Το 1884 στο Λονδίνο ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Ασφαλιστών του Λονδίνου (Institute of London Underwriters). Είναι ένωση της αγοράς των θαλασσίων ασφαλιστικών εταιρειών, διακριτή από τα LLOYD'S. Στη σύνθεσή του περιλαμβάνει ναυτιλιακές εταιρείες, εταιρείες εναέριων και λοιπών μεταφορών. Χαρακτηριστικό έργο του Ινστιτούτου είναι ότι, έχει καταρτίσει πρότυπες ρήτρες (Institute clauses) που αφορούν α) την ασφάλιση του πλοίου και είναι γνωστές ως «Institute Time Clauses (ITC)» και «Institute Voyage Clauses (IVC) και β) την ασφάλιση του φορτίου και είναι γνωστές ως Institute Cargo Clauses (ICC).

 Institute Time Clauses (ITC)

Ανάλογα με τη φύση και το βαθμό των κινδύνων, υπάρχουν τρεις κατηγορίες ρητρών ITC.

α. Institute Time Clauses (Hull), που παρέχουν την μέγιστη κάλυψη (δηλαδή περιλαμβάνουν κινδύνους, ζημίες και  έξοδα). 

β.  Institute Time Clauses (free partial average), που παρέχουν  παρόμοια κάλυψη με εκείνη των ρητρών Hull, αλλά αποκλείουν κάλυψη για ζημία στην μηχανή του πλοίου (machinery damages).

γ. Institute Time Clauses (total loss only) που παρέχουν κάλυψη μόνο σε περίπτωση ολικής απώλειας. Αυτή η κάλυψη συνηθίζεται κυρίως στα παλιά πλοία.

Οι Institute Time Clauses, παρέχουν κάλυψη για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (συνήθως 12 μήνες) και είναι οι πιο σημαντικές ρήτρες στα θαλάσσια ασφαλιστήρια συμβόλαια.

 Institute Voyage Clauses (IVC)

Ανάλογα με τη φύση και το βαθμό των κινδύνων, υπάρχουν τρεις κατηγορίες ρητρών IVC.

α. Institute Voyage on ship.

Η ανάληψη του κινδύνου εξαρτάται αν το ταξίδι περιγράφεται ως «από ένα λιμάνι, ή «και από ένα λιμάνι» (from a port or at and from a port).  

β. Institute Voyage on goods.

Ο κίνδυνος δεν αναλαμβάνεται, αν το πλοίο στο οποίο τα εμπορεύματα είναι φορτωμένα αποπλεύσει από ένα λιμάνι που δεν περιγράφεται στο ασφαλιστήριο, ή αν αποπλεύσει για διαφορετικό προορισμό.    

γ. Institute Voyage on freight.  

Στην περίπτωση που ο ναύλος έχει καθοριστεί στο ναυλοσύμφωνο για μέρος ή για όλο το φορτίο (chartered freight), o κίνδυνος αναλαμβάνεται ευθύς αμέσως μόλις γίνει η έναρξη εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τους όρους του ναυλοσυμφώνου.

Ο ασφαλιστής έχει υποχρέωση να καταβάλει την οφειλόμενη αποζημίωση, άμα και να αποζημιώσει τον ασφαλισμένο για δαπάνες που νόμιμα και λογικά έκανε ο ασφαλισμένος προς διασφάλιση της δίωξης εναντίον του υπευθύνου για την ζημία.

 Institute Cargo Clauses (ICC)

Ανάλογα με την φύση και τον βαθμό των κινδύνων, υπάρχουν τρεις κατηγορίες ρητρών.

α. Institute Cargo Clauses (A)

β. Institute Cargo Clauses (B)

γ. Institute Cargo Clauses (C)

(βλέπε σχετικές αναρτήσεις)