Αναλύονται οι βασικές αρχές της εγκατάλειψης του πλοίου υπό το πρίσμα της  «Insurance Act 2015»

α. Όταν σε τεκμαρτή ολική απώλεια ο ασφαλισμένος επιλέξει να εγκαταλείψει το ασφαλιζόμενο αντικείμενο στον ασφαλιστή, πρέπει να υποβάλει δήλωση (αναγγελία) εγκατάλειψης. Εάν δεν ενεργήσει έτσι, η απώλεια μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο ως μερική απώλεια.

Η αναγγελία εγκατάλειψης γίνεται από τον ασφαλισμένο για να προειδοποιήσει τον ασφαλιστή ότι υπάρχει περίπτωση Ολικής Απώλειας, έτσι ώστε ο ασφαλιστής να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, για να την αποτρέψει.

β. Η δήλωση εγκατάλειψης μπορεί να υποβληθεί, γραπτώς, ή προφορικώς.

Μπορεί να διατυπωθεί με οποιουσδήποτε όρους, που να υποδηλώνουν την πρόθεση του ασφαλισμένου να εγκαταλείψει ανεπιφύλακτα το ασφαλίσιμο συμφέρον του επί του ασφαλιζόμενου πλοίου στον ασφαλιστή.

γ.  Η δήλωση εγκατάλειψης πρέπει να δοθεί με λογική επιμέλεια μετά την λήψη αξιόπιστης πληροφορίας σχετικά με την απώλεια.

Όταν η πληροφορία είναι αμφίβολη ο ασφαλισμένος δικαιούται λογικό χρονικό διάστημα για να πάρει περαιτέρω πληροφορίες.

δ.  Όταν η δήλωση εγκατάλειψης υποβάλλεται σωστά, τα δικαιώματα του ασφαλισμένου δεν βλάπτονται από το γεγονός ότι ο ασφαλιστής αρνείται να αποδεχθεί την εγκατάλειψη.

ε.  Η αποδοχή της εγκατάλειψης από τον ασφαλιστή μπορεί είναι ρητή, ή εξυπακουόμενη από την συμπεριφορά του ασφαλιστή.

Η απλή σιωπή του ασφαλιστή μετά την δήλωση δεν αποτελεί αποδοχή.

στ.  Η αποδοχή της δήλωσης σημαίνει παραδοχή της ευθύνης για την απώλεια του πλοίου και την επάρκεια της δήλωσης εγκατάλειψης.

Όταν η δήλωση εγκατάλειψης γίνει αποδεκτή, η εγκατάλειψη είναι ανέκκλητη.

ζ. Η δήλωση εγκατάλειψης είναι περιττή, από την στιγμή που ο ασφαλισμένος λαμβάνει γνώση για την απώλεια και δεν υπάρχει πιθανότητα οφέλους για τον ασφαλιστή εάν υποβαλλόταν η δήλωση.

η. Ο ασφαλιστής μπορεί να παραιτηθεί από την υποβολή της δήλωσης εγκατάλειψης.

θ.  Όταν ο ασφαλιστής έχει αντασφαλίσει τον κίνδυνο που έχει αναλάβει, δεν είναι απαραίτητο να υποβάλει δήλωση εγκατάλειψης.

ι. Όταν υπάρχει έγκυρη εγκατάλειψη, ο ασφαλιστής δικαιούται να αναλάβει το συμφέρον του ασφαλισμένου σε ότι τυχόν έχει απομείνει από το ασφαλιζόμενο αντικείμενο, καθώς και όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας σχετικά με αυτό.