άρθρο 438 του ΚΠολΔ αποδεικτική, πλήρους απόδειξης, δύναμη συμβολαιογραφικού εγγράφου για βεβαιούμενα σ' αυτό ως γενόμενα ενώπιον του συμβολαιογράφου ή εκ μέρους του, ώστε η παραδοχή τέτοιας εκδοχής να ενέχει παράβαση των ορισμών του άρθρου που προαναφέρεται, με απόδοση στο συμβολαιογραφικό έγγραφο αποδεικτικής δύναμης μικρότερης της εκ του νόμου πραγματικής (ΑΠ 1335/1991 ΕλλΔνη 1992.1190). Τέλος από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 286 εδ. α', 287 παρ. 1 και 290 ΚΠολΔ προκύπτει ότι η βιαία διακοπή της δίκης, που επέρχεται από το θάνατο του διαδίκου, καθώς και η εκουσία επανάληψη αυτής από τους κληρονόμους του, μπορούν να γνωστοποιηθούν με δήλωση στο ακροατήριο, κατά την εκφώνηση της υπόθεσης προς συζήτηση, και εφόσον δεν υπάρξει αμφισβήτηση της ιδιότητάς τους ως κληρονόμων, ακολουθεί άμεση συζήτηση της υπόθεσης (ΑΠ 94/2004, Νόμος). Η δήλωση αυτή μπορεί να είναι ρητή ή σιωπηρή (ΑΠ 65/2004 Νόμος, ΕφΘεσ. 2072/1992 ΕλλΔνη 1994.626). 

 

Διαταγή πληρωμής για το κατάλοιπο κλεισθέντος αλληλόχρεου λογαριασμού

 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ   35/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαταγή πληρωμής μπορεί να εκδοθεί και για το κατάλοιπο κλεισθέντος αλληλόχρεου λογαριασμού, εφ όσον αποδεικνύονται εγγράφως η σύμβαση του αλληλόχρεου λογαριασμού, η κίνησή του, το κλείσιμο και το κατάλοιπο αυτού.

Το αντίγραφο του λογαριασμού έχει αποδεικτική δύναμη ίση με το πρωτότυπο, εφόσον η ακρίβειά του βεβαιώνεται από αρμόδια αρχή, ή δικηγόρο.

Δεν αρκεί για να προσδώσει την αποδεικτική αυτή δύναμη μόνη η βεβαίωση της ακρίβειας του αντιγράφου από τον αρμόδιο υπάλληλο της πιστώτριας τράπεζας.

Η εκτύπωση όμως αποσπάσματος των μηχανογραφικώς τηρούμενων εμπορικών βιβλίων, που περιέχονται σε ηλεκτρονική μορφή εντός του υπολογιστή, εφ όσον η γνησιότητα της εκτύπωσης βεβαιώνεται από τον υπάλληλο που την ενήργησε, αποτελεί το πρωτότυπο έγγραφο που έχει στα χέρια της η τράπεζα προς απόδειξη του περιεχομένου του εξαχθέντος από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή αποσπάσματος των βιβλίων της και στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται βεβαίωση της ακρίβειας τούτου από αρμόδια αρχή ή δικηγόρο, αφού δεν πρόκειται για αντίγραφο. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ   35/2011

Απόσπασμα…..1. Με την κρινόμενη αίτηση αναίρεσης προσβάλλεται η υπ' αριθ. ……τελεσίδικη και αντιμωλία των διαδίκων εκδοθείσα κατά την τακτική διαδικασία απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία απορρίφθηκε κατ' ουσίαν η από …… έφεση του ήδη αναιρεσείοντος κατά της υπ' αριθ…….οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, που είχε απορρίψει την από 18.9.2000 ανακοπή του με αίτημα την ακύρωση της υπ' αριθ. …….διαταγής πληρωμής της δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε με αίτηση της αντιδίκου του σε βάρος της πτωχής εταιρείας με την επωνυμία…….την οποία ως οριστικός σύνδικος εκπροσωπεί. Η αίτηση αναίρεσης ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρ. 552, 553, 556, 558, 564, 566§3 ΚΠολΔ), είναι συνεπώς παραδεκτή (άρθρ. 577§1 ΚΠολΔ) και πρέπει να ερευνηθεί ως προς το παραδεκτό και βάσιμο του μοναδικού λόγου της (άρθρ. 577§3 ΚΠολΔ). 2.Κατά το άρθρ. 623 ΚΠολΔ, μπορεί κατά την ειδική διαδικασία των άρθρ. 624 έως 634 να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής για χρηματικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις παροχής χρεογράφων, εφόσον η απαίτηση και το οφειλόμενο ποσό αποδεικνύονται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, κατά δε το άρθρ. 626§3 ίδιου Κώδικα, στην αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής, που καταθέτει ο δικαιούχος της απαίτησης στη γραμματεία του δικαστηρίου, πρέπει να επισυνάπτονται και όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η απαίτηση και το ποσό της. Διαταγή πληρωμής μπορεί να εκδοθεί και για το κατάλοιπο κλεισθέντος αλληλόχρεου λογαριασμού, εφόσον αποδεικνύονται εγγράφως η σύμβαση του αλληλόχρεου λογαριασμού, η κίνησή του, το κλείσιμο και το κατάλοιπο αυτού. Εξ άλλου η περιλαμβανόμενη στη σύμβαση παροχής πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό ειδική συμφωνία ότι η οφειλή του πιστούχου προς την πιστώτρια τράπεζα, που θα προκύψει από το οριστικό κλείσιμο της πίστωσης, θα αποδεικνύεται από το απόσπασμα των εμπορικών βιβλίων της τράπεζας, είναι έγκυρη ως δικονομική σύμβαση. Το απόσπασμα αυτό, στο οποίο αποτυπώνεται η κίνηση, το κλείσιμο του λογαριασμού και το κατάλοιπο, επέχει θέση αποδεικτικού μέσου με ισχύ ιδιωτικού εγγράφου (άρθρ. 441αριθ.1 ΚΠολΔ), το δε αντίγραφο αυτού έχει αποδεικτική δύναμη ίση με το πρωτότυπο, εφόσον η ακρίβειά του βεβαιώνεται από αρμόδια αρχή ή δικηγόρο (άρθρ. 449§1 ΚΠολΔ, 52 ν.δ. 3026/1952, 14 ν. 1599/1986). Αντίθετα δεν αρκεί για να προσδώσει την αποδεικτική αυτή δύναμη μόνη η βεβαίωση της ακρίβειας του αντιγράφου από τον αρμόδιο υπάλληλο της πιστώτριας τράπεζας. Στην περίπτωση όμως των μηχανογραφικώς τηρούμενων εμπορικών βιβλίων, η εκτύπωση του αποσπάσματος των βιβλίων αυτών, που περιέχονται σε ηλεκτρονική μορφή εντός του υπολογιστή, εφόσον η γνησιότητα της εκτύπωσης βεβαιώνεται από τον υπάλληλο που την ενήργησε, αποτελεί το πρωτότυπο έγγραφο που έχει στα χέρια της η τράπεζα προς απόδειξη του περιεχομένου του εξαχθέντος από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή αποσπάσματος των βιβλίων της. Επομένως στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται βεβαίωση της ακρίβειας τούτου από αρμόδια αρχή ή δικηγόρο, αφού δεν πρόκειται για αντίγραφο (ΑΠ 578/2005, ΑΠ 902/2006, ΑΠ 1094/2006, ΑΠ 441/2007, ΑΠ 570/2010). 

 

Διάσπαση και συγχώνευση ανώνυμης εταιρείας.

 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ  830/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην περίπτωση διάσπασης ανώνυμης εταιρείας, που πραγματοποιείται με την σύσταση νέων εταιρειών, η διασπώμενη εταιρεία λύεται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση και μεταβιβάζεται από αυτήν στις άλλες ανώνυμες εταιρείες που συνιστώνται ταυτόχρονα (επωφελούμενες) το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό-παθητικό), έναντι απόδοσης στους μετόχους της μετοχών εκδιδομένων από τις επωφελούμενες εταιρείες.

Από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της διάσπασης επέρχονται αυτοδικαίως και ταυτοχρόνως, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, τόσο για τις εταιρείες που συμμετέχουν στη διάσπαση, όσο και έναντι των τρίτων, τα αποτελέσματα της διάσπασης, μεταξύ των οποίων, η μεταβίβαση του συνόλου της περιουσίας (ενεργητικού και παθητικού) της διασπώμενης εταιρείας στις επωφελούμενες εταιρείες και η εξαφάνιση της διασπώμενης εταιρείας, η οποία παύει εφεξής να υπάρχει.

Επομένως η μεταβίβαση του συνόλου της περιουσίας της διασπώμενης εταιρείας στις επωφελούμενες τοιαύτες συνιστά καθολική διαδοχή.

Η περίπτωση της συγχώνευσης ανωνύμων εταιρειών με την σύσταση νέας εταιρείας είναι όμοια με την διάσπαση ανώνυμης εταιρείας, με μόνη διαφοροποίηση ότι στη συγχώνευση ολόκληρη η περιουσία των συγχωνευόμενων εταιρειών χωρίς να διανέμεται, όπως συμβαίνει στην διάσπαση, μεταβιβάζεται στη νέα εταιρεία που συνιστάται.

Επομένως, οι νέες εταιρείες, ως καθολικοί διάδοχοι της διασπώμενης εταιρείας, και κατά το μέρος που διανέμονται σε κάθε μία εξ αυτών τα περιουσιακά στοιχεία, υπεισέρχονται εκ του νόμου και στη μισθωτική σχέση, στη θέση της αρχικής εκμισθώτριας, χωρίς να απαιτείται, για την υπεισέλευση αυτή, ούτε μεταγραφή της πράξης της διάσπασης, ούτε και συναίνεση του μισθωτή.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ  830/2011

Απόσπασμα……. Στις διατάξεις των άρθρων 81 §§1 και 3, 85 §1 και 88 §1 του Ν. 2190/1920, που προστέθηκαν με το π.δ. 498/31-12-1987 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της από 9-10-1978 τρίτης κοινοτικής οδηγίας 78/855/ΕΟΚ για το εταιρικό δίκαιο, ορίζεται ότι, στην περίπτωση διάσπασης ανώνυμης εταιρείας που πραγματοποιείται με την σύσταση νέων εταιρειών, η διασπώμενη εταιρεία λύεται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση και μεταβιβάζεται από αυτήν στις άλλες ανώνυμες εταιρείες που συνιστώνται ταυτόχρονα (επωφελούμενες) το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό-παθητικό), έναντι απόδοσης στους μετόχους της μετοχών εκδιδομένων από τις επωφελούμενες εταιρείες. Από την καταχώρηση δε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της διάσπασης, που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 84 του ίδιου νόμου, επέρχονται αυτοδικαίως και ταυτοχρόνως, χωρίς καμμία άλλη διατύπωση, τόσο για τις εταιρείες που συμμετέχουν στη διάσπαση, όσο και έναντι των τρίτων, τα αποτελέσματα της διάσπασης, μεταξύ των οποίων, η μεταβίβαση του συνόλου της περιουσίας (ενεργητικού και παθητικού) της διασπώμενης εταιρείας στις επωφελούμενες εταιρείες και η εξαφάνιση της διασπώμενης εταιρείας, η οποία παύει εφεξής να υπάρχει. Από τις παραπάνω διατάξεις συνάγεται ότι η μεταβίβαση του συνόλου της περιουσίας της διασπώμενης εταιρείας στις επωφελούμενες τοιαύτες, συνιστά καθολική διαδοχή, όπως άλλωστε ρητώς ορίζεται τούτο στο άρθρο 75 §1 περ. α' του ν. 2190/1920, για την περίπτωση της συγχώνευσης ανωνύμων εταιρειών με την σύσταση νέας εταιρείας, η οποία συνιστά όμοια με την διάσπαση περίπτωση, με μόνη διαφοροποίηση, ότι στη συγχώνευση ολόκληρη η περιουσία των συγχωνευόμενων εταιρειών χωρίς να διανέμεται, όπως συμβαίνει στην διάσπαση, μεταβιβάζεται στη νέα εταιρεία που συνιστάται. Επομένως, μετά την ολοκλήρωση της διάσπασης, διά της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της διάσπασης, αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση, οι επωφελούμενες εταιρείες υποκαθίστανται σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της διασπώμενης εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, τόσο μεταξύ της διασπώμενης και των επωφελούμενων εταιρειών, όσο και έναντι των τρίτων. Επομένως, οι νέες εταιρείες, ως καθολικοί διάδοχοι της διασπώμενης-εκμισθώτριας εταιρείας, και κατά το μέρος που διανέμονται σε κάθε μία εξ αυτών τα περιουσιακά στοιχεία, υπεισέρχονται εκ του νόμου και στη μισθωτική σχέση, στη θέση της αρχικής εκμισθώτριας, χωρίς να απαιτείται, για την υπεισέλευση αυτή, ούτε μεταγραφή της πράξης της διάσπασης, ούτε και συναίνεση του μισθωτή (Ολ. Α.Π. 12/1999, Α.Π. 1018/2001). Για την τοιαύτη δε υπεισέλευση στη μισθωτική σχέση αρκεί και μόνο η μεταβίβαση της τελευταίας από τη διασπώμενη εκμισθώτρια εταιρεία, στις επωφελούμενες από τη διάσπαση τοιαύτες και δεν είναι αναγκαία και η κτήση της κυριότητος από αυτές (επωφελούμενες εταιρείες) του μισθίου ακινήτου, που αφορά την μεταβιβαζόμενη, κατά την έννοια της καθολικής διαδοχής, μίσθωση, κάτι που μπορεί να συμβαίνει στην περίπτωση που η εκμισθώτρια (διασπώμενη) εταιρεία δεν ήταν και κυρία αυτού, ή η πράξη της διάσπασης δεν έχει μεταγραφεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1192, 1193 και 1198 Α.Κ., για να επέλθει η μεταβίβαση και της κυριότητας του μισθίου ακινήτου, καθόσον μεταγραφή απαιτείται για την μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου, στην περίπτωση που γίνεται αυτή με την πράξη της διάσπασης σύμφωνα με το άρθρο 85 §3 του Ν. 2190/1920 (βλ. σχετ. ΟΛ. Α.Π. 12/1999, Α.Π. 1018/2001 Ο.Π.). Εξάλλου, στην περίπτωση που η διασπώμενη εταιρεία είχε εκμισθώσει περισσότερα αυτοτελή όμορα ακίνητα προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τον μισθωτή για ενιαία χρήση και με την πράξη της διάσπασης μεταβιβάζεται η μισθωτική σχέση σε περισσότερες από μια επωφελούμενες εταιρείες, υπό την έννοια ότι σε μια μεταβιβάζεται η μίσθωση, ως προς ένα ή περισσότερα μίσθια ακίνητα και σε άλλη, ως προς τα υπόλοιπα, τότε δημιουργούνται περισσότερες μισθώσεις με διαφορετικούς εκμισθωτές. (βλ. σχετ. Α.Π. 183/1994). Στην περίπτωση αυτή κάθε μια από τις νέες εκμισθώτριες εταιρείες, μπορεί να ασκήσει αγωγή για απόδοση μισθίου ακινήτου του οποίου κατέστη εκμισθώτρια, και το οποίο αποτελούσε μέρος της αρχικής ενιαίας μίσθωσης, λόγω λήξης της τελευταίας, ο δε μισθωτής, εναγόμενος προς απόδοση της χρήσης ενός ή περισσοτέρων από τα όμορα ακίνητα, λόγω λήξης της μίσθωσης, έχει δικαίωμα, επικαλούμενος την μίσθωση συνενωμένων μισθίων ακινήτων να προτείνει τον από το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 813/1978 (ήδη άρθρο 20 του Π.Δ/τος 34/1995) αποκλεισμό της λήξης, μόνο εάν δεν έχει λήξει επίσης, για τον ίδιο λόγο, και η μίσθωση των λοιπών συνενωμένων μισθίων (Α.Π. 583/2000). 

 

Εκκαθάριση ΕΠΕ, υποχρεώσεις εκκαθαριστή, εταιρική αγωγή.

 

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  218/2007

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οταν λυθεί η εταιρία περιορισμένης ευθύνης, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως, κατά τη διάρκεια του οποίου και μέχρι την περάτωσή της η εταιρία εξακολουθεί να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο μόνο για τους σκοπούς της εκκαθάρισης.

Με την έναρξη της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλήσουν τα χρέη της εταιρίας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία.

Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας. Στη συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους. Έκτοτε το νομικό πρόσωπο της εταιρίας θεωρητικώς παύει να υφίσταται.

Οταν με τις πράξεις ή παραλείψεις των διαχειριστών προσβάλλονται ιδιαίτερα δικαιώματα των εταίρων ή επέρχεται απώλεια εγκριθέντος μερίσματος κλπ. η αποκατάσταση της ζημίας χωρεί κατά το κοινό δίκαιο με τις προϋποθέσεις της ΑΚ 914.

Στην εταιρική αγωγή φορέας της αξιώσεως είναι η ίδια εταιρία. Οταν η εταιρική αγωγή ασκείται από εταίρο, πρέπει να έχει ως αίτημα την αποκατάσταση της ζημίας, που προκαλείται στην εταιρία και να ζητείται η καταψήφιση του εναγομένου να καταβάλει στην ίδια την εταιρία.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  218/2007

Απόσπασμα…….Από τη διάταξη του άρθρου 46 παρ. 1 ν. 3190/1955 «περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης» προκύπτει ότι όταν λυθεί η εταιρία περιορισμένης ευθύνης για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως, κατά τη διάρκεια του οποίου και μέχρι την περάτωσή της η εταιρία εξακολουθεί να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο μόνο για τους σκοπούς της εκκαθάρισης. Κατά το άρθρο 48 του ανωτέρω νόμου, με την έναρξη της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό, τον οποίο δημοσιεύουν στο δελτίο του άρθρου 8 παρ. 3 του νόμου αυτού. Κατά το άρθρο 49 του ιδίου νόμου, οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να εξοφλήσουν τα χρέη της εταιρίας, να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής και να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία και σύμφωνα με το άρθρο 50 του αυτού νόμου, μετά την περάτωση της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τον τελικό ισολογισμό, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 και στη συνέχεια διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα με τη μερίδα συμμετοχής τους. Έκτοτε το νομικό πρόσωπο της εταιρίας θεωρητικώς παύει να υφίσταται (βλ. ΕφΑΘ 5452/1995 ΔΕΕ 1996.53). Το ανωτέρω στάδιο της εκκαθάρισης και η διαδικασία της, όπως προκύπτει από τα ως άνω άρθρα, αποτελούν αναγκαστικό δίκαιο, δεδομένου ότι οι διατάξεις για την εκκαθάριση της ΕΠΕ αποβλέπουν κατά πρώτο λόγο στην προστασία των εταιρικών δανειστών και κατά δεύτερο λόγο στη διανομή του προϊόντος εκκαθάρισης στους εταίρους. Και τούτο διότι ως μόνη εξασφάλιση των εταιρικών δανειστών μένει η εταιρική περιουσία, η οποία δεν πρέπει να διανεμηθεί στους μετόχους πριν από την ικανοποίηση των εταιρικών δανειστών. Για τους λόγους αυτούς οι διατάξεις για την εκκαθάριση της ΕΠΕ είναι αναγκαστικού δικαίου, με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται αποκλεισμός του σταδίου της εκκαθάρισης ή καΘορισμός άλλου τρόπου διακανονισμού των εκκρεμοτήτων (βλ. Ν. Ρόκα, Εμπορικές εταιρίες, έκδ. 1996, σελ. 319, 379). Εξάλλου, από τη διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ προκύπτει ότι αξίωση αποζημιώσεως από αδικοπραξία έχει, κατά κανόνα, μόνον ο αμέσως ζημιωθείς, εκείνος δηλαδή που προσβλήθηκε αμέσως στα δικαιώματα στα εννόμως γενικώς και προστατευόμενα συμφέροντά του, τέτοιος δε επί αδικοπραξίας τρίτου, στρεφόμενης κατά εταιρίας με νομική προσωπικότητα, όπως είναι η εταιρία περιορισμένης ευθύνης, είναι τούτο το νομικό πρόσωπο της εταιρίας και όχι οποιοσδήποτε εταίρος αυτής, που αντανακλαστικά και μόνο ζημιώνεται από την αδικοπραξία σε βάρος της εταιρίας (βλ. ΕφΑΘ 8343/2005 ΕλλΔνη 2006.571, ΔΕΕ 2006.178, ΕφΑΘ 289/1992 ΕλλΔνη 1993.401, ΕφΑΘ 8293/1986 ΕλλΔνη 28.1281, ΕφΑΘ 9223/2000 ΕλλΔνη 2002.214, Γεωργιάδη - ΣταΘόπουλο, Αστ. Κώδικα, υπό το άρθρο 914 ΑΚ, αριθμ. 69 και 74). Με τη διάταξη του άρθρου 26 του ν. 3190/1955 περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης ορίζονται τα ακόλουθα: «1. Οι διαχειρισταί ευθύνονται εις αποζημίωσιν εφόσον δεν ενήργησαν από κοινού εις ολόκληρον, έναντι της εταιρίας, εκάστου των εταίρων και των τρίτων διά παραβάσεις του παρόντος νόμου και του καταστατικού ή διά πταίσματα περί την διαχείρισιν αυτών. 2. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον αξίωσης των κατ ιδίαν εταίρων και των τρίτων δύναται να ασκηθή εφόσον η συνέλευσις των εταίρων απέρριψε πρότασιν περί εγέρσεως αγωγής εκ μέρους της εταιρίας ή εφόσον δεν ελήφθη απόφασις της συνελεύσεως εντός ευλόγου χρόνου». Η άνω διάταξη, στο μέτρο που αναφέρεται στους εταίρους και τους τρίτους, ρυθμίζει την περίπτωση κατά την οποία τα άνω πρόσωπα ζημιώνονται εμμέσως από πράξεις ή παραλείψεις των διαχειριστών, δηλαδή την περίπτωση κατά την οποία οι εταίροι και οι τρίτοι βλάπτονται αντανακλαστικά από τη βλάβη που επέρχεται αμέσως στο νομικό πρόσωπο της εταιρίας εξαιτίας των άνω πράξεων και παραλείψεων των διαχειριστών. Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση που η ΕΠΕ βρίσκεται στο στάδιο της εκκαθαρίσεως. Δεν εκτείνεται, συνεπώς, η αναφερόμενη διάταξη και στη ρύθμιση της περιπτώσεως κατά την οποία οι εταίροι ή οι τρίτοι από τις πράξεις ή παραλείψεις των εκκαθαριστών υφίσταται άμεση ή προσωπική ζημία. Το τελευταίο μπορεί να συμβεί, όταν με τις πράξεις ή παραλείψεις των διαχειριστών προσβάλλονται ιδιαίτερα δικαιώματα των εταίρων ή επέρχεται απώλεια εγκριθέντος μερίσματος αυτών κλπ. Η αποκατάσταση της τελευταίας αυτής ζημίας χωρεί κατά το κοινό δίκαιο και ειδικότερα με τις προϋποθέσεις της ΑΚ 914. Έτσι, εφόσον η ρύθμιση του άρθρου 26 ν. 3190/1955 αναφέρεται σε αποκατάσταση ζημίας της εταιρίας (εταιρική αγωγή), φορέας της αξιώσεως είναι η ίδια εταιρία. Όμως ο νόμος απονέμει, υπό προϋποθέσεις, προσθέτως τέτοια νομιμοποιητική εξουσία στους κατ’ ιδίαν εταίρους και στον τρίτο. Εν προκειμένω τα παραπάνω πρόσωπα νομιμοποιούνται να αξιώσουν την αποκατάσταση της άμεσης ζημίας της εταιρίας. Πρόκειται δηλαδή για ειδική περίπτωση πλαγιαστικής αγωγής (βλ. άρθρο 72 ΚΠολΔ, ΕφΑθ 4233/1993 ΕΕμπΔ 1996.97). Με αφετηρία ότι η εταιρική αγωγή μπορεί να ασκηθεί, εκτός από την ίδια την εταιρία, αλλά και από τον εταίρο ή τον τρίτο και ότι με αυτήν πρέπει να διώκεται αποκατάσταση ζημίας της ίδιας της εταιρίας, πρέπει να γίνει δεκτό ότι, όταν η εταιρική αγωγή ασκείται από εταίρο, πρέπει να έχει ως αίτημα την αποκατάσταση της ζημίας που προκαλείται στην εταιρία και να ζητείται η καταψήφιση του εναγομένου να καταβάλει στην ίδια την εταιρία (βλ. άρθρο 72 ΚΠολΔ). Η διάταξη του άρθρου 26 ν. 3190/1995 παρέχει νομιμοποιητική εξουσία στον εταίρο, με τη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων, να ασκήσει την εταιρική αγωγή. Δυνατότητα του εταίρου να ζητήσει επιδίκαση της αποζημιώσεως σ αυτόν τον ίδιο Θα μετέτρεπε ανεπιτρέπτως την εταιρική σε ατομική αγωγή. Η απονεμόμενη από το νόμο στον εταίρο προς άσκηση της εταιρικής αγωγής εξουσία δεν του παρέχει συγχρόνως και τη δυνατότητα να επιδιώξει αποζημίωση προς αυτόν τον ίδιο. Η εξουσία του εταίρου περιορίζεται μόνο στην άσκηση της αγωγής. Εκτός των ανωτέρω, διαφορετική άποψη θα ήταν αντίθετη και με τις διατάξεις των άρθρων 35 και 50 ν. 3190/1955 που διέπουν τη διανομή των κερδών και του προϊόντος της εκκαθαρίσεως, αφού πρόκειται για έμμεση ζημία των εταίρων που οφείλεται συνήθως σε απώλεια μελλοντικών κερδών ή σε απώλεια μελλοντικού προϊόντος της εκκαθαρίσεως από πράξεις ή παραλείψεις των διαχειριστών. Πράγματι, είναι αβέβαιο αν η επιδικαζόμενη αποζημίωση θα αχθεί σε διανομή κερδών ή Θα αποτελέσει προϊόν μελλοντικής εκκαθαρίσεως (βλ. ΑΠ 4233/1993 ΕΕμπΔ 1996.97, ΕφΑθ 8293/1986 ΕΕμπΔ 1986.642 επ., ΕλλΔνη 28.1281- από τη Θεωρία Α. Λιακόπουλου, ό.π., παρ. Ν. Ρόκα, Εμπορικές εταιρίες, έκδ. β 1983, σελ. 247, Λ. Γεωργακόπουλο, Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου, τόμ. Α, τ. β (εταιρίες), 1985, σελ. 181). 

 

Τα αϋλα αγαθά επιχείρησης είναι αντικείμενο κατάσχεσης.

 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)   7/2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η επιχείρηση, ως αντικείμενο δικαίου, σύμφωνα με τον επιστημονικό ορισμό που έχει επικρατήσει, αποτελεί σύνολο ποικίλων ανομοιογενών στοιχείων, πραγμάτων, δικαιωμάτων, άϋλων αγαθών (εμπορική επωνυμία, σήμα, διακριτικά γνωρίσματα), πραγματικών καταστάσεων και σχέσεων προς την αγορά στην οποία δραστήριο ποιείται(πελατεία φήμη, θέση καταστήματος, αναπτυξιακές προοπτικές και ελπίδες) το οποίο (σύνολο) τελεί υπό οικονομική οργάνωση και ενότητα που ανήκει σε ορισμένο φορέα.

Η επιχείρηση συνιστά μία οικονομική ενότητα, που οργανώνεται στη βάση μιας συγκεκριμένης επιχειρηματικής ιδέας και δραστηριότητας, οι οποίες αποτελούν προϊόν της διανοίας του (φυσικού ή νομικού) επιχειρηματία.

Η επιχείρηση συνιστά αυτή καθαυτή άϋλο αγαθό, που περιλαμβάνει το σύνολο των κατ' ιδίαν εμπραγμάτων, ενοχικών ή άλλων επί άϋλων αγαθών δικαιωμάτων, με τα οποία ο επιχειρηματίας εξουσιάζει καθένα από τα περιουσιακά στοιχεία από τα οποία απαρτίζεται η επιχείρηση, όπως ακίνητα, κινητά, επωνυμία, σήμα, διακριτικά γνωρίσματα.

Αποτελεί επομένως η επιχείρηση, ως σύνολο, αντικείμενο δικαιώματος, που είναι

α) περιουσιακό, αφού έχει καθ' εαυτό χρηματική αξία, η οποία πολλές φορές υπερβαίνει το σύνολο της αξίας των περιουσιακών δικαιωμάτων και στοιχείων της, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας καθενός από τα περιουσιακά δικαιώματα και στοιχεία της επιχείρησης και

β) μεταβιβάσιμο, αφού επιτρέπεται η μεταβίβασή της, η οποία συντελείται δια της μεταβιβάσεως καθενός στοιχείου της.

Επομένως το άϋλο αγαθό της επιχείρησης, ως σύνολο, μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο κατάσχεσης, ως ειδικό περιουσιακό στοιχείο κατά το άρθρο 1022 ΚΠολΔικ, κατά το οποίο η έννοια του δικαιώματος δεν είναι η αυστηρά νομική αλλά περιουσιακή, ώστε να περιλαμβάνονται όχι μόνο τα νομικώς αλλά και τα οικονομικώς αυθύπαρκτα δικαιώματα. Η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει και τα κατ' ιδίαν (εμπράγματα, ενοχικά κλπ.) δικαιώματα, καθώς και τα ιδιαίτερα δικαιώματα επί άϋλων αγαθών (σήματος, διακριτικού γνωρίσματος κλπ.), εις τρόπον ώστε ο αποκτών δια του πλειστηριασμού να συνεχίζει την επιχείρηση και να καθίσταται δικαιούχος όλων των επί μέρους δικαιωμάτων.

Δεν έχει δε σημασία το γεγονός ότι η μεταβίβαση των επί μέρους δικαιωμάτων της επιχείρησης δεν συντελείται με μία πράξη αλλά απαιτείται η τήρηση των διατυπώσεων για την μεταβίβαση καθενός δικαιώματος, ούτε παρεμποδίζει την κατάσχεση της επιχείρησης, η καθιέρωση του θεσμού της αναγκαστικής διαχείρισης, ως αυτοτελούς μέσου εκτελέσεως, αντικείμενο της οποίας είναι τα εισοδήματα της επιχείρησης, ενώ με την κατάσχεση αποσκοπείται να περιέλθει στους δανειστές το προϊόν από την εκποίηση της, διατηρείται δε συγχρόνως η επιχείρηση ως ενότητα και αυθύπαρκτη οικονομική μονάδα.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)    7/2009

Απόσπασμα…….Εξάλλου, το άρθρο 1022 του ΚΠολΔ, που περιέχεται στο κεφάλαιο για την κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων, ορίζει, ότι "κατάσχεση μπορεί να γίνει και σε περιουσιακά δικαιώματα εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, τα οποία δεν μπορούν ν' αποτελέσουν αντικείμενο κατάσχεσης κατά τη διαδικασία των άρθρων 953 παρ. 1 και 2, 982 και 992, ιδίως σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών, σε απαιτήσεις κατά τρίτων εξαρτώμενες από αντιπαροχή, εφόσον κατά τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου επιτρέπεται η μεταβίβαση αυτών των δικαιωμάτων". Λόγω της ιδιομορφίας, των, κατά το άρθρο 1022 ΚπολΔ, περιουσιακών δικαιωμάτων και της εντεύθεν δυσχέρειας υπαγωγής των θεμάτων, καθ' έκαστο, σε κοινούς κανόνες, καθορίστηκε αφενός μεν το δικαστήριο να διατάσσει την κατάσχεση αυτών, δυνάμενο μάλιστα και να μην επιτρέψει αυτή (άρθ. 1023), αφετέρου δε να ορίζει και τα, κατά την κρίση του, πρόσφορα μέσα για την αξιοποίηση του δικαιώματος (άρθρ. 1024).Επομένως, η επιβολή κατασχέσεως κατά τα άρθρα 1022 επ. ΚΠολΔ προϋποθέτει: 1) περιουσιακό δικαίωμα πέραν των διαλαμβανόμενων στα άρθρα 953 επ. 982 επ. και 992 επ., δεκτικό μεταβιβάσεως και 2) δικαστική απόφαση. Ως περιουσιακό δικαίωμα νοείται το δικαίωμα, το οποίο χωρίς να υπόκειται στην κατάσχεση των άνω άρθρων (κινητών, απαιτήσεων και κινητών σε χέρια τρίτου, ακινήτων, πλοίων κλπ) αποτελεί ή είναι δυνατόν να αποτελέσει αντικείμενο ιδιωτικών συναλλαγών, και ως εκ τούτου έχει χρηματική αξία κατά τις συναλλαγές. Γενικά στη ρύθμιση των άρθρων 1022 επ. υπάγεται οποιοδήποτε περιουσιακής φύσεως δικαίωμα του οφειλέτη, μη υποκείμενο σε κατάσχεση κατά τις άνω διατάξεις. Όπως δε προκύπτει και από τη γραμματική διατύπωση του άρθρου 1022, η αναφορά ορισμένων δικαιωμάτων είναι ενδεικτική, και επομένως και άλλα δικαιώματα μη ρητώς κατονομαζόμενα από το νόμο, είναι δυνατόν να κατασχεθούν κατά το σύστημα των άρθρων 1022 επ., που κατά βάση αναζητούνται στο πλαίσιο του ουσιαστικού δικαίου, το οποίο προσδιορίζει τη φύση, έννοια περιεχόμενο, ιδίως δε την υποκειμενική αλλοίωση (μεταβίβαση) και εξέλιξη του δικαιώματος. Περαιτέρω, η απαγόρευση της μεταβιβάσεως του δικαιώματος πρέπει να προκύπτει από το νόμο ή να είναι συνέπεια του προσωποπαγούς χαρακτήρα του. Η επιχείρηση (ως αντικείμενο δικαίου), σύμφωνα με τον επιστημονικό ορισμό που έχει επικρατήσει, αποτελεί σύνολο ποικίλων ανομοιογενών στοιχείων, πραγμάτων, δικαιωμάτων, άϋλων αγαθών (εμπορική επωνυμία, σήμα, διακριτικά γνωρίσματα), πραγματικών καταστάσεων και σχέσεων προς την αγορά στην οποία δραστήριο ποιείται(πελατεία φήμη, θέση καταστήματος, αναπτυξιακές προοπτικές και ελπίδες) το οποίο (σύνολο) τελεί υπό οικονομική οργάνωση και ενότητα που ανήκει σε ορισμένο φορέα. Έτσι η επιχείρηση συνιστά αναμφίβολα μία οικονομική ενότητα, που οργανώνεται στη βάση μιας συγκεκριμένης επιχειρηματικής ιδέας και δραστηριότητας, οι οποίες αποτελούν προϊόν της διανοίας του (φυσικού ή νομικού) επιχειρηματία. Με την έννοια αυτή η επιχείρηση συνιστά αυτή καθαυτή άϋλο αγαθό, που περιλαμβάνει το σύνολο των κατ' ιδίαν εμπραγμάτων, ενοχικών ή άλλων επί άϋλων αγαθών δικαιωμάτων, με τα οποία ο επιχειρηματίας εξουσιάζει καθένα από τα περιουσιακά στοιχεία από τα οποία απαρτίζεται η επιχείρηση, όπως ακίνητα, κινητά, επωνυμία, σήμα, διακριτικά γνωρίσματα. Οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναγνωρίζουν την αυτοτέλεια και αυθυπαρξία της επιχείρησης ως συνόλου, αφού προβλέπεται η "μεταβίβαση" "εκποίηση" "πώληση" "επιδίκαση" και "αναγκαστική διαχείριση" επιχείρησης (βλ. άρθρα 479, 1624 εδ. 6, ΑΚ 483, 1034 επ. ΚΠολΔ, 18 ΝΔ 3562/56, 46α Ν. 1892/1990, 4 παρ. 2 Ν. 4112/1929, 22, 2239/94, κ.ά). Αποτελεί επομένως η επιχείρηση, ως σύνολο, αντικείμενο δικαιώματος, που είναι α) περιουσιακό, αφού έχει καθ' εαυτό χρηματική αξία, η οποία πολλές φορές υπερβαίνει το σύνολο της αξίας των περιουσιακών δικαιωμάτων και στοιχείων της, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας καθενός από τα περιουσιακά δικαιώματα και στοιχεία της επιχείρησης και β) μεταβιβάσιμο, αφού όπως από τα προεκτεθέντα προκύπτει επιτρέπεται από τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου η μεταβίβασή της, η οποία συντελείται δια της μεταβιβάσεως καθενός στοιχείου της. Κατ'ακολουθία, το άϋλο αγαθό της επιχείρησης, ως σύνολο, μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο κατασχέσεως ως ειδικό περιουσιακό στοιχείο κατά το άρθρο 1022 Κ.Πολ.Δικ., κατά το οποίο η έννοια του δικαιώματος δεν είναι η αυστηρά νομική αλλά περιουσιακή, ώστε να περιλαμβάνονται όχι μόνο τα νομικώς αλλά και τα οικονομικώς αυθύπαρκτα δικαιώματα. Η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει και τα κατ' ιδίαν (εμπράγματα, ενοχικά κλπ.) δικαιώματα, καθώς και τα ιδιαίτερα δικαιώματα επί άϋλων αγαθών (σήματος, διακριτικού γνωρίσματος κλπ.), εις τρόπον ώστε ο αποκτών δια του πλειστηριασμού να συνεχίζει την επιχείρηση και να καθίσταται δικαιούχος όλων των επί μέρους δικαιωμάτων. Δεν έχει δε σημασία το γεγονός ότι η μεταβίβαση των επί μέρους δικαιωμάτων της επιχείρησης δεν συντελείται με μία πράξη αλλά απαιτείται η τήρηση των διατυπώσεων για την μεταβίβαση καθενός δικαιώματος, ούτε παρεμποδίζει την κατάσχεση της επιχείρησης η καθιέρωση του θεσμού της αναγκαστικής διαχείρισης, ως αυτοτελούς μέσου εκτελέσεως, αντικείμενο της οποίας είναι τα εισοδήματα της επιχείρησης, ενώ με την κατάσχεση αποσκοπείται να περιέλθει στους δανειστές το προϊόν από την εκποίηση της, διατηρείται δε συγχρόνως η επιχείρηση ως ενότητα και αυθύπαρκτη οικονομική μονάδα. Στην προκειμένη περίπτωση, με την ένδικη αίτηση, επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλομένη απόφαση, επιδιώκεται η παροχή άδειας στην αναιρεσείουσα για κατάσχεση, ως ειδικού περιουσιακού στοιχείου, της ατομικής επιχείρησης του αναιρεσιβλήτου με αντικείμενο την έκδοση καθημερινής εφημερίδας με τον τίτλο στην και την πώληση της εν λόγω επιχειρήσεως με πλειστηριασμό, προκειμένου να ικανοποιηθεί η περιγραφόμενη στην απόφαση απαίτηση της αναιρεσείουσας. Η αίτηση αυτή, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αρχή, είναι νόμιμη, και συνεπώς το Εφετείο με την προσβαλλομένη απόφαση του, που έκρινε ότι δεν ήταν νόμιμη διότι η επιχείρηση ως σύνολο δεν μπορεί να καταστεί αντικείμενο κατασχέσεως κατά το άρθρο 1022 Κ.Πολ.Δικ., και κατ' αποδοχή έφεσης που άσκησε ο αναιρεσίβλητος κατά της πρωτόδικης απόφασης, που είχε κρίνει αντιθέτως, αφού εξαφάνισε αυτή και διακράτησε την υπόθεση, απέρριψε την ως άνω αίτηση ως μη νόμιμη, παραβίασε την προαναφερομένη διάταξη του άρθρου 1022 Κ.Πολ.Δικ. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτός ως βάσιμος, ο μοναδικός λόγος της αναίρεσης, που παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια και στηρίζεται στον αριθμό 1 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δικ., αναιρεθεί δε η προσβαλλομένη απόφαση και παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο που την εξέδωσε, το οποίο θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές, εφόσον αυτό είναι εφικτό (άρθρο 580 παρ. 3 Κ.Πολ.Δικ.). 

 

Συνέχιση της αναγκαστικής εκτέλεσης από άλλο αναγγελθέντα δανειστή.

 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 609/2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η συνέχιση της εκτέλεσης από άλλο αναγγελθέντα δανειστή επέχει θέση αυτοτελούς κατάσχεσης και δεν ενδιαφέρει πλέον η εγκυρότητα, ή μη του αρχικού τίτλου της πρώτης επισπεύδουσας και δεν καθηλώνεται η διαδικασία με την αναστολή αυτού του τίτλου, αλλά η νέα αναγγελία  αποτελεί αυτοτελή κατάσχεση και ανεξαρτητοποιείται από την παλιά και δεν επηρεάζεται από τα ελαττώματά της, όπως η αναστολή του τίτλου εκτέλεσης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 609/2009

Όπως αποδεικνύεται από τα έγγραφα που προσκομίζει η καθ' ης, η υπ' αριθμ. 3737/5-2-1998 αναγγελία της και η σχετική δήλωση υποκατάστασης της αρχικής επισπεύδουσας κατά τα άρθρα 972, 973 παρ. 2 ΚΠολΔ στηρίζεται στην υπ' αριθμ…..του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας, η οποία έχει καταστεί τελεσίδικη σύμφωνα με την υπ' αριθμ…..απόφαση του Εφετείου Ιωαννίνων, Έτσι, στηριζόμενη η εν λόγω αναγγελία της καθ' ης η στον ως άνω τίτλο (άρθρο 904 παρ. 2 περ. ε' ΚΠολΔ), επέχει θέση αυτοτελούς κατάσχεσης κατά τις προαναφερόμενες διατάξεις των άρθρων 972 παρ. 2 εδ. β' και 1006 παρ. 4 ΚΠολΔ. Δεδομένου δε ότι υφίστατο ήδη κατάσχεση των ακινήτων των και σε βάρος τους διαδικασία υπαρκτή κατά τα εξωτερικά της γνωρίσματα, δεν ενδιαφέρει πλέον η εγκυρότητα ή η του αρχικού τίτλου της πρώτης επισπεύδουσας…..και δεν καθηλώνεται η διαδικασία με την αναστολή αυτού του τίτλου, αλλά βάσει της αρχής της αυτοτέλειας, που προαναφέρθηκε, η νέα αναγγελία που αποτελεί αυτοτελή κατάσχεση ανεξαρτητοποιείται από την παλιά και δεν επηρεάζεται από τα αναφερόμενα ελαττώματά της και εν προκειμένω της αναστολής του τίτλου. Εξάλλου, πληρουμένης και της άλλης προϋπόθεσης που προαναφέρθηκε, της κοινοποίησης του αναγγελτηρίου και της κατασχετήριας έκθεσης στον οικείο υποθηκοφύλακα…….όπως αποδεικνύεται από την υπ' αριθμ.... έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου……για την τήρηση της δημοσιότητας, η επικαλούμενη ανενέργεια του τίτλου της πρώτης επισπεύδουσας…..δεν δεσμεύει την νέα επισπεύδουσα καθ' ης η ……να προχωρήσει στην διαδικασία και συνακόλουθα η προσβαλλόμενη ως άνω έκθεση κατάσχεσης ακινήτων δεν πάσχει ακυρότητα. 

 

Προσβολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, προθεσμία άσκησης ανακοπών (άρθρο 934 ΚΠολΔ).

 

ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 17/2005
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με την πρόοδο της διαδικασίας, αφενός μεν καθίστανται απρόσβλητες οι προγενέστερες πράξεις του προηγούμενου σταδίου, αφετέρου δε το ελάττωμά τους δεν επιδρά στο κύρος των μεταγενέστερων πράξεων.

Οι προθεσμίες άσκησης ανακοπών (άρθρο 934 ΚΠολΔ) καθορίζονται κατά στάδια.

Πρώτο στάδιο αφορά τους λόγους της ανακοπής, που στρέφονται κατά των πράξεων της προδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης, ή κατά του κύρους του εκτελεστού τίτλου.

Δεύτερο στάδιο αφορά τους λόγους της ανακοπής, που ανάγονται στο κύρος των πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας, που ενεργήθησαν από την πρώτη μετά την επιταγή πράξη και εφεξής ή στην απαίτηση.

Τρίτο στάδιο αφορά το κύρος της τελευταίας πράξης εκτέλεσης.

Αν πρόκειται για εκτέλεση χρηματικών απαιτήσεων, πρώτη μετά την επιταγή πράξη εκτέλεσης είναι η σύνταξη έκθεσης για την κατάσχεση και τελευταία η σύνταξη έκθεσης πλειστηριασμού και κατακύρωσης.

Αφετήριο χρονικό σημείο για την 15νθήμερη προθεσμία άσκησης ανακοπής στο πρώτο στάδιο προβολής των πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας για την ακύρωση του εκτελεστού τίτλου, ή των πράξεων της προδικασίας, είναι η πρώτη μετά την επιταγή πράξη εκτέλεσης, η οποία, προκειμένου για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, είναι η σύνταξη της έκθεσης κατάσχεσης, η οποία ολοκληρώνεται με την επίδοση αντιγράφου ή περίληψης αυτής στον καθού η εκτέλεση.

Το δεύτερο στάδιο προσβολής αρχίζει από την πρώτη πράξη εκτέλεσης και λήγει την προηγούμενη της τελευταίας πράξης εκτέλεσης. Στην προθεσμία αυτή υπόκεινται οποιαδήποτε ελαττώματα της απαίτησης, παρακωλυτικό, ή καταλυτικό της γένεσης γεγονός (προθεσμία, παραγραφή, εξόφληση, αναβολή κ.λ.π) και πρέπει η ανακοπή να ασκηθεί έως την έναρξη της τελευταίας πράξης εκτέλεσης, δηλαδή έως τη σύνταξη της έκθεσης πλειστηριασμού ή κατακύρωσης προκειμένου για αναγκαστική εκτέλεση προς ικανοποίηση χρηματικής απαίτησης με κατάσχεση κινητού ή ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη.

Κατά το τρίτο στάδιο η ανακοπή, που αναφέρεται στην εγκυρότητα της τελευταίας πράξης εκτέλεσης, υπόκειται σε προθεσμία έξι μηνών από την ενέργεια της πράξης αυτής και αν η ανακοπή αφορά την τελευταία πράξη εκτέλεσης, που επισπεύδεται για ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων με πλειστηριασμό ακινήτου, η προθεσμία άσκησής της είναι 90 ημερών από τη μεταγραφή της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 17/2005

Απόσπασμα…..…Η καθιερούμενη από το άρθρο 934 Κ.Πολ.Δ. αρχή της σταδιακής προσβολής των πράξεων της διαδικασίας της εκτέλεσης ως συνέπεια έχει και τη σταδιακή ισχυροποίηση της εκτέλεσης και συνεπώς με την πρόοδο της διαδικασίας, αφενός μεν καθίστανται απρόσβλητες οι προγενέστερες πράξεις του προηγούμενου σταδίου, αφετέρου δε το ελάττωμά τους δεν επιδρά στο κύρος των μεταγενέστερων πράξεων. Δεν είναι δηλαδή δυνατή η σε μεταγενέστερο στάδιο προβολή λόγων ακύρωσης, οι οποίοι μπορούσαν να προβληθούν σε προγενέστερο στάδιο. Για την εφαρμογή των προθεσμιών του άρθρου 934 λαμβάνεται υπόψη το αίτημα της ανακοπής, το οποίο περιλαμβάνει την ακύρωση μιας ή περισσοτέρων πράξεων της εκτέλεσης και τα αναφερόμενα στην ανακοπή ελαττώματα ή αταξίες που πρέπει να αναφέρονται και να θίγουν το κύρος της προσβαλλόμενης με το αίτημα της ανακοπής πράξης. Ενόψει αυτών η ρύθμιση του άρθρου 934 καθιστά αναγκαίο το σαφή νομικό χαρακτηρισμό των λόγων ανακοπής, οι οποίοι αφορούν το έγκυρο του εκτελεστού τίτλου, την προδικασία, τις λοιπές πράξεις εκτέλεσης και την απαίτηση, για να καθορισθεί ακολούθως η προθεσμία, στην οποία εντάσσεται ο συγκεκριμένος λόγος ανακοπής. Οι προθεσμίες του άρθρου 934 καθορίζονται κατά στάδια και έχουν ως εξής: Το πρώτο στάδιο (934 παρ. 1α) αφορά τους λόγους της ανακοπής που στρέφονται κατά των πράξεων της προδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης ή κατά του κύρους του εκτελεστού τίτλου. Το δεύτερο στάδιο αφορά τους λόγους της ανακοπής, που ανάγονται στο κύρος των πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας που ενεργήθησαν από την πρώτη μετά την επιταγή πράξη και εφεξής ή στην απαίτηση. Το τρίτο (τελευταίο) στάδιο αφορά το κύρος της τελευταίας πράξης εκτέλεσης. Εξ` άλλου σύμφωνα με την πράξη 2 του άρθρου 934, αν πρόκειται για εκτέλεση χρηματικών απαιτήσεων, πρώτη μετά την επιταγή πράξη εκτέλεσης είναι η σύνταξη έκθεσης για την κατάσχεση και τελευταία η σύνταξη έκθεσης πλειστηριασμού και κατακύρωσης. Ενόψει της διάταξης αυτής ως αφετήριο χρονικό σημείο για την 15νθήμερη προθεσμία άσκησης ανακοπής στο πρώτο στάδιο προβολής των πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας για την ακύρωση του εκτελεστού τίτλου ή των πράξεων της προδικασίας, είναι η πρώτη μετά την επιταγή πράξη εκτέλεσης, η οποία, προκειμένου για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, είναι η σύνταξη της έκθεσης κατάσχεσης, η οποία ολοκληρώνεται με την επίδοση αντιγράφου ή περίληψης αυτής στον καθού η εκτέλεση. Καθόσον αφορά το δεύτερο στάδιο προσβολής (934 παρ. 1 εδ. β`), αρχίζει από την πρώτη πράξη εκτελέσεως της παραγρ. 2 που προεκτέθηκε και λήγει την προηγούμενη της τελευταίας πράξης εκτέλεσης. Στην προθεσμία αυτή υπόκεινται οποιαδήποτε ελαττώματα της απαίτησης παρακωλυτικό ή καταλυτικό της γένεσης γεγονός (προθεσμία, παραγραφή, εξόφληση, αναβολή κ.λ.π) και πρέπει η ανακοπή να ασκηθεί έως την έναρξη της τελευταίας πράξης εκτέλεσης, δηλαδή έως τη σύνταξη της έκθεσης πλειστηριασμού ή κατακύρωσης προκειμένου για αναγκαστική εκτέλεση προς ικανοποίηση χρηματικής απαίτησης με κατάσχεση κινητού ή ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη. (Β. Βαθρακοκοίλη, Κωδ. Πολιτ. Δικονομίας, τομ. Ε σελ. 426-427). Και κατά το τρίτο στάδιο (934 παρ. 1 εδ. γ`) η ανακοπή που αναφέρεται στην εγκυρότητα της τελευταίας πράξης εκτέλεσης υπόκειται σε προθεσμία έξι μηνών από την ενέργεια της πράξης αυτής και αν η ανακοπή αφορά την τελευταία πράξη εκτέλεσης, που επισπεύδεται για ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων με πλειστηριασμό ακινήτου, η προθεσμία άσκησής της είναι 90 ημερών από τη μεταγραφή της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης (ΑΠ 2100/1986 ΕΕΝ 1988.766).

 

Επίδοση διαδικαστικών εγγράφων αναγκαστικής εκτέλεσης, μεταβολή κατοικίας οφειλέτη.

 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ   3/2007

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η επίδοση περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης στον οφειλέτη γίνεται  εντός 20 ημερών από την ημέρα της κατάσχεσης.  

Η ακυρότητα μίας ενδιάμεσης πράξης της εκτελεστικής διαδικασίας απαγγέλλεται κατόπιν ανακοπής που πρέπει να ασκείται έως την έναρξη του πλειστηριασμού, υπό την επίκληση και απόδειξη δικονομικής βλάβης.

Αν ο πλειστηριασμός διενεργηθεί, παρά την ανυπαρξία τελείως όλων, ή μιας των τασσομένων με ποινή ακυρότητας διατυπώσεών του, είναι άκυρος ανεξαρτήτως βλάβης. Η ακυρότητα αυτή αφορά την ίδια την τελευταία πράξη της εκτέλεσης και απαγγέλλεται κατόπιν ανακοπής που ασκείται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός 20 ημερών από τη μεταγραφή της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης επί πλειστηριασμού ακινήτων.

Η επίδοση διαδικαστικών εγγράφων της εκτέλεσης, όπως είναι η κατασχετήρια έκθεση, γίνεται στη γνωστή διεύθυνση της κατοικίας του καθ ου οφειλέτη, στην οποία είχαν γίνει επιδόσεις προηγουμένων πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας, εκτός αν ο καθ ου οφειλέτης είχε γνωστοποιήσει στον επισπεύδοντα τη μεταβολή της διεύθυνσης της κατοικίας του και παρά ταύτα αυτός επέδωσε την κατασχετήρια έκθεση στην προηγούμενη κατοικία του.

Ο καθ ου η εκτέλεση οφειλέτης, που επικαλείται άγνοια και εντεύθεν ακυρότητα του διενεργηθέντος πλειστηριασμού, επειδή μετέβαλε κατοικία και η επίδοση έγινε σε διεύθυνση άλλη από εκείνη της πραγματικής του κατοικίας και δεν μπόρεσε να προσβάλλει την ανωτέρω πράξη εντός της προθεσμίας του άρθρου 934 § ιβ ΚΠολΔ, για το παραδεκτό της ανακοπής του πρέπει να επικαλείται, ότι ο επισπεύδων γνώριζε την πραγματική κατοικία, ή ότι ο ίδιος πριν την επίδοση την είχε γνωστοποιήσει στον τελευταίο τη μεταβολή της.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ   3/2007

Απόσπασμα…….Κατά τη διάταξη του άρθρου 999 παρ. 4 ΚΠολΔ, ο πλειστηριασμός ακινήτου με ποινή ακυρότητας δεν μπορεί να γίνει αν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται στο ίδιο άρθρο, μεταξύ των οποίων είναι και η επίδοση περιλήψεως της κατασχετήριας έκθεσης στον οφειλέτη εντός 20 ημερών από την ημέρα της κατασχέσεως. Η διάταξη αυτή αφορά στην καθόλου παράλειψη των διατυπώσεων, όχι δε και στην περίπτωση που αυτές έλαβαν μεν χώρα, αλλά με τρόπο δικονομικώς άκυρο. Η ακυρότητα αυτή μίας ενδιάμεσης πράξεως της εκτελεστικής διαδικασίας απαγγέλεται κατόπιν ανακοπής που πρέπει να ασκείται έως την έναρξη του πλειστηριασμού (άρθρ. 934 § ιβ ΚΠολΔ), υπό την επίκληση και απόδειξη δικονομικής βλάβης κατά το άρθρο 159 παρ. 3 του ΚΠολΔ. Αντιθέτως, αν ο πλειστηριασμός διενεργηθεί παρά την ανυπαρξία τελείως όλων ή μιας των τασσομένων με ποινή ακυρότητας διατυπώσεών του είναι άκυρος ανεξαρτήτως βλάβης, η ακυρότητα αυτή αφορά την ίδια την τελευταία πράξη της εκτελέσεως και απαγγέλλεται κατόπιν ανακοπής που ασκείται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός 20 ημερών από τη μεταγραφή της περιλήψεως της κατακυρωτικής εκθέσεως επί πλειστηριασμού ακινήτων. Περαιτέρω κατά το άρθρο 120 ΚΠολΔ, η επίδοση εγγράφου που αφορά εκκρεμή δίκη και γίνεται στη διεύθυνση της κατοικίας, η οποία είχε αναφερθεί σύμφωνα με το άρθρο 119 είναι έγκυρη ακόμη και αν ο αποδέκτης της επίδοσης δεν έχει πια εκεί την κατοικία του. Η διάταξη αυτή έχει ανάλογη εφαρμογή και στην αναγκαστική εκτέλεση και συνεπώς η κατά τη διαδικασία αυτή επίδοση διαδικαστικών εγγράφων, όπως είναι και η κατασχετήρια έκθεση, σε γνωστή κατοικία του καθού η εκτέλεση οφειλέτη, στην οποία είχαν γίνει επιδόσεις προηγουμένων πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας είναι έγκυρη, εκτός αν ο τελευταίος (καθού) είχε γνωστοποιήσει στον επισπεύδοντα τη μεταβολή της διεύθυνσης της κατοικίας του (άρθρ. 119 παρ. 3 ΚΠολΔ) και παρά ταύτα εκείνος επέδωσε την κατασχετήρια έκθεση στην προηγούμενη κατοικία του. Εκ τούτου έπεται, ότι ο καθού η εκτέλεση, που επικαλείται άγνοια και εντεύθεν ακυρότητα του διενεργηθέντος πλειστηριασμού, επειδή μετέβαλε κατοικία και η επίδοση έγινε σε διεύθυνση άλλη από εκείνη της πραγματικής του κατοικίας και δεν μπόρεσε να προσβάλλει την ανωτέρω πράξη εντός της προθεσμίας του άρθρου 934 § ιβ ΚΠολΔ, για το παραδεκτό της ανακοπής του πρέπει να επικαλείται, ότι ο επισπεύδων γνώριζε την πραγματική κατοικία ή ότι ο ίδιος πριν την επίδοση την είχε γνωστοποιήσει στον τελευταίο τη μεταβολή της. Στην προκειμένη περίπτωση ο αναιρεσείων με τον πρώτο λόγο του δικογράφου της ένδικης ανακοπής του προέβαλε, ότι ο διενεργηθείς σε βάρος του αναγκαστικός πλειστηριασμός του αναφερομένου ακινήτου με την επίσπευση του πρώτου αναιρεσιβλήτου, που κατακυρώθηκε στο δεύτερο αναιρεσίβλητο, είναι άκυρος. Διότι η 1453/24.4.1996 περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών .... , βάσει της οποίας έγινε ο πλειστηριασμός, επιδόθηκε δια θυροκολλήσεως στην .... ενώ κατά το χρόνο της επίδοσης η διεύθυνση της πραγματικής του κατοικίας ήταν στον Πειραιά, επί της .... . Έτσι δεν έλαβε γνώση του πλειστηριασμού και επήλθε σ'αυτόν βλάβη. Ο αναιρεσείων όμως δεν επικαλείται ότι ο επισπεύδων γνώριζε τη νέα διεύθυνση της κατοικίας, ή ότι ο ίδιος είχε προηγουμένως γνωστοποίησει σ'αυτόν τη μεταβολή της. Συνεπώς η επίδοση της κατασχετήριας έκθεσης στην .... , στην οποία έγιναν όλες οι προηγούμενες επιδόσεις των διαδικαστικών εγγράφων της εκτελεστικής διαδικασίας, δεν ήταν άκυρη και ο ως άνω λόγος της ανακοπής, προβαλλόμενος μετά τη διενέργεια του πλειστηριασμού, είναι απαράδεκτος. Το Εφετείο έκρινε, ότι η ανακοπή έπρεπε να ασκηθεί εντός της προθεσμίας του άρθρου 934 § ιβ και απέρριψε αυτή ως εκπρόθεσμη, επικυρώνοντας την πρωτόδικη απόφαση. Με την κρίση του αυτή, έστω και με άλλη αιτιολογία, κατ' άρθρο 578 ΚΠολΔ, ορθά κατ' αποτέλεσμα έκρινε και δεν υπέπεσε στην πλημμέλεια του άρθρου 559 αριθμ. 14 ΚΠολΔ, δηλαδή δεν κήρυξε παρά το νόμο απαράδεκτο και ο μοναδικός λόγος της αναιρέσεως που παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια πρέπει ν' απορριφθεί ως αβάσιμος. 

 

Διόρθωση έκθεσης κατάσχεσης ακινήτου, επίσπευση και ματαίωση πλειστηριασμού, προϋποθέσεις για το κύρος της μεταγραφής της περίληψης της έκθεσης κατακύρωσης.

 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ  1687/2005 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η έκθεση κατασχέσεως ακινήτου πρέπει να περιέχει, ακριβή περιγραφή του κατασχεθέντος ακινήτου ως προς το είδος, τη θέση, τα όρια και την έκτασή του, με τα συστατικά και τα παραρτήματα που κατασχέθηκαν, ώστε να μη χωρεί αμφιβολία για την ταυτότητά του και μνεία της εκτιμήσεως του κατασχεθέντος που έκανε ο δικαστικός επιμελητής ή ο πραγματογνώμονας.

Η ανακοπή που αποσκοπεί στη διόρθωση της εκθέσεως κατασχέσεως για οποιαδήποτε έλλειψή της δικαιολογείται μόνο στην περίπτωση που οι ελλείψεις της εκθέσεως κατασχέσεως είναι ιδιαίτερα σοβαρές, όπως ως προς την περιγραφή του πράγματος, που δεν θα απέκλειαν την αντικατάστασή του ή δεν επιδέχονται ίαση με απλή διόρθωση, όπως επί ελλείψεως συμπράξεως ή υπογραφής του κατά το νόμο απαιτούμενου μάρτυρα και με τη συνδρομή πάντοτε του στοιχείου της βλάβης, δικονομικής ή περιουσιακής, που δεν μπορεί να αποκατασταθεί διαφορετικά, παρά μόνο με την κήρυξη της ακυρότητας.

Η διόρθωση ισχύει και για την περίληψη της εκθέσεως κατασχέσεως, στην οποία περιέχονται, ως απαραίτητα στοιχεία της, και εκείνα της κατασχετήριας έκθεσης, με μόνη διαφορά ότι η περιγραφή σ' αυτήν πρέπει να είναι συνοπτική.

Χωρεί διόρθωση τόσο της αρχικής, όσο και της επαναληπτικής περίληψης κατασχετήριας έκθεσης.

Η ατελής περιγραφή του κατασχεθέντος ακινήτου με τα συστατικά και τα παραρτήματα αυτού, επιφέρει ακυρότητα μόνο αν προκάλεσε βλάβη στον προτείνοντα αυτή διάδικο.

Η εσφαλμένη εκτίμηση από τον δικαστικό επιμελητή ή τον πραγματογνώμονα της αξίας των κατασχεθέντων και της τιμής πρώτης προσφοράς, δεν καθιστά άκυρη την έκθεση κατασχέσεως, αλλά παρέχει το δικαίωμα στον έχοντα έννομο συμφέρον να ασκήσει ανακοπή και να ζητήσει τη διόρθωση της αξίας και της τιμής πρώτης προσφοράς από το δικαστήριο.

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο πλειστηριασμός δεν γίνει κατά την ημέρα που είχε οριστεί, επισπεύδεται με εντολή προς τον δικαστικό επιμελητή. Η εντολή κατατίθεται στον υπάλληλο του πλειστηριασμού και συντάσσεται σχετική πράξη. Η νέα ημέρα πλειστηριασμού ορίζεται με την εντολή συνέχισης της εκτέλεσης, ή με την πράξη κατάθεσής της.

Οταν πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία διενέργειας του πλειστηριασμού ματαιώνεται ο πλειστηριασμός με κοινή συμφωνία επισπεύδοντος και οφειλέτη και ταυτοχρόνως ο επισπεύδων καταθέτει δήλωση συνεχίσεως της διαδικασίας του πλειστηριασμού, η προγενέστερη της ματαιώσεως του πλειστηριασμού δήλωση δεν συνεπάγεται ακυρότητα του πλειστηριασμού, που θα διενεργηθεί.

Ο πλειστηριασμός που συνεχίζεται, δεν μπορεί να γίνει πριν περάσουν δεκαπέντε ημέρες από τη χρονολογία της πράξης κατάθεσης της εντολής συνέχισης. Η κατάθεση της εντολής συνέχισης δεν έχει τις συνέπειες της κατασχέσεως, η οποία προϋποτίθεται ότι υπάρχει, και ως εκ τούτου δεν απαιτείται να παρεμβάλλεται από την κατάθεση της εντολής μέχρι τον πλειστηριασμό η προθεσμία των σαράντα ημερών.

Από την έκθεση πλειστηριασμού και κατακυρώσεως, στη σύνταξη της οποίας υποχρεούται να προβεί ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος απαιτείται να προκύπτει η ταυτότητα του πλειστηριασθέντος ακινήτου για το κύρος της μεταγραφής της περιλήψεως της εκθέσεως περί κατακυρώσεως.

Η ακριβής όμως, κατά το είδος, τη θέση, τα όρια και την έκταση, περιγραφή του κατασχεθέντος ακινήτου, η οποία πρέπει να περιέχεται επί ποινή ακυρότητας του πλειστηριασμού στην περίληψη κατασχετήριας έκθεσης, αν δεν υπάρχει στην έκθεση πλειστηριασμού και κατακυρώσεως, δεν μπορεί να επιφέρει στον οφειλέτη βλάβη, υπό τη μορφή της μη επιτεύξεως μείζονος εκπλειστηριάσματος, ώστε να επέρχεται ακυρότητα της εκθέσεως αυτής και του διενεργηθέντος πλειστηριασμού.

Αν παρά το γεγονός ότι με την ίδια έκθεση κατασχέθηκαν περισσότερα ακίνητα, αυτά δεν πλειστηριάστηκαν χωριστά, αλλά ενιαίως και μάλιστα ως ενιαίο ακίνητο και με ενιαία τιμή πρώτης προσφοράς, συνεπάγεται ακυρότητα, εφ όσον, προκάλεσε σε εκείνον, σε βάρος του οποίου έγινε ο πλειστηριασμός βλάβη, η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί διαφορετικά, παρά μόνο με την κήρυξη της ακυρότητας.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ  1687/2005 

Απόσπασμα…….ΙII.- Επειδή, κατά τη διάταξη του άρθρου 954 παρ.4 εδ.α' και β' ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 παρ.7 του ν.2298/1995, ύστερα από ανακοπή του επισπεύδοντος ή του καθ'ου η εκτέλεση ή οποιουδήποτε άλλου έχει έννομο συμφέρον, το αρμόδιο κατά το άρθρο 933 δικαστήριο, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., μπορεί να διατάξει τη διόρθωση της εκθέσεως κατασχέσεως, ιδίως ως προς την περιγραφή του κατασχεθέντος, την εκτίμηση και την τιμή πρώτης προσφοράς και να επιβάλει πρόσθετα μέτρα δημοσιότητας, πέρα από αυτά που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 960. Η ανακοπή αυτή έχει τον χαρακτήρα ειδικού ένδικου βοηθήματος, η καθιέρωση του οποίου, με την ανωτέρω διάταξη, αποσκοπεί στη διόρθωση της εκθέσεως κατασχέσεως για οποιαδήποτε έλλειψή της, η οποία πριν από την τροποποίηση της διατάξεως αυτής θεμελίωνε ανακοπή κατά το άρθρο 933 ΚΠολΔ, με αίτημα την ακύρωση της εκθέσεως. Ήδη, η άσκηση της τελευταίας αυτής ανακοπής δικαιολογείται μόνο στην περίπτωση που οι ελλείψεις της εκθέσεως κατασχέσεως είναι ιδιαίτερα σοβαρές, όπως ως προς την περιγραφή του πράγματος, που δεν θα απέκλειαν την αντικατάστασή του ή δεν επιδέχονται ίαση με απλή διόρθωση, όπως επί ελλείψεως συμπράξεως ή υπογραφής του κατά το νόμο απαιτούμενου μάρτυρα και με τη συνδρομή πάντοτε του στοιχείου της βλάβης, δικονομικής ή περιουσιακής, που δεν μπορεί να αποκατασταθεί διαφορετικά, παρά μόνο με την κήρυξη της ακυρότητας (άρθρ. 159 ΚΠολΔ). Η προαναφερόμενη διόρθωση ισχύει και για την περίληψη της εκθέσεως κατασχέσεως, στην οποία περιέχονται, ως απαραίτητα στοιχεία της, και εκείνα της κατασχετήριας έκθεσης, με μόνη διαφορά ότι η περιγραφή σ' αυτήν πρέπει να είναι συνοπτική. Χωρεί, μάλιστα, διόρθωση τόσο της αρχικής, όσο και της επαναληπτικής περίληψης κατασχετήριας έκθεσης, αφού ο νόμος αποβλέπει στη διόρθωση της διαδικαστικής πράξης, με την οποία επισπεύδεται ο πλειστηριασμός, ανεξάρτητα από το αν αυτή είναι η αρχική ή η μεταγενέστερη (ΑΠ 1497/2003). Εξάλλου, σύμφωνα με τα άρθρα 954 παρ. 2, 992 παρ. 2 και 993 παρ. 2 ΚΠολΔ, η έκθεση κατασχέσεως ακινήτου πρέπει να περιέχει, πλην άλλων, α) ακριβή περιγραφή του κατασχεθέντος ακινήτου ως προς το είδος, τη θέση, τα όρια και την έκτασή του, με τα συστατικά και τα παραρτήματα που κατασχέθηκαν, ώστε να μη χωρεί αμφιβολία για την ταυτότητά του, και β) μνεία της εκτιμήσεως του κατασχεθέντος που έκανε ο δικαστικός επιμελητής ή ο πραγματογνώμονας. Η κατά τα ανωτέρω ατελής περιγραφή του κατασχεθέντος ακινήτου με τα συστατικά και τα παραρτήματα αυτού, επιφέρει ακυρότητα μόνο αν προκάλεσε βλάβη στον προτείνοντα αυτή διάδικο, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 159 ΚΠολΔ. Περαιτέρω από τις διατάξεις των άρθρων 954 παρ. 2 και 4 και 993 παρ.2 ΚΠολΔ συνάγεται, ότι η τυχόν εσφαλμένη εκτίμηση από τον δικαστικό επιμελητή ή τον πραγματογνώμονα της αξίας των κατασχεθέντων και της τιμής πρώτης προσφοράς, δεν καθιστά άκυρη την έκθεση κατασχέσεως, αλλά παρέχει το δικαίωμα στον έχοντα έννομο συμφέρον να ασκήσει την προαναφερόμενη ανακοπή, κατά τις διατάξεις των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ και να ζητήσει τη διόρθωση της αξίας και της τιμής πρώτης προσφοράς από το δικαστήριο (ΑΠ 314/2000). Τέλος, κατά τα άρθρα 111 παρ.2, 118 παρ.4, 216 παρ.1, 585 ΚΠολΔ, το δικόγραφο της ανακοπής πρέπει να περιέχει, επί ποινή απαραδέκτου, εξεταζόμενου και αυτεπαγγέλτως, πλην των γενικών στοιχείων των δικογράφων (άρθρα 118 και 119 ΚΠολΔ) και τους λόγους, δηλαδή τις αντιρρήσεις, άλλως ελαττώματα της απαιτήσεως ή ακυρότητας του τίτλου ή των πράξεων εκτελέσεως, διαφορετικά επέρχεται ακυρότητα αυτού (δικογράφου) λόγω αοριστίας. Μόνο το περιεχόμενο της ανακοπής και εκείνο των τυχόν ασκηθέντων πρόσθετων λόγων της οριοθετεί το αντικείμενο της δίκης της ανακοπής και συνεπώς δεν επιτρέπεται συμπλήρωση του περιεχομένου των λόγων αυτής με τις προτάσεις ή την έφεση (ΑΠ 1025/2003). Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από την παραδεκτή, κατ' άρθρο 561 παρ.2 ΚΠολΔ, επισκόπηση του δικογράφου της από 5-10-2001 ανακοπής τους, οι ανακόπτοντες, ήδη αναιρεσείοντες ισχυρίζονται, ότι τόσο η περιγραφή όσο και η εκτίμηση των εικοσιένα (21) αγροτικών ακινήτων τους που κατασχέθηκαν με τις προσβαλλόμενες εκθέσεις κατασχέσεως, είναι ατελής και εσφαλμένη. Ειδικότερα ισχυρίζονται ότι, στις εκθέσεις αυτές και στις αντίστοιχες περιλήψεις των εκθέσεων κατασχέσεως, δεν αναφέρεται αν οι κατασχεθείσες εδαφικές εκτάσεις είναι καλλιεργημένες ή μη και ποιο το είδος των καλλιεργειών, αν υπάρχουν επ' αυτών συστατικά και παραρτήματα (οικίες, αποθήκες, γεωτρήσεις, δεξαμενές νερού), αν έχουν πρόσωπο σε οδό, ούτε αναφέρεται η απόστασή τους από τη θάλασσα. Συναφώς δε ισχυρίζονται ότι το υπ αριθμ. 14 ακίνητο περιγράφεται ανακριβώς ως εκτάσεως 10 στρεμμάτων, αντί της πραγματικής των 32.500 τ.μ., το υπ' αριθμ. 20 (1) ακίνητο περιγράφεται ως εκτάσεως 10 στρεμμάτων, αντί της πραγματικής των 17 στρεμμάτων, ενώ δεν γίνεται καμμία αναφορά στα υπάρχοντα εντός του τελευταίου αυτού ακινήτου 700 περίπου ελαιόδενδρα, οικία 112 τ.μ. και γεώτρηση με πλήρες αντλητικό συγκρότημα, ούτε ότι το ακίνητο αυτό έχει πρόσωπο στη δημοτική οδό ….. και ότι η ίδια ελλιπής περιγραφή γίνεται και στο υπ' αριθμ. 20 (2) ακίνητο, για το οποίο δεν αναφέρονται τα υπάρχοντα εντός αυτού ελαιόδενδρα και λεμονιές, η γεώτρηση με πλήρες αντλητικό μηχάνημα, η αποθήκη 1000 τ.μ., η υδατοδεξαμενή 265 κ.μ. και το ποιμνιοστάσιο 90 τ.μ., ούτε ότι το ακίνητο αυτό εφάπτεται του δημοτικού δρόμου…..Την ελλιπή δε αυτή περιγραφή όλων των κατασχεθέντων ακινήτων οι ανακόπτοντες συνδέουν περαιτέρω με την, κατά τους ισχυρισμούς τους, κατά πολύ υπολειπόμενη της αγοραίας, αλλά και της αντικειμενικής αξίας αυτών εκτίμηση της αρμόδιας δικαστικής επιμελήτριας. Ο λόγος αυτός, ως προς το πρώτο μέρος του (ατελής περιγραφή των κατασχεθέντων ακινήτων) είναι, ως προς τα λοιπά, πλην των προαναφερόμενων υπ' αριθμ. 14, 20 (1) και 20 (2) ακινήτων, αόριστος, διότι δεν εξειδικεύονται οι επιμέρους ελλείψεις και ανακρίβειες για κάθε ακίνητο δικαιολογείται η άσκηση ανακοπής, που αποσκοπεί στην ακύρωση των εκθέσεων κατασχέσεως και των επαναληπτικών περιλήψεων αυτών, αφού, σε διαφορετική περίπτωση θα εδικαιολογείτο μόνο η διόρθωσή τους με ανακοπή κατά τις διατάξεις των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ. Επομένως το Εφετείο, που απέρριψε ως αόριστο τον άνω πρώτο, κατά το πρώτο αυτού μέρος, λόγο ανακοπής, δεν υπέπεσε στην αποδιδόμενη σ' αυτό με τον πρώτο λόγο της αναιρέσεως πλημμέλεια του άρθρου 559 αρ.14 ΚΠολΔ της παρά το νόμο κήρυξης απαραδέκτου και συνεπώς πρέπει να απορριφθεί ο λόγος αυτός ως αβάσιμος. Η επικαλούμενη με το αναιρετήριο «συμπλήρωση της τυχόν ανεπάρκειας του πρώτου λόγου της ανακοπής» με τις πρωτόδικες προτάσεις και την έφεση, είναι απαράδεκτη, κατά τα προεκτεθέντα, και ορθώς δεν ελήφθη υπόψη από το Εφετείο. Αλλωστε ενώπιον αυτού δεν προτάθηκε νόμιμα με τις προτάσεις των αναιρεσειόντων, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο αυτών, σχετικός περιορισμός περί συμπληρώσεως του άνω λόγου της ανακοπής τους με τις πρωτόδικες προτάσεις τους. (άρθρο 562 παρ.2 ΚΠολΔ). IV.- Επειδή, ως προς τα λοιπά, με αρ.14, 20 (1) και 20 (2) ακίνητα, το Εφετείο, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφασή του, δέχθηκε, αφενός μεν ότι οι επικαλούμενες γι' αυτά ατέλειες δεν είναι τέτοιας σοβαρότητας, ώστε να δικαιολογείται η ακύρωση των προσβαλλόμενων εκθέσεων κατασχέσεως και των περιλήψεων αυτών και ότι επιδέχονται θεραπεία με την ασκηθείσα ήδη, κατά τα υπ' αυτών συνομολογούμενα, σχετική ανακοπή τους αφετέρου δε ότι οι εν λόγω ατέλειες δεν συνδέονται με την πρόκληση συγκεκριμένης βλάβης για τους ανακόπτοντες, που να μη μπορεί να αποκατασταθεί διαφορετικά, παρά μόνο με την κήρυξη της ακυρότητας των άνω πράξεων εκτελέσεως. Επί του ζητήματος της βλάβης οι ανακόπτοντες περιορίζονται να αναφέρουν ότι η δυσαναλογία μεταξύ της τιμής εκτίμησης και της πραγματικής, αλλά και της αντικειμενικής αξίας των κατασχεθέντων ακινήτων, οδηγεί σε μεγάλη τους οικονομική ζημία, πλην όμως - συνεχίζει το Εφετείο - για την επικαλούμενη αυτή εσφαλμένη εκτίμηση υπήρχε η δυνατότητα διορθώσεως των προσβαλλόμενων πράξεων και ότι δεν μπορεί για την έλλειψη αυτή να ζητηθεί η ακύρωσή τους. Με τις σκέψεις αυτές απέρριψε τον πρώτο λόγο της άνω ανακοπής, κατά το δεύτερο μέρος του. Έτσι που έκρινε το Εφετείο δεν παραβίασε τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 954 παρ.1 εδ. β', 2 έως 4, 993 παρ.2 ΚΠολΔ και συνεπώς, ο περί του αντιθέτου δεύτερος λόγος της αναιρέσεως, από το άρθρο 559 αρ.1 ΚΠολΔ, που αποδίδει στην προσβαλλόμενη την πλημμέλεια αυτή πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λεχθεί, ότι η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ως προς τη συνδρομή ή μη βλάβης ανάγεται στα πράγματα και επομένως δεν ελέγχεται αναιρετικά (ΑΠ 1497/2003). V- Επειδή, κατά το άρθρο 559 αρ.8 ΚΠολΔ λόγος αναιρέσεως ιδρύεται και όταν το δικαστήριο παρά το νόμο δεν έλαβε υπόψη πράγματα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. «Πράγματα» κατά την έννοια της ανωτέρω διατάξεως, είναι όλοι οι αυτοτελείς ισχυρισμοί των διαδίκων, οι οποίοι, υπό την προϋπόθεση ότι προτάθηκαν νομίμως, θεμελιώνουν ιστορικώς το αίτημα της αγωγής, ανταγωγής, ενστάσεως ή αντενστάσεως, εντεύθεν δε ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης. Δεν αποτελούν «πράγματα» και άρα δεν ιδρύεται ο εκ του άνω άρθρου λόγος αναιρέσεως, αν δεν ληφθούν υπόψη τα επιχειρήματα ή συμπεράσματα, από την εκτίμηση των αποδείξεων (Ολ.ΑΠ 469/1984). Επομένως, ο τρίτος λόγος της αναιρέσεως, με τον οποίο αποδίδεται στην προσβαλλόμενη απόφαση η εκ του άνω άρθρου πλημμέλεια, διότι δεν έλαβε υπόψη «τον προταθέντα και αποδειχθέντα ισχυρισμό των αναιρεσειόντων, ότι η δικαστική επιμελήτρια δεν έκανε επιτόπια επίσκεψη στα κατασχεθέντα ακίνητα, αλλά περιέγραψε αυτά κατ' αντιγραφή των αποδοχών κληρονομίας αυτών», είναι απορριπτέος προεχόντως ως απαράδεκτος, διότι ο αναφερόμενος ισχυρισμός δεν αποτελεί «πράγμα» κατά την έννοια του νόμου. Σε κάθε περίπτωση, ο λόγος αυτός αναιρέσεως είναι αβάσιμος, εφόσον το δικαστήριο της ουσίας απέρριψε τον πρώτο λόγο ανακοπής, στον οποίο περιεχόταν ο παραπάνω ισχυρισμός των αναιρεσειόντων. I-. Επειδή, κατά τη διάταξη του άρθρου 973 παρ.1 ΚΠολΔ, «αν για οποιονδήποτε λόγο ο πλειστηριασμός δεν έγινε κατά την ημέρα που είχε οριστεί, επισπεύδεται πάλι με εντολή προς το δικαστικό επιμελητή. Η εντολή κατατίθεται στον υπάλληλο του πλειστηριασμού και συντάσσεται σχετική πράξη. Η νέα ημέρα πλειστηριασμού ορίζεται με την εντολή συνέχισης της εκτέλεσης ή με την πράξη κατάθεσής της.». Με τη διάταξη αυτή δεν αντιμετωπίζεται ευθέως το ζήτημα αν ο επισπεύδων ή έτερος δανειστής μπορεί να επισπεύσει τον πλειστηριασμό ή να υποκατασταθεί πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία διενέργειάς του, εφόσον κατ' αυτήν πρόκειται να ματαιωθεί ένεκα παραλείψεως των διατυπώσεων της προδικασίας του (άρθρα 960 και 999 ΚΠολΔ). Στην περίπτωση αυτή συγχωρείται να δηλωθεί η συνέχιση του πλειστηριασμού πριν από την κατά τα ανωτέρω ματαίωσή του. Επίσης, όταν πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία διενέργειας του πλειστηριασμού ματαιώνεται ο πλειστηριασμός με κοινή συμφωνία επισπεύδοντος και οφειλέτη (συναινετική αναστολή) και ταυτοχρόνως ο επισπεύδων καταθέτει δήλωση συνεχίσεως της διαδικασίας του πλειστηριασμού, η προγενέστερη της ματαιώσεως του πλειστηριασμού δήλωση αυτή δεν συνεπάγεται ακυρότητα του πλειστηριασμού που θα διενεργηθεί, διότι τούτο δεν αντίκειται στο νόμο, που αναγνωρίζει την εγκυρότητα των συμφωνιών για τη χρονική απομάκρυνση του πλειστηριασμού και την διευκόλυνση του οφειλέτη, ο οποίος δεν βλάπτεται. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα άρθρα 973 παρ.1 και 959 παρ.4 ΚΠολΔ, ο πλειστηριασμός που συνεχίζεται, δεν μπορεί να γίνει πριν περάσουν δεκαπέντε ημέρες από τη χρονολογία της πράξης κατάθεσης της εντολής συνέχισης. Δηλαδή, η κατάθεση της εντολής συνέχισης δεν έχει τις συνέπειες της κατασχέσεως, η οποία προϋποτίθεται ότι υπάρχει, και ως εκ τούτου δεν απαιτείται να παρεμβάλλεται από την κατάθεση της εντολής μέχρι τον πλειστηριασμό η προθεσμία των σαράντα ημερών του άρθρου 998 παρ.4 ΚΠολΔ. Στην προκείμενη περίπτωση, με τον πρώτο λόγο της από 29/10/2001 δεύτερης ανακοπής οι ανακόπτοντες, ήδη αναιρεσείοντες, ισχυρίζονται, ότι ο πλειστηριασμός των ακινήτων τους, που είχε ορισθεί αρχικά για την 13-6-2001, ανεστάλη με συμφωνία αυτών και του επισπεύδοντος πρώτου των καθ' ων για την 19-9-2001, πλην όμως ο τελευταίος κατέθεσε την 5-9-2001 δήλωση συνεχίσεως του πλειστηριασμού, κατόπιν της οποίας αυτός διενεργήθηκε την 17-10-2001 και εκπλειστηριάσθηκαν τα αριθμ. 6, 9, 10, 11, 12, 16 και 17 ακίνητά τους και ότι ο πλειστηριασμός αυτός είναι άκυρος, γιατί η δήλωση συνεχίσεώς του κατατέθηκε πριν από την κατά την 19-9-2001 ματαίωσή του και διεξήχθη πριν από την πάροδο σαράντα ημερών από την κατάθεση της δηλώσεως συνεχίσεώς του. Το Εφετείο, όπως προκύπτει από την προσβαλλομένη απόφασή του, δέχθηκε ότι η προγενέστερη της ματαιώσεως του πλειστηριασμού γενομένη από τον επισπεύδοντα δήλωση συνεχίσεως αυτού δεν είναι άκυρη και ότι η διεξαγωγή του πλειστηριασμού πριν από την πάροδο 40 ημερών από την κατάθεση της δήλωσης συνεχίσεως αυτού στην επί του πλειστηριασμού υπάλληλο έλαβε χώρα εγκύρως. Κατόπιν δε αυτού απέρριψε τον άνω λόγο ανακοπής ως νόμω αβάσιμο. Έτσι που έκρινε το Εφετείο δεν παραβίασε τις διατάξεις ουσιαστικού δικαίου των άρθρων 973 παρ.1 και 959 παρ.4 ΚΠολΔ και συνεπώς ο περί του αντιθέτου, από το άρθρο 559 αρ.1 ΚΠολΔ, τέταρτος λόγος της αναιρέσεως, που αποδίδει στην προσβαλλόμενη απόφαση την πλημμέλεια αυτή, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. VII.- Επειδή, από την έκθεση πλειστηριασμού και κατακυρώσεως, στη σύνταξη της οποίας υποχρεούται να προβεί ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος, κατά τα άρθρα 117, 934 παρ.2, 960 παρ.4, όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του από το άρθρο 13 παρ.2 του ν. 3043/2002, 963, 1001 παρ.1 και 1005 ΚΠολΔ, απαιτείται να προκύπτει η ταυτότητα του πλειστηριασθέντος ακινήτου για το κύρος της μεταγραφής της περιλήψεως της εκθέσεως περί κατακυρώσεως (άρθρα 1005 παρ.1 ΚΠολΔ και 1196 Α.Κ.). Η ακριβής όμως, κατά το είδος, τη θέση, τα όρια και την έκταση περιγραφή του κατασχεθέντος ακινήτου, η οποία πρέπει να περιέχεται επί ποινή ακυρότητας του πλειστηριασμού στην περίληψη κατασχετήριας έκθεσης (άρθρο 999 παρ.1 ΚΠολΔ), αν δεν υπάρχει στην έκθεση πλειστηριασμού και κατακυρώσεως, δεν μπορεί να επιφέρει στον οφειλέτη βλάβη, υπό τη μορφή της μη επιτεύξεως μείζονος εκπλειστηριάσματος, ώστε να επέρχεται ακυρότητα της εκθέσεως αυτής και του διενεργηθέντος πλειστηριασμού, κατ' άρθρο 159 παρ.3 ΚΠολΔ (ΑΠ 778/1979). Στην προκείμενη περίπτωση, οι αναιρεσείοντες με το δεύτερο λόγο της (δεύτερης) ανακοπής τους προβάλλουν ακυρότητα του πλειστηριασμού, ένεκα του ότι οι προσβαλλόμενες εκθέσεις πλειστηριασμού περιέχουν ατελή περιγραφή των πλειστηριασθέντων ακινήτων. Το Εφετείο απέρριψε το λόγο αυτό της ανακοπής με την αιτιολογία, ότι η επικαλούμενη ελλιπής περιγραφή και αληθής υποτιθεμένη, δεν επέφερε βλάβη στους ανακόπτοντες. Κρίνοντας έτσι το Εφετείο, δεν παραβίασε τις άνω διατάξεις ουσιαστικού δικαίου του ΚΠολΔ και συνεπώς πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος ο περί του αντιθέτου, από το άρθρο 559 αρ.1 ΚΠολΔ, πέμπτος λόγος της αναιρέσεως που αποδίδει στην προσβαλλόμενη την πλημμέλεια αυτή. Ο αυτός λόγος αναιρέσεως, κατά το μέρος που πλήττει την επικουρική αιτιολογία της προσβαλλόμενης, σύμφωνα με την οποία ο άνω λόγος ανακοπής είναι αόριστος, εφόσον ούτε οι ίδιοι οι ανακόπτοντες επικαλούνται ότι υπέστησαν βλάβη, πρέπει να απορριφθεί ως αλυσιτελής, διότι η κατά άνω κύρια αιτιολογία της προσβαλλόμενης, κατά της οποίας δεν ετελεσφόρησε ο σχετικός λόγος αναιρέσεως, στηρίζει αυτοτελώς το διατακτικό της (Ολ.ΑΠ 25/2003). VIII.- Επειδή, κατά το άρθρο 1001 παρ.2 ΚΠολΔ, αν με την ίδια έκθεση κατασχέθηκαν περισσότερα ακίνητα που βρίσκονται στην ίδια περιφέρεια, αυτά πλειστηριάζονται χωριστά την ίδια ημέρα. Εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση ή αλλιώς ο υπάλληλος του πλειστηριασμού, ορίζει τη σειρά με την οποία κατακυρώνονται αυτά. Μόλις το πλειστηρίασμα των ακινήτων που κατακυρώθηκαν καλύψει το ποσό της απαίτησης εκείνου υπέρ του οποίου γίνεται η εκτέλεση, των δανειστών που αναγγέλθηκαν και τα έξοδα της εκτέλεσης, παύει ο πλειστηριασμός των υπόλοιπων ακινήτων. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου του ως άνω άρθρου 1001 παρ.2 ΚΠολΔ, όπως από αυτήν προκύπτει, έχει δικονομικό χαρακτήρα, η παράβαση δε αυτής, αν δηλαδή, παρά το γεγονός ότι με την ίδια έκθεση κατασχέθηκαν περισσότερα ακίνητα, αυτά δεν πλειστηριάστηκαν χωριστά, αλλά ενιαίως και μάλιστα ως ενιαίο ακίνητο και με ενιαία τιμή πρώτης προσφοράς, συνεπάγεται ακυρότητα, εφόσον, κατά την αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου, προκάλεσε σε εκείνον, σε βάρος του οποίου έγινε ο πλειστηριασμός, βλάβη, η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί διαφορετικά, παρά μόνο με την κήρυξη της ακυρότητας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 159 αριθ. 3 ΚΠολΔ (ΑΠ 838/2000 ΕλλΔνη). Στην προκείμενη περίπτωση, με τον τρίτο λόγο της άνω (δεύτερης) ανακοπής τους, οι ανακόπτοντες ισχυρίζονται ότι, παρά το γεγονός ότι ο τέταρτος από αυτούς παρίστατο κατά τη διαδικασία του πλειστηριασμού για τον εαυτό του και ως νόμιμος εκπρόσωπος των λοιπών, δεν του χορηγήθηκε η δυνατότητα να διατυπώσει τη σειρά κατακύρωσης των εκπλειστηριασθέντων, αλλ' ούτε και η υπάλληλος του πλειστηριασμού προέβη σε προσδιορισμό της σειράς κατακύρωσης, με αποτέλεσμα να κατακυρωθούν στους καθ' ων υπερθεματιστές ορισμένα από τα εκπλειστηριασθέντα ακίνητα σε τιμή πολύ χαμηλότερη από την πραγματική τους αξία και έτσι να υποστούν αυτοί βλάβη. Το Εφετείο, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφασή του, δέχθηκε, ότι δεν αποδείχθηκε ότι ο τέταρτος των ανακοπτόντων παρέστη κατά τη διαδικασία του πλειστηριασμού και πολύ περισσότερο ότι ζήτησε να οριστεί η σειρά κατακύρωσης. Επίσης δέχθηκε, ότι προκύπτει μεν από τις προσβαλλόμενες εκθέσεις αναγκαστικού πλειστηριασμού, ότι δεν καθορίστηκε από την υπάλληλο αυτού σειρά κατακύρωσης, πλην όμως δεν αποδείχθηκε περαιτέρω ότι εξαιτίας του γεγονότος αυτού οι ανακόπτοντες υπέστησαν ζημία. Ειδικότερα, δέχθηκε ότι αποδείχθηκε, ότι τα εκπλειστηριασθέντα ακίνητα πλειστηριάσθηκαν χωριστά και όχι ενιαίως και με ενιαία τιμή πρώτης προσφοράς, αλλά δεν καλύφθηκε το ποσό της απαίτησης του επισπεύδοντος διότι, για τα περισσότερα από αυτά, δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον. Έτσι που έκρινε το Εφετείο δεν παραβίασε την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 1001 παρ.2 ΚΠολΔ, ενώ διέλαβε στην απόφασή του σαφείς αιτιολογίες επί του ζητήματος ότι οι αναιρεσείοντες δεν υπέστησαν βλάβη από το μη καθορισμό σειράς κατακυρώσεως των πλειστηριασθέντων και συνεπώς ο περί του αντιθέτου έκτος λόγος της αναιρέσεως από τους αριθμούς 1 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, που πλήσσει την προσβαλλόμενη απόφαση για τις πιο πάνω πλημμέλειες, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος. Η ειδικότερη αιτίαση, ότι το Εφετείο εσφαλμένα δέχθηκε, ότι δεν αποδείχθηκε ότι ο τέταρτος των αναιρεσιβλήτων παρέστη κατά τη διαδικασία του πλειστηριασμού, πλήσσει αληθώς την εκτίμηση πραγματικών γεγονότων από το δικαστήριο της ουσίας και είναι για το λόγο αυτό απαράδεκτη (άρθρο 561 παρ.1 ΚΠολΔ). Ο ίδιος (έκτος) λόγος της αναιρέσεως, κατά το δεύτερο μέρος του, που αποδίδει στην προσβαλλόμενη απόφαση πλημμέλεια από το άρθρο 559 αρ.11 εδ. γ' ΚΠολΔ, στην οποία φέρεται ότι υπέπεσε το Εφετείο με το να μη λάβει υπόψη τις επικληθείσες και προσκομισθείσες από τους αναιρεσείοντες ως άνω εκθέσεις αναγκαστικού πλειστηριασμού, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, αφού από τη ρητή διαβεβαίωση της προσβαλλόμενης ότι για να καταλήξει στο αποδεικτικό της πόρισμα συνεξετίμησε όλα τα έγγραφα που επικαλέσθηκαν και προσκόμισαν νομίμως οι διάδικοι, σε συνδυασμό προς όλες τις υπόλοιπες αιτιολογίες της, προκύπτει αναμφίβολα ότι το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο έλαβε υπόψη του και τα ως άνω έγγραφα, στα οποία μάλιστα κάνει ειδική αναφορά. VX.- Επειδή, με τον έβδομο λόγο της αναίρεσης πλήσσεται η προσβαλλόμενη απόφαση για την από το άρθρο 559 αρ.1 και 8, πράγματι δε από τον αρ.14 αυτού πλημμέλεια της παρά το νόμο απόρριψης ως απαραδέκτου, ήτοι ως αορίστου του τέταρτου λόγου της (δεύτερης) ανακοπής των αναιρεσειόντων περί ακυρότητας του διενεργηθέντος πλειστηριασμού ως καταχρηστικού, κατ' άρθρο 281 ΑΚ. Όπως προκύπτει από την παραδεκτή επισκόπηση του δικογράφου της άνω ανακοπής τους, οι ανακόπτοντες ισχυρίσθηκαν με τον τέταρτο λόγο αυτής, ότι «εξαιτίας των ακυροτήτων των εκθέσεων κατασχέσεως και των επαναληπτικών εκθέσεων κατασχέσεως, παρά την ανυπαρξία τελείως όλων των τασσομένων με ποινή ακυρότητας διατυπώσεων, η διεξαγωγή του πλειστηριασμού είναι άκυρη, ως αντίθετη στα αντικειμενικά όρια του άρθρου 281 ΑΚ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 116, 933 ΚΠολΔ και 20, 25 του Συντάγματος». Ο λόγος αυτός, έτσι διατυπούμενος, είναι αόριστος, δοθέντος ότι δεν γίνεται σαφής αναφορά στις επικαλούμενες ελλείψεις των προσβαλλόμενων πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας και στη συνεπεία αυτών προφανή υπέρβαση των διαγραφομένων από το άρθρο 281 ΑΚ ορίων. Επομένως, το Εφετείο που τον απέρριψε με την ίδια αιτιολογία, δεν υπέπεσε στην αποδιδόμενη σ' αυτό ως άνω πλημμέλεια και συνεπώς πρέπει ο λόγος αυτός αναιρέσεως να απορριφθεί ως αβάσιμος.

 

Ταυτόχρονη πλειστηρίαση περισσοτέρων ακινήτων σε αναγκαστικό πλειστηριασμό.

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   13690/2009   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Παρέχεται στον οφειλέτη το δικαίωμα προσδιορισμού της τάξης, δηλαδή της σειράς κατακύρωσης των κατασχεθέντων και συγχρόνως πλειστηριαζομένων περισσότερων ακινήτων, καθόσον με την χωριστή εκποίηση αυτών και κατ' ακολουθίαν τις περισσότερες προσφορές για καθένα απ' αυτά επιτυγχάνεται μεγαλύτερο πλειστηρίασμα από εκείνο της αθρόας εκποίησης και ενιαίας κατ' ακολουθίαν προσφοράς για όλα τα κατασχεθέντα.

Η ειδική διαδικασία ταυτόχρονης πλειστηρίασης περισσότερων ακινήτων, που κατασχέθηκαν με την ίδια έκθεση κατάσχεσης πρέπει να προκύπτει από την έκθεση πλειστηριασμού, στην οποία αναγκαστικά πρέπει να περιγράφονται όλες οι ενέργειες του κήρυκα και του υπαλλήλου του πλειστηριασμού.

Δεν αρκεί στην περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης, ή πρόγραμμα πλειστηριασμού, μόνο η χωριστή περιγραφή καθενός από τα υπό πλειστηριασμό ακίνητα, η αναγραφή χωριστής τιμής πρώτης προσφοράς και η δήλωση του συντάκτη της ότι τ' ακίνητα «θα πλειστηριαστούν χωριστά», έστω και αν το περιεχόμενο αυτό καταχωρίζεται στην έκθεση πλειστηριασμού, αφού αυτό και μόνο δεν επιβεβαιώνει ότι πράγματι και έγινε χωριστή πλειστηρίαση των ακινήτων αυτών και χωριστή πλειοδοσία για καθένα απ' αυτά, από τον ή τους αναδειχθέντες υπερθεματιστές, ότι καθορίστηκε από τον οφειλέτη και σε περίπτωση απουσίας του, από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού η σειρά κατακύρωσης των ακινήτων και ότι η κατακύρωση αυτών έγινε από τη σειρά που προσδιορίστηκε έτσι.

Στην περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης,  ή πρόγραμμα πλειστηριασμού, πρέπει επί πλέον να αναγράφεται για κάθε ακίνητο το πλειστηρίασμα που επιτεύχθηκε, για να είναι δυνατός ο έλεγχος από το αρμόδιο δικαστήριο, σε περίπτωση προσβολής του πλειστηριασμού.

Επιβάλλεται στην έκθεση κατάσχεσης και στην περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης (ή προγράμματος), η περιγραφή, εκτίμηση και η τιμή πρώτης προσφοράς καθενός από τα κατασχεμένα και πλειστηριαζόμενα ακίνητα.

Η αδυναμία τήρησης χωριστής πλειστηρίασης και κατακύρωσης, θα απολήξει σε ακυρότητα του πλειστηριασμού με τη συνδρομή του στοιχείου της βλάβης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   13690/2009   

Απόσπασμα…….Με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 1001, η ρύθμιση της οποίας αντιστοιχεί προς εκείνη του άρθρου 964 για τα κινητά και του άρθρου 978 της προϊσχύσασας πολιτικής δικονομίας και αποτελεί ειδικότερη εφαρμογή της εύνοιας προς τον οφειλέτη, επιδιώκεται η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την επιτυχία κατά το δυνατό μεγαλύτερου πλειστηριάσματος, καθώς και η προστασία του οφειλέτη από την επαχθή γι' αυτόν εκποίηση ακινήτων του και πέραν εκείνης που είναι αναγκαία για την κάλυψη της απαίτησης του δανειστή που επισπεύδει την εκτέλεση και των άλλων αναγγελθέντων δανειστών καθώς και των εξόδων εκτέλεσης. Έτσι, με την άνω διάταξη, επιδιώκεται ο αποκλεισμός της ενιαίας κατακύρωσης ως προς όλα τα πλειστηριαζόμενα ακίνητα έναντι ενιαίας προσφοράς, ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός του επιτευχθέντος, για κάθε ένα πλειστηριαζόμενο ακίνητο χωριστά, πλειστηριάσματος και να σταματά ο πλειστηριασμός, όταν επιτευχθεί για ορισμένο ή ορισμένα μόνο από τα πλειστηριαζόμενα ακίνητα πλειστηρίασμα, με το οποίο καλύπτονται οι απαιτήσεις που αναφέρονται στη διάταξη. Βάσει της ρύθμισης αυτής παρέχεται στον οφειλέτη, προς αποτροπή ζημίας στην περιουσία του μεγαλύτερης από όσο είναι αναγκαία για την ικανοποίηση εκείνου υπέρ του οποίου η εκτέλεση και των αναγγελθέντων δανειστών, το δικαίωμα προσδιορισμού της τάξης, δηλαδή της σειράς κατακύρωσης των κατασχεθέντων και συγχρόνως πλειστηριαζομένων περισσότερων ακινήτων, καθόσον με την χωριστή εκποίηση αυτών και κατ' ακολουθίαν τις περισσότερες προσφορές για καθένα απ' αυτά επιτυγχάνεται μεγαλύτερο πλειστηρίασμα από εκείνο της αθρόας εκποίησης και ενιαίας κατ' ακολουθίαν προσφοράς για όλα τα κατασχεθέντα. Η διάταξη της παρ 1 εδ. α', σε αντίθεση προς τα άρθρα 901 ΠολΔ, 62 του Προσχεδίου και 1093 του Σχεδίου, για τη σύνταξη του ΚΠολΔ, τα οποία προέβλεπαν «για την τάξη κατά την οποία πρόκειται να πλειστηριάζονται» τα κατασχεμένα πράγματα, αναφέρεται στην τάξη προσδιορισμού «της κατακύρωσης» μετά την αντικατάσταση «της πλειστηρίασης» με την «κατακύρωση» από την Αναθεωρητική Επιτροπή, «αφού εις τα συγχρόνως πλειστηριαζόμενα πράγματα δεν νοείται σειρά καθ' ην ταύτα πλειστηριάζονται, διότι η κατακύρωσις γίνεται μετά την πάροδον ολοκλήρου του χρονικού ορίου, καθ' ο διαρκεί ο πλειστηριασμός». Συνεπώς όταν υπάρχουν πολλά ακίνητα, όπως και οριζόντιες ιδιοκτησίες σε ορόφους ή μέρη ορόφων της ίδιας οικοδομής (άρθρα 1, 14 ν 3741/ 1929, 1002 ΑΚ και 2 νδ 1024/ 71), που έχουν κατασχεθεί αναγκαστικώς με σύνταξη μιας έκθεσης κατάσχεσης, πρέπει πριν από την κατακύρωση, οποιουδήποτε από τα ακίνητα αυτά, να προσδιοριστεί η σειρά με την οποία θα κατακυρώνονται. Δηλαδή καθιερώνεται με τη διάταξη αυτή ειδική διαδικασία ταυτόχρονης πλειστηρίασης περισσότερων ακινήτων, που κατασχέθηκαν με την ίδια έκθεση κατάσχεσης, η τήρηση της οποίας, ως υποκείμενη στον έλεγχο του δικαστηρίου, πρέπει να προκύπτει από την έκθεση πλειστηριασμού στην οποία αναγκαστικά πρέπει να περιγράφονται όλες οι ενέργειες του κήρυκα και του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, που κατατείνουν στην πραγμάτωση του άνω σκοπού της διάταξης, χωρίς ν' αρκεί μόνο η στην περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης (ή πρόγραμμα πλειστηριασμού) χωριστή περιγραφή καθενός από τα υπό πλειστηριασμό ακίνητα, αναγραφή χωριστής τιμής πρώτης προσφοράς και η δήλωση του συντάκτη της ότι τ' ακίνητα «θα πλειστηριαστούν χωριστά», έστω και αν το περιεχόμενο αυτό καταχωρίζεται στην έκθεση πλειστηριασμού, αφού αυτό και μόνο δεν επιβεβαιώνει ότι πράγματι και έγινε χωριστή πλειστηρίαση των ακινήτων αυτών και χωριστή πλειοδοσία για καθένα απ' αυτά, από τον ή τους αναδειχθέντες υπερθεματιστές, ότι καθορίστηκε από τον οφειλέτη και σε περίπτωση απουσίας του, από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού η σειρά κατακύρωσης των ακινήτων και ότι η κατακύρωση αυτών έγινε από τη σειρά που προσδιορίστηκε έτσι. Προσθέτως πρέπει ν' αναγράφεται το για κάθε ακίνητο πλειστηρίασμα που επιτεύχθηκε, για να είναι δυνατός ο έλεγχος από το αρμόδιο δικαστήριο, σε περίπτωση προσβολής του πλειστηριασμού, της τήρησης από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού της διάταξης του άρθρου 1001 παρ 2 εδ. γ'. Ενόψει των ανωτέρω, η απρόσκοπτη εφαρμογή της άνω διάταξης επιβάλλει την. στην έκθεση κατάσχεσης και στην περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης (ή προγράμματος), περιγραφή, εκτίμηση και τιμή πρώτης προσφοράς καθενός από τα κατασχεμένα και πλειστηριαζόμενα ακίνητα ή, αν δεν υπάρχει, με τη διόρθωση της τελευταίας, αλλιώς η αδυναμία τήρησης της, κατά την άνω διάταξη, χωριστής πλειστηρίασης και κατακύρωσης, θα απολήξει σε ακυρότητα του πλειστηριασμού με τη συνδρομή του στοιχείου της βλάβης (Β. Βαθρακοκοίλη,  Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, άρθρο 1001, αρ. 6, σελ. 307-308). Στην προκειμένη περίπτωση με την υπό κρίση αίτηση η αιτούσα, επικαλούμενη έννομο συμφέρον της και ισχυριζόμενη ότι θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη, ζητεί να ανασταλεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται από την καθ ης δυνάμει της υπαριθ. 3350/ 2008 κατασχετήριας έκθεσης και της υπ αριθ. 3525/ 12-3-2009 Γ επαναληπτικής περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ακινήτων του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης Β. Σ., μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της, από 5-5-2009, ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ, που άσκησε νομοτύπως κατά της επισπευδόμενης εκτέλεσης, κατά τα εκτιθέμενα ειδικότερα στην αίτηση. Η υπό κρίση αίτηση αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 686 επ. του ΚΠολΔ), είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 933, 934, 938 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ ουσίαν. 

 

O υπερθεματιστής ωςειδικός διάδοχος του καθ ου η εκτέλεση σε αναγκαστικό πλειστηριασμό ακινήτου. 

 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ  957/2010

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με την κατακύρωση και αφ ότου μεταγραφεί η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης, ο υπερθερματιστής αποκτά το δικαίωμα που είχε εκείνος κατά του οποίου έγινε η εκτέλεση.

Ο πλειστηριασμός αποτελεί αιτία παράγωγου τρόπου κτήσεως κυριότητος και συνεπώς ο υπερθεματιστής θεωρείται ειδικός διάδοχος του καθ ου η εκτέλεση, τον οποίο και διαδέχεται στο δικαίωμα.

Με τον πλειστηριασμό δεν δημιουργείται νέο δικαίωμα υπέρ του υπερθερματιστή, αλλά αυτός ως ειδικός διάδοχος παραλαμβάνει το πράγμα με όσα δικαιώματα σ' αυτό κατά το χρόνο του πλειστηριασμού είχε ο καθ ου η εκτέλεση.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ  957/2010

Απόσπασμα……..Κατά το άρθρο 1033 ΑΚ, για τη μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου απαιτείται συμφωνία μεταξύ του κυρίου και εκείνου που την αποκτά, ότι μετατίθεται σ' αυτόν η κυριότητα για κάποια νόμιμη αιτία. Η συμφωνία γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και υποβάλλεται σε μεταγραφή. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την απόκτηση της κυριότητας ακινήτου με σύμβαση είναι ότι ο μεταβιβάσας ήταν κύριος του ακινήτου που μεταβιβάσθηκε (βλ. ΑΠ 79/2007, ΑΠ 1568/1995). Περαιτέρω, κατά το άρθρο 1005 παρ. 1 ΚΠολΔ, από τη στιγμή που ο υπερθεματιστής καταβάλλει το πλειστηρίασμα, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού του δίνει περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης. Με την κατακύρωση και αφότου μεταγραφεί η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης, ο υπερθεματιστής αποκτά το δικαίωμα που είχε εκείνος κατά του οποίου έγινε η εκτέλεση. Δηλαδή με τη διάταξη αυτήν καθιερώνεται ρητώς η αρχή ότι ο πλειστηριασμός αποτελεί αιτία παράγωγου τρόπου κτήσεως κυριότητος και συνεπώς ο υπερθεματιστής θεωρείται ειδικός διάδοχος του καθού η εκτέλεση, τον οποίο και διαδέχεται στο δικαίωμα. Ειδικότερα, ο υπερθεματιστής αποκτά το δικαίωμα αυτό "δυνάμει συμβάσεως", όπως είναι η εκποίηση με δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό, που αποτελεί, όπως με σαφήνεια συνάγεται από την άνω διάταξη (1005 παρ. 1 ΚΠολΔ), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1017 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα και 199, 513, 1192 και 1198 του ΑΚ, ιδιόρρυθμη σύμβαση πωλήσεως, η οποία ενεργεί υπό το κύρος της αρχής και τελειώνεται με την κατακύρωση, που αποδέχεται την τελευταία προσφορά του υπερθεματιστή. Έτσι, με τον πλειστηριασμό δεν δημιουργείται νέο δικαίωμα υπέρ του υπερθεματιστή, αλλά αυτός ως ειδικός διάδοχος παραλαμβάνει το πράγμα με όσα δικαιώματα σ' αυτό κατά το χρόνο του πλειστηριασμού είχε ο καθού η εκτέλεση (ΑΠ 242/2000, ΑΠ 442/1993). Εξάλλου, κατά την έννοια του άρθρου 559 αριθ. 19 του ΚΠολΔ, λόγος αναιρέσεως για έλλειψη νόμιμης βάσεως της αποφάσεως, ιδρύεται όταν δεν προκύπτουν σαφώς, από το αιτιολογικό της, τα περιστατικά που είναι αναγκαία για την κρίση του Δικαστηρίου, στη συγκεκριμένη περίπτωση, περί της συνδρομής των νομίμων όρων και προϋποθέσεων της διατάξεως που εφαρμόσθηκε ή περί της μη συνδρομής τούτων, που αποκλείει την εφαρμογή της, καθώς και όταν η απόφαση έχει ανεπαρκείς ή αντιφατικές αιτιολογίες στο νομικό χαρακτηρισμό των περιστατικών που έγιναν δεκτά και έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης. 

 

Παράλειψη σύνταξης προγράμματος πλειστηριασμού.

 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ  714/2006

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μόνο η παράλειψη σύνταξης του προγράμματος πλειστηριασμού επάγεται την ακυρότητα αυτού και όχι η πλημμελής περιγραφή του πλειστηριαζόμενου πράγματος, που ενεργεί ακυρωτικώς μόνο με τη συνδρομή του στοιχείου της βλάβης.

Η ακυρότητα όμως από την πλημμελή περιγραφή δεν εμποδίζει τη διενέργεια του πλειστηριασμού και δεν επιδρά στο κύρος του, μη δυναμένη μάλιστα, κατά το άρθρο 934 παρ. 1 και 2 Κ.Πολ.Δικ., να προβληθεί μετά την έναρξη της συντάξεως της εκθέσεως για τον πλειστηριασμό και την κατακύρωση παραδεκτώς, καθεαυτήν και ως λόγος ακυρότητος του πλειστηριασμού, εκτός εάν έχει ήδη στο χρόνο πραγματώσεως του πλειστηριασμού, τελεσιδίκως απαγγελθεί η ακυρότητα του πράγματος με δικαστική απόφαση.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ  714/2006

Απόσπασμα…… Εξάλλου, κατά το άρθρο 934 παρ. 2 Κ.Πολ.Δικ. η ανακοπή, σύμφωνα με το άρθρο 933 είναι παραδεκτή α) αν αφορά το έγκυρο του τίτλου ή την προδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως μέσα δε δεκαπέντε ημέρες αφότου γίνει η πρώτη μετά την επιταγή πράξη εκτέλεσης, που είναι η σύνταξη της έκθεσης κατασχέσεως, β) αν αφορά την εγκυρότητα των πράξεων της εκτέλεσης που έγιναν από την πρώτη μετά την επιταγή πράξη εκτέλεσης και πέρα, ή την απαίτηση, έως την έναρξη της τελευταίας πράξης εκτέλεσης και γ) αν αφορά την εγκυρότητα της τελευταίας πράξης εκτέλεσης και εφόσον πρόκειται για ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων με εκτέλεση επί ακινήτων, μέσα σε ενενήντα ημέρες αφότου μεταγραφεί η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης. Με τις διατάξεις αυτές περιορίζεται χρονικά η δυνατότητα προσβολής των πράξεων της αναγκαστικής εκτελέσεως, αν δε περάσουν άπρακτες οι προθεσμίες αυτές επέρχεται έκπτωση από το σχετικό δικαίωμα και οι πράξεις καθίστανται απρόσβλητες. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 999 παρ. 1 Κ.Πολ.Δικ., όπως αντικαταστάθηκε, από 4.4.1995, με το άρθρο 4 παρ. 24 ν. 2298/1995, ο αρμόδιος για την εκτέλεση δικαστικός επιμελητής συντάσσει, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την ημέρα που έγινε η κατάσχεση, πρόγραμμα που περιέχει συνοπτική περιγραφή του ακινήτου που κατασχέθηκε, κατά το είδος, τη θέση, τα όρια και την έκτασή του, με τα συστατικά και όσα παραρτήματα συγκατάσχονται καθώς και αναφορά των υποθηκών ή προσημειώσεων που υπάρχουν επάνω στο ακίνητο, το ονοματεπώνυμο εκείνου υπέρ του οποίου γίνεται και εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, το όνομα του υπαλλήλου του πλειστηριασμού τον τόπο, την ημέρα και την ώρα του πλειστηριασμού, την τιμή της πρώτης προσφοράς και τους όρους του πλειστηριασμού που τυχόν θέτει εκείνος υπέρ του οποίου γίνεται η εκτέλεση και γνωστοποιήθηκαν στο δικαστικό επιμελητή με την εντολή για εκτέλεση του άρθρου 927. Τέλος, κατά την παρ. 4 του ίδιου άρθρου 999 Κ.Πολ.Δικ. ο πλειστηριασμός με ποινή ακυρότητας δεν μπορεί να γίνει χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων που ορίζονται στην παρ. 1 και στην παρ. 3 εδάφια πρώτο, δεύτερο, τρίτο, πέμπτο και έκτο, Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 159 και 992 παρ. 2 Κ.Πολ.Δικ., συνάγεται ότι μόνο η παράλειψη συντάξεως του προγράμματος πλειστηριασμού επάγεται την ακυρότητα αυτού και όχι η πλημμελής περιγραφή του πλειστηριαζόμενου πράγματος, που ενεργεί ακυρωτικώς μόνο με τη συνδρομή του στοιχείου της βλάβης. Η ακυρότητα όμως αυτή, από την πλημμελή περιγραφή δεν εμποδίζει τη διενέργεια του πλειστηριασμού και δεν επιδρά στο κύρος του, μη δυναμένη μάλιστα, κατά το άρθρο 934 παρ. 1 και 2 Κ.Πολ.Δικ., να προβληθεί μετά την έναρξη της συντάξεως της εκθέσεως για τον πλειστηριασμό και την κατακύρωση παραδεκτώς, καθεαυτήν και ως λόγος ακυρότητος του πλειστηριασμού, εκτός εάν έχει ήδη στο χρόνο πραγματώσεως του πλειστηριασμού, τελεσιδίκως απαγγελθεί η ακυρότητα του πράγματος με δικαστική απόφαση (ΑΠ 116/1998). 

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών