Εκτός αντιθέτου συμφωνίας, ο ασφαλιστής, όταν αποζημιώσει στον δικαιούχο - λήπτη της ασφάλισης, δεν αποκτά δικαίωμα επί του ασφαλιζομένου αντικειμένου ή επί του μέρους που, τυχόν, απέμεινε, αλλά, εφ' εξής, υποκαθίσταται στα δικαιώματα του δικαιούχου - λήπτη της ασφάλισης επί του ασφαλιζόμενου αντικειμένου από την στιγμή του ατυχήματος που προκάλεσε την ζημία. Επομένως μετά την καταβολή της αποζημίωσης από τον ασφαλιστή στον δικαιούχο - λήπτη της ασφάλισης, αν  ο δικαιούχος - λήπτης της ασφάλισης έχει αξίωση προς αποκατάσταση της ζημίας κατά τρίτου υπαιτίου της πρόκλησης της ζημίας, η αξίωση περιέρχεται στον ασφαλιστή στην έκταση του ασφαλίσματος, από τότε που κατέβαλε το ασφάλισμα στον δικαιούχο - λήπτη της ασφάλισης.

Υποκαθίσταται, δηλαδή, ο ασφαλιστής στη θέση του δικαιούχου - λήπτη της ασφάλισης και μπορεί στο όνομά του, να ασκήσει κατά του τρίτου υπαιτίου της ζημίας, αξιώσεις αποζημίωσης για τα ποσά που κατέβαλε στον δικαιούχο - λήπτη της ασφάλισης.  

Στην ελληνική έννομη τάξη η υποκατάσταση ρυθμίζεται από τον ν. 2496/1997 για την ασφαλιστική σύμβαση. Η απαίτηση μεταβιβάζεται στον ασφαλιστή με όλα τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά της και έτσι ο τρίτος μπορεί να αντιτάξει κατά του ασφαλιστή όλες τις ενστάσεις που θα είχε κατά του ασφαλισμένου μέχρι την καταβολή του ασφαλίσματος.

Τέτοιες ενστάσεις είναι, α) αυτές που βάλλουν κατά της γέννησης και ύπαρξης της απαίτησης και β) αυτές που του παρέχουν το δικαίωμα να αρνηθεί την καταβολή της αποζημίωσης, αρκεί αμφότερες να γεννήθηκαν μέχρι την υποκατάσταση του ασφαλιστή.

Μετά την υποκατάσταση του ασφαλιστή ο τρίτος μπορεί να αντιτάξει κατά του ασφαλιστή μόνο ενστάσεις που έχει κατά αυτού εξ ιδίου δικαίου, όπως π.χ. ότι παραγράφηκε η αξίωση, ή που συνδέονται ευθέως με την ενεργητική νομιμοποίηση του ασφαλιστή, όπως εικονικότητα, αισχροκέρδεια κλπ.

Ο ασφαλιστής αρκεί να επικαλεσθεί και αποδείξει, α) την σύναψη και τους όρους της ασφαλιστικής συμβάσεως, β) την καταβολή του ασφαλίσματος στο ζημιωθέντα δικαιούχο - λήπτη της ασφάλισης, λόγω επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης και γ) την ζημία του ασφαλισμένου που αποζημίωσε.