Σύμφωνα με τον ν. 4583/2018, άρθρο 10, επιτρέπεται από πελάτες και ενώσεις καταναλωτών υποβολή καταγγελιών στην ΤτΕ κατά διαμεσολαβητών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Η ΤτΕ διερευνά την βασιμότητα των καταγγελιών, μόνο κατόπιν προηγούμενης ακρόασης του διαμεσολαβητή, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Αν διαπιστωθούν παραβάσεις, ανεξαρτήτως της ενδεχόμενης ποινικής τους ευθύνης, επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε περίπτωση, η εποπτική αρχή αποστέλλει, μέσα σε εύλογο χρόνο, απάντηση στον καταγγέλλοντα για το περιεχόμενο της καταγγελίας του.

Όταν η ΤτΕ αποστείλει στον διαμεσολαβητή έγγραφο, με το οποίο διερευνά τη βασιμότητα μιας καταγγελίας που υποβλήθηκε σε βάρος του από πελάτη του, ο διαμεσολαβητής υποχρεούται να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που θα υποβάλει στην εποπτική αρχή είναι πλήρεις, ακριβείς και κατάλληλες για την άσκηση του εποπτικού έργου.

Κατά την άσκηση των εποπτικών της αρμοδιοτήτων, η ΤτΕ έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε έγγραφο, βιβλίο ή άλλο στοιχείο που τηρεί ο ελεγχόμενος και μπορεί να λαμβάνει αντίγραφό του. Ο ελεγχόμενος δεν δικαιούται να επικαλεστεί οποιοδήποτε απόρρητο, για να αρνηθεί την σχετική πρόσβαση της εποπτικής αρχής.

Ο πελάτης για τις διαφορές του με τους διαμεσολαβητές, ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις, μπορεί να προσφεύγει στον Συνήγορο του Καταναλωτή, ή σε άλλον φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, καταχωρισμένο στο Μητρώο της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, για την εξωδικαστική επίλυση των.