Αναρτώνται 23 βασικές ρήτρες ασφάλισης πλοίου.

ΡΗΤΡΑ ΠΛΟΙΜΟΤΗΤΑΣ (Seaworthiness Clause)

Τα πάντα εξαρτώνται από την πλοϊμότητα του πλοίου. Η Πλοϊμότητα δεν αφορά μόνο το σκάφος και τις μηχανές. Ένα πλοίο μπορεί να θεωρηθεί αναξιόπλοο και μόνο επειδή είναι ανεπαρκώς επανδρωμένο, ή έχει εφοδιασθεί ανεπαρκώς με καύσιμα, ή, ο πλοίαρχος δεν πληροί τα τυπικά προσόντα.

Στα ασφαλιστήρια δεν υπάρχει απόλυτη εγγύηση πλοϊμότητας. Έτσι δεν είναι απαραίτητο να είναι αξιόπλοο το πλοίο τη στιγμή που υπογράφεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, κάτι που είναι πρακτικώς αδύνατο.  Όταν το ταξίδι χωρίζεται σε στάδια, το πλοίο πρέπει να είναι αξιόπλοο κατά την έναρξη κάθε σταδίου.

Αν το πλοίο αρχίζει τον πλου σε κατάσταση αναξιοπλοΐας με επίγνωση και ανοχή του ασφαλιζομένου, οι ασφαλιστές δεν ευθύνονται για ζημία, που οφείλεται αμέσως από αναξιοπλοΐα σε εκείνο το στάδιο που το πλοίο βρίσκεται σε κατάσταση αναξιοπλοΐας.

ΡΗΤΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΣ (Running Down Clause)

Ο ασφαλιστής αποζημιώνει την αστική ευθύνη του ασφαλιζομένου σε περίπτωση συγκρούσεως με άλλο πλοίο. Σύγκρουση νοείται η επαφή του πλοίου με άλλο πλοίο.  Η αστική ευθύνη καλύπτει τις ζημιές που προκλήθηκαν στο άλλο πλοίο,  ως επίσης και τις ζημίες τρίτων μερών, που από την σύγκρουση εμπλέκονται στο ατύχημα, όπως επιβάτες, ιδιοκτήτες φορτίου κλπ.  Δεν περιλαμβάνονται οι ζημίες στο  ασφαλισμένο πλοίο, αυτές καλύπτονται από άλλους όρους.

Οι καλυπτόμενες ζημίες του άλλου πλοίου είναι, α. Ολική απώλεια, β. Το κόστος επισκευής των ζημιών, γ. Απώλεια κέρδους, ή περιουσιακού στοιχείου, λόγω καθυστέρησης, ή απώλειας χρήσης, δ. Έξοδα Γενικής αβαρίας, που τυχόν θα δαπανηθούν εκ μέρους του άλλου πλοίου, ή περιουσιακού στοιχείου επί του άλλου πλοίου, ε. Έξοδα Ναυαγιαίρεσης, που τυχόν θα δαπανηθούν εκ μέρους του άλλου πλοίου, ή περιουσιακού στοιχείου επί του άλλου πλοίου.

Αν ο ασφαλισμένος είναι ταυτόχρονα ασφαλισμένος με την ίδια ρήτρα και σε P & I club, συνήθως οι ασφαλιστές είναι υπεύθυνοι για ζημίες, που φθάνουν μέχρι και τα 3/4 της ασφαλιζόμενης αξίας του πλοίου, συν τα 3/4 των εξόδων που θα κάνει ο ασφαλιζόμενος, αν χρειασθεί. Το υπόλοιπο 1/4 της ζημιάς θα καλυφθεί από το Ρ & Ι Glub.

ΡΗΤΡΑ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Excess LiabiIity Clause)

Γενικά σε όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια η ευθύνη του ασφαλιστή φθάνει μέχρι της ασφαλιζόμενης αξίας του πλοίου. Σε περίπτωση, που τρέχει η ρήτρα συγκρούσεως και η ζημία του άλλου πλοίου υπερβαίνει την ασφαλιζόμενη αξία του πλοίου, την πέρα της ασφαλιζόμενης αξίας ευθύνη του ασφαλιζόμενου την καλύπτει το Ρ & Ι Club με την ρήτρα Περίσσειας Ευθύνης.

Αν ένα πλοίο είναι ασφαλισμένο για 10.000.000 δολάρια για Ολική Απώλεια, το όριο ασφάλισης για αστική ευθύνη από σύγκρουση με άλλο πλοίο είναι 7.500.000 δολάρια.

ΡΗΤΡΑ ΑΔΕΛΦΟΥ ΠΛΟΙΟΥ (Sister Ship Clause)

Ο όρος αυτός σημαίνει ότι, αν το πλοίο συγκρουσθεί με άλλο πλοίο που ανήκει ολόκληρο, ή εν μέρει στους ίδιους πλοιοκτήτες, ή το διαχειρίζεται η ίδια εταιρεία, τότε ο ασφαλισμένος έχει τα ίδια δικαιώματα όπως και στην ρήτρα συγκρούσεως. 

ΡΗΤΡΑ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΣ (Tow and Assist Clause) 

Αρχικά δεν υπήρχαν περιορισμοί στη ρυμούλκηση του πλοίου. Σήμερα οι ασφαλιστές έχουν επιβάλλει περιορισμούς στις επιχειρήσεις ρυμουλκήσεως, λόγω του πρόσθετου κινδύνου που παρουσιάζεται.

Το αρχικό ασφαλιστήριο δεν προβλέπει κάλυψη για όλες τις ρυμουλκήσεις του ασφαλισμένου πλοίου, παρά μόνο για συνηθισμένες ρυμουλκήσεις στους λιμένες, ή σε καταστάσεις ανάγκης, γιατί δεν προβλέπεται ότι το πλοίο θα ρυμουλκηθεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ή ότι θα ρυμουλκήσει άλλο πλοίο.

Συνεπώς ρυμούλκηση επιτρέπεται μόνο, όταν το ασφαλιζόμενο πλοίο, ή το πλοίο που βοηθά το ασφαλιζόμενο πλοίο, βρίσκεται σε κίνδυνο, ή πρόκειται για τις συνηθισμένες ρυμουλκήσεις στα λιμάνια, ή όταν ο ασφαλιστής συμφωνεί.

Το ασφαλιζόμενο πλοίο μπορεί να ρυμουλκηθεί χωρίς πρόσθετο ασφάλιστρο μόνο, α. Όταν βρίσκεται σε κίνδυνο, β. Προς τον πλησιέστερο ασφαλή λιμένα ή τοποθεσία, γ. Όπως συνηθίζεται μέσα στα λιμάνια. Σε κάθε άλλη περίπτωση χρειάζεται πρόσθετο ασφάλιστρο.

ΡΗΤΡΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΣ KAΛΥΨΕΣ (Continuation Clause)

Ένα χρονοασφαλιστήριο (time policy) εκπνέει σε μια προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα, ανεξάρτητα από την κατάσταση, ή, την τοποθεσία του πλοίου.

Η Continuation Clause καταλαμβάνει την περίπτωση συνέχισης της ασφάλισης μέχρι το πλοίο να φθάσει στο λιμάνι προορισμού. Για την εφαρμογή της είναι απαραίτητο να δοθεί από πριν ειδοποίηση στον ασφαλιστή ότι υπάρχει πρόθεση να συνεχισθεί η ασφάλιση.

Ο ασφαλισμένος δεν μπορεί να επικαλεσθεί την Continuation Clause για να συνεχίσει μια ασφάλιση, παρά μόνο όταν το πλοίο βρίσκεται σε ένα ενδιάμεσο λιμένα, ή λιμένα καταφυγής, η δε συνέχιση της ασφαλίσεως δεν γίνεται επί χρονικής βάσεως, αλλά συνεχίζεται μέχρι να φθάσει το πλοίο στον τελικό του προορισμό.

ΡΗΤΡΑ ΠΛΗΣΕΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ (Sale of Vessel Clause)

Σύμφωνα με την ρήτρα αυτή το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ακυρώνεται την στιγμή της πώλησης του πλοίου, ή της μεταβίβασης της διαχείρισης. Η ακύρωση αποφεύγεται μόνον, εάν οι ασφαλιστές συμφωνήσουν γραπτώς ότι επιθυμούν να συνεχίσουν την ασφάλιση.

 Όταν συντρέχει η ρήτρα συνεχίσεως καλύψεως (continuation clause) η ακύρωση αναβάλλεται μέχρις ότου το πλοίο φθάσει στον τελικό προορισμό του.

Σε περίπτωση ακύρωσης του ασφαλιστηρίου ο ασφαλιστής επιστρέφει τα ασφάλιστρα, που αναλογούν από την ακύρωση μέχρι την λήξη της ασφαλιστικής περιόδου.

ΡΗΤΡΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ (Breach οf Warranty Clause)

Η εγγύηση (Warranty) είναι μια υπόσχεση που δίνει ο ασφαλισμένος με την οποία βεβαιώνει, ή αρνείται, την ύπαρξη μιας κατάστασης, ή αναλαμβάνει να πράξει, ή να μη πράξει, κάτι. Οι εγγυήσεις περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο για να εξασφαλίσει ο ασφαλιστής ότι ο κίνδυνος θα παραμείνει σε όλη την διάρκεια της ασφάλισης,  όπως ακριβώς τον είχε υπ όψιν του όταν του προτάθηκε να τον καλύψει.

Μερικές καταστάσεις μεγαλώνουν τον κίνδυνο και σε τέτοιες περιπτώσεις επιβάλλεται από τους ασφαλιστές ένα πρόσθετο ασφάλιστρο για να καλυφθεί αυτός ο πρόσθετος κίνδυνος (Breach οf Warranty Clause). Οι καταστάσεις αυτές συνδέονται με α. Το φορτίο που μεταφέρεται επί του ασφαλισμένου πλοίου, β. Το είδος του εμπορίου με το οποίο ασχολείται το ασφαλισμένο πλοίο, γ. Τα γεωγραφικά όρια ναυσιπλοϊας, δ. Τη ρυμούλκηση, ε. Την ναυαγιαίρεση

Παραβίαση των ανωτέρω εγγυήσεων συγχωρείται μόνον όταν δοθεί ειδοποίηση αμέσως στον ασφαλιστή και συμφωνηθεί πρόσθετο ασφάλιστρο.

ΡΗΤΡΑ ΑΜΕΛΕΙΑΣ (Νegligence Clause)

Η ρήτρα αυτή καλύπτει απώλεια, ή ζημία, του ασφαλισμένου πλοίου, που προκαλείται από αμέλεια τρίτων. Τρίτοι δεν θεωρούνται ο πλοιοκτήτης, ή ο διαχειριστής. Αν ο πλοίαρχος έχει μετοχές στο πλοίο δεν θεωρείται τρίτος.

Βασική προϋπόθεση είναι η ζημία του ασφαλισμένου πλοίου να οφείλεται απ ευθείας σε αμέλεια του πλοιάρχου, πληρώματος, πιλότου, ή επισκευαστών, με τον όρο ότι αυτοί δεν είναι οι ασφαλιζόμενοι και δεν οφείλεται σε ατύχημα , α. Κατά τη φόρτωση, ή εκφόρτωση, ή μετατόπιση φορτίου, ή καυσίμων, β. Εκρήξεις επί, ή εκτός, του ασφαλισμένου πλοίου, γ. Θραύση ατομικών εγκαταστάσεων επί του πλοίου, ή εκτός αυτού, δ. Έκρηξη λεβήτων, ή θραύση αξόνων, ή κρυφό ελάττωμα στο σκάφος, ή στις μηχανές, ε. Επαφή με οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς, που βρίσκεται επί της ξηράς, εξοπλισμού, ή εγκαταστάσεως, ή λιμένος, στ. Σεισμό, ενέργεια ηφαιστείου, ή κεραυνού.

ΡΗΤΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΒΑΡΙΑΣ (General Average Clause)

Ως Γενική Αβαρία ορίζεται οποιαδήποτε έκτακτη θυσία ή δαπάνη συμβαίνει με βάση τη λογική για την κοινή ωφέλεια, ώστε να διασωθεί η περιουσία που κινδυνεύει. Γενική Αβαρία υπάρχει μόνο όταν δημιουργηθούν θυσίες, ή και έκτακτες δαπάνες σε στιγμές κινδύνου εθελοντικά και με εύλογη κρίση με σκοπό την σωτηρία του πλοίου, του φορτίου και του ναύλου από κοινό θαλάσσιο κίνδυνο. Η αρχή της γενικής αβαρίας εφαρμόζεται όταν εμπλέκονται στη ναυτική περιπέτεια περισσότερα του ενός συμφέροντα.

 Απαραίτητα στοιχεία για την ύπαρξη της Γενικής Αβαρίας είναι, α. Το πλοίο να ήταν αξιόπλοο κατά την έναρξη του ταξιδίου, β. Η κοινή περιπέτεια, γ. Το πλοίο, το φορτίο και ο ναύλος πρέπει να βρίσκονται σε κίνδυνο, δ. Η θυσία και η δαπάνη πρέπει να είναι έκτακτη και να μην ανάγεται σε αναγκαίες ενέργειες για την εκτέλεση της μεταφοράς, ε. Η θυσία, ή, η δαπάνη, πρέπει να είναι για κοινή σωτηρία ολόκληρης της κοινής περιπέτειας, στ. Η θυσία, ή, η δαπάνη, πρέπει να είναι αποτέλεσμα σκόπιμης ενέργειας του πλοιάρχου και όχι τυχαίας, ζ. Το ύψος της θυσίας, ή της δαπάνης, πρέπει να είναι λογικό ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Για την αποκατάσταση, ή και κάλυψη της θυσίας, ή των εξόδων γενικής αβαρίας, συνεισφέρουν τα διακινδυνεύοντα μέρη (πλοίο, φορτίο, ναύλος κ.λπ.) ανάλογα με την αξία τους στο λιμένα εκφορτώσεως.

 Ως έξοδα Γενικής Αβαρίας θεωρούνται.

α. Έξοδα σε λιμένα καταφυγής. β. Μετακίνηση από τον λιμένα καταφυγής σε άλλον λιμένα καταφυγής. γ. Οι μισθοί, τροφοδοσία πληρώματος, καταναλωθέντα καύσιμα και προμήθειες από τον ένα λιμένα στον άλλο. δ. Μετατόπιση, εκφόρτωση, επαναφόρτωση φορτίου, καυσίμων ή προμηθειών στον λιμένα φορτώσεως, ή καταφυγής. ε. Αποθήκευση, επαναφόρτωση και στοιβασία φορτίου καυσίμων και προμηθειών. στ. Μισθοί και τροφοδοσία του πληρώματος σε όλη την παράταση του ταξιδιού. ζ. Οποιοδήποτε έκτακτο έξοδο, που θα πραγματοποιηθεί στη θέση άλλου εξόδου (Substituted Expenses), αλλά μόνο μέχρι του ποσού της δαπάνης που αποφεύχθηκε. η. Προσωρινές επισκευές (Temρorary Repairs). θ. Ζημιές στο φορτίο, στα καύσιμα,  ή τις προμήθειες. ι. Απόρριψη φορτίου στη θάλασσα καθώς και άλλες ζημιές απ' αυτή την ενέργεια. ια. Ζημία στο πλοίο και στο φορτίο από νερό που ρίπτεται για απόσβεση πυρκαγιάς. ιβ. Εθελοντική προσάραξη. ιγ. Ζημία σε λέβητες και μηχανήματα. ιδ. Αποζημιώσεις ναυαγιαιρέσεων. ιε. Απώλεια ναύλου.

ΜΕΡΙΚΗ ΑΒΑΡΙΑ (PARTICULAR AVERAGE)

Ως Μερική Αβαρία ορίζεται η έκτακτη θυσία ή δαπάνη, στην οποία εμπλέκεται µόνο ο κύριος της ζηµιωθείσας περιουσίας και οι ασφαλιστές του. Η διαπίστωση του αιτίου που προκάλεσε τη ζημία είναι ζωτικής σημασίας. Ο πλοίαρχος πρέπει να ενημερώσει τον πλοιοκτήτη, ως προς το αίτιο που προκάλεσε τη ζημία.

ΡΗΤΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ (Suing and Labouring clause)

Κάθε έξοδο, το οποίο εύλογα πραγματοποιήθηκε από τον πλοιοκτήτη, τον πλοίαρχο, το πλήρωμα, τους αντιπροσώπους ή εκπροσώπους του πλοιοκτήτη, με σκοπό αποτροπή ή μείωση ζημιάς, η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο, είναι αποζημιωτέα ανεξάρτητα από το ποσό που έχει καταβληθεί για αποκατάσταση της ζημιάς, έστω και αν ακόμη καταβλήθηκε αποζημίωση για ολική απώλεια

Έξοδο θεωρείται, κάθε έξοδο, που, α.  Εύλογα πραγματοποιήθηκε, β. Αποσκοπούσε στην αποτροπή, ή στην μείωση ζημιάς του ασφαλιζόμενου πλοίου, γ. Πραγματοποιήθηκε με σκοπό την αποτροπή ή μείωση ζημιάς οφειλομένης στον κίνδυνο που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο, δ. Πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά από τον πλοιοκτήτη, τους αντιπροσώπους ή εκπροσώπους του.

ΡΗΤΡΑ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ (Coinsurance Clause)

Σύμφωνα με την ρήτρα, ο ασφαλισμένος επιβαρύνεται για κάθε ατύχημα, ή συμβάν, με ένα ποσό ίσον προς το 10% της καθαρής απαίτησης (ζημία μείον αφαιρετέα απαλλαγή) σε περίπτωση απαιτήσεως του ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή για απώλεια, ή ζημία, σε λέβητες, άξονες ή μηχανήματα και συναφή εξαρτήματα, η οποία προέρχεται από οποιασδήποτε αιτία και καταλογίζεται εν όλω ή εν μέρει σε αμέλεια του πλοιάρχου. H ρήτρα δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση ολικής ή τεκμαρτής ολικής απώλειας.

ΡΗΤΡΑ ΑΦΑΙΡΕΤΕΑΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ (Deductible Average Clause)

Σύμφωνα με την ρήτρα αυτή καμία απαίτηση, που οφείλεται σε καλυπτόμενους κινδύνους, δεν θα ικανοποιηθεί, εκτός εάν το σύνολο των απαιτήσεων που προέρχεται από κάθε ατύχημα, ή συμβάν, υπερβαίνει ένα ποσό, οπότε και θα εκπέσει το εν λόγω ποσό.

ΡΗΤΡΑ ΜΙΣΘΟΤΡΟΦΟΔΟΣΙAΣ (Wages and Maintenance Clause)

Σύμφωνα με την ρήτρα αυτή καμιά απαίτηση δεν θα πληρώνεται σε περίπτωση μερικής αβαρίας από τον ασφαλιστή για τροφοδοσία του πληρώματος, εκτός εάν είναι μέρος των εξόδων μετακινήσεως του πλοίου από ένα λιμάνι στο άλλο για επισκευές, ή για δοκιμές και μόνον εφ' όσον το πλοίο είναι καθ' οδόν.

Ο ασφαλιστής, όμως, είναι υπεύθυνος για την αναλογία εκείνη της μισθοτροφοδοσίας όση είναι η αναλογία των επισκευών των αποζημιουμένων από το ασφαλιστήριο μαζί με το ολικό κόστος των επισκευών και εφ' όσον ο πλοιοκτήτης δεν πραγματοποίησε και επισκευές για λογαριασμό του αποκλειστικά,

ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΝ ΖΗΜΙΝ (Successive Losses Clauses)

Με την ρήτρα αυτή δεν ευθύνονται οι ασφαλιστές για ζημία, που δεν επισκευάσθηκε και στη συνέχεια ακολούθησε ολική απώλεια, που συνέβηκε κατά το χρονικό διάστημα που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο, ή κατά την οιανδήποτε παράταση της ισχύος του. 

Ο ασφαλιστής είναι υπεύθυνος σε αποζημίωση για το ποσό των επισκευών, ή/και για την υποτίμηση που υφίσταται το πλοίο, λόγω των ζημιών που δεν επισκευάσθηκαν.

Αν το πλοίο βυθισθεί, είτε από καλυπτόμενο κίνδυνο, είτε όχι, πριν γίνουν οι επισκευές και πριν λήξει το ασφαλιστήριο, ο ασφαλιστής δεν είναι υπεύθυνος για τις ζημιές που δεν επισκευάσθηκαν, παρά μόνο για ολική απώλεια.

ΡΗΤΡΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ (Valuation Clause)

Ο πλοιοκτήτης συνήθως αναφέρει την αξία του πλοίου κατά τα προκαταρκτικά στάδια της ασφαλίσεως και ο ασφαλιστής την αποδέχεται, εάν είναι λογική. Εφ' όσον αναγραφεί η αξία στο συμβόλαιο αποτελεί αναμφισβήτητα την αξία του πλοίου.

Η Ρήτρα εκτιμήσεως  αναφέρει ότι, προς διαπίστωση κατά πόσο η ζημία του πλοίου συνιστά τεκμαρτή ολική απώλεια (constructive total loss) σαν ασφαλιζόμενη αξία, θα θεωρηθεί η αξία του πλοίου μετά την επισκευή.

Η τιμή της πωλήσεως προς διάλυση, ή του ναυαγίου, δεν θα λαμβάνεται υπ' όψιν. Καμιά απαίτηση για τεκμαρτή ολική απώλεια, που βασίζεται στο κόστος αποκαταστάσεως, ή και επισκευής του πλοίου, δεν θα ικανοποιηθεί, εκτός μόνον εάν το ως άνω κόστος υπερβεί την ασφαλισμένη αξία.

ΡΗΤΡΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΩΣ ΤΟΥ ΝΑΥΛΟΥ (Abandonment οf Freight Clause)

Με την ρήτρα αυτή καμία απαίτηση ναύλου, δεν θα γίνει εναντίον των ασφαλιστών σε περίπτωση ολικής, ή τεκμαρτής ολικής απώλειας του πλοίου, είτε επιδόθηκε ειδοποίηση εγκαταλείψεως, είτε όχι.

ΡΗΤΡA ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Tender Clause)

Η ρήτρα σημαίνει ότι σε περίπτωση ατυχήματος, λόγω του οποίου η απώλεια, ή ζημία, που θα επακολουθήσει θα συνιστούσε ενδεχομένως απαίτηση κατά του ασφαλιστή, πρέπει να σταλεί ειδοποίηση προς τον  ασφαλιστή με σκοπό όπως διορισθεί εμπειρογνώμονας για να αντιπροσωπεύσει τον ασφαλιστή, αν το επιθυμεί. Ο ασφαλιστής δικαιούται να αποφασίσει για το λιμάνι που θα κατευθυνθεί το πλοίο προς δεξαμενισμό, ή προς επισκευή. Εχει το δικαίωμα «βέτο» όσον αφορά τον τόπο της επισκευής, ή την εταιρεία που αναλαμβάνει την επισκευή.

ΡΗΤΡΑ ΔΑΠΑΝΩΝ (Disbursements Clause)

Η ρήτρα  καλύπτει τα τρέχοντα έξοδα του πλοίου προ της έναρξης του ταξιδιού, κατά την διάρκεια του ταξιδιού (από τον πλοίαρχο), κατά την παραμονή του πλοίου στον λιμένα (από τον αντιπρόσωπο του πλοιοκτήτη) και τα έξοδα γενικής αβαρίας.  

Είναι συνήθης η εγγύηση «disbursements 10 per cent clause» όπου η ασφάλιση επί των διαφόρων εξόδων του πλοίου δεν δύναται να υπερβεί το 10% της ασφαλισμένης αξίας σκάφους και μηχανών.

ΡΗΤΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ (Return Premium)

Η ρήτρα ρυθμίζει την επιστροφή ασφαλίστρου, που έχει καταβληθεί. Συνήθης είναι η επιστροφή του ασφαλίστρου, αν τo ασφαλιστήριο ακυρωθεί για κάποιο νόμιμο λόγο, κατόπιν κοινής συμφωνίας ασφαλιστή και ασφαλισμένου, ή αν το πλοίο παροπλισθεί σε λιμάνι για διάστημα μεγαλύτερο του μηνός.

Innocent owners insurance

Ο πλοιοκτήτης με ένα ναυλοσύμφωνο bareboat εκτίθεται, εάν η Hull ή/και η Increased Value ασφάλιση δεν αποκρίνονται στην πραγματικότητα. Θα πρέπει να καλυφθεί για pre-contractual representations.

Ναύλωση bareboat σημαίνει, ναύλωση γυμνού πλοίου. Στην περίπτωση αυτή, ο πλοιοκτήτης παρουσιάζει στον εκναυλωτή δύο έντυπα προς υπογραφή. Το ναυλοσύμφωνο και το έγγραφο παραλαβής του σκάφους (Inventory List). Με το ναυλοσύμφωνο το σκάφος παραδίδεται καθαρό και περιποιημένο με γεμάτες τις δεξαμενές πετρελαίου και νερού και πρέπει να παραδοθεί στην επιστροφή στην ίδια κατάσταση. Με το Inventory List ο  πλοιοκτήτης  χρεώνει το σκάφος με όλο τον εξοπλισμό του ανταποκρινόμενο στην πραγματικότητα (πλήρης εξοπλισμός του σκάφους).

Increased Value ασφάλιση, άλλως Hull Interest, σημαίνει ότι σε περίπτωση ολικής απώλειας του πλοίου ο πλοιοκτήτης δύναται να δηλώσει αυξημένη ασφαλιστική αξία του πλοίου, για να μπορέσει να αντικαταστήσει το πλοίο και μετριάσει τις οικονομικές συνέπειες της ολικής απώλειάς του.

Errors and Omissions Insurance (E&O)

Ασφαλίζεται η επαγγελματική ευθύνη, που προστατεύει ασφαλιστικές εταιρείες και ιδιώτες έναντι απαιτήσεων που πραγματοποιούνται από τρίτους για ανεπαρκή εργασία, ή αμελείς πράξεις. 

Directors and officers Insurance (D&O)

Καλύπτονται οι υποχρεώσεις της ίδιας της εταιρείας, καθώς και οι προσωπικές υποχρεώσεις διευθυντών και υπαλλήλων της εταιρείας, από νομικές προσφυγές για παράνομες πράξεις υπό την ιδιότητα των παραπάνω ως διευθυντών και υπαλλήλων.