Αναλύονται οι βασικές αρχές της απώλειας του πλοίου, υπό το πρίσμα της  «Insurance Act 2015».

Η Απώλεια (loss) διακρίνεται σε

α. Ολική απώλεια και Μερική απώλεια (Total loss and Partial loss).

β. Πραγματική ολική απώλεια και Τεκμαρτή (πλασματική) ολική απώλεια (Actual total loss -  Constructive total loss).

γ. Μερική απώλεια μη οφειλόμενη σε γενική αβαρία  (Particular average loss)   

δ. Γενική απώλεια οφειλόμενη σε γενική αβαρία (General  average loss).

Οποιαδήποτε απώλεια, εκτός από ολική απώλεια, θεωρείται μερική απώλεια.

Εκτός αντιθέτου συμφωνίας, μια ασφάλιση κατά ολικής απώλειας συμπεριλαμβάνει την τεκμαρτή καθώς και την πραγματική απώλεια.

Όταν ο ασφαλισμένος ενάγει για ολική απώλεια και τα στοιχεία αποδεικνύουν μόνο μερική απώλεια, μπορεί, εκτός εάν το ασφαλιστήριο ορίζει διαφορετικά, να αποζημιωθεί για μερική απώλεια.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΛΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ (actual total loss)

Όταν το ασφαλιζόμενο αντικείμενο καταστρέφεται, ή βλάπτεται τόσο, ώστε να παύει να είναι πράγμα του είδους που ασφαλίσθηκε, ή όταν ο ασφαλισμένος το στερείται ανεπανόρθωτα, υπάρχει πραγματική ολική απώλεια.

Όταν το πλοίο εξαφανισθεί και μετά την πάροδο λογικού χρονικού διαστήματος δεν έχουν ληφθεί νέα του, μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει πραγματική ολική απώλεια.

Στην περίπτωση πραγματικής ολικής απώλειας δεν χρειάζεται να υποβληθεί δήλωση εγκατάλειψης.

ΤΕΚΜΑΡΤΗ (ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ) ΟΛΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ (Constructive Total Loss)

Τεκμαρτή (πλασματική) ολική απώλεια υπάρχει

α. Όταν το ασφαλιζόμενο αντικείμενο (εκτός εάν υπάρχουν ρητοί όροι στο ασφαλιστήριο) εγκαταλείπεται λόγω του ότι η πραγματική ολική απώλειά του φαίνεται να είναι αναπόφευκτη, ή δεν θα μπορούσε να προφυλαχθεί από πραγματική ολική απώλεια χωρίς μια δαπάνη, η οποία θα υπερέβαινε την αξία του όταν η δαπάνη θα υφίστατο.

β. Όταν ο ασφαλισμένος στερείται της κατοχής του πλοίου, ή του φορτίου από ασφαλισμένο κίνδυνο. 

γ. όταν ο ασφαλισμένος είναι απίθανο να ανακτήσει το πλοίο, ή το φορτίο.

δ. όταν το κόστος ανάκτησης του πλοίου, ή του φορτίου, θα υπερέβαινε την αξία τους, όταν θα είχαν ανακτηθεί.

ε. όταν η ζημιά του πλοίου από ασφαλισμένο κίνδυνο είναι τόσο μεγάλη, ώστε το κόστος επιδιόρθωσης της ζημίας θα υπερέβαινε την αξία του επισκευασμένου πλοίου.

Στην εκτίμηση του κόστους επισκευής δεν γίνεται μείωση του κόστους, λόγω συνεισφορών γενικής αβαρίας πληρωτέων από άλλα συμφέροντα, αλλά συνυπολογίζεται η δαπάνη μελλοντικών επιχειρήσεων αρωγής και μελλοντικών συνεισφορών γενικής αβαρίας για τις οποίες το πλοίο θα ήταν υπεύθυνο, εάν επισκευαζόταν.

Τεκμαρτή (πλασματική) ολική απώλεια υπάρχει όταν το ασφαλισμένο αντικείμενο εγκαταλείπεται, επειδή η πραγματική ολική απώλεια φαίνεται να είναι αναπόφευκτη, ή επειδή δεν μπορούσε να σωθεί χωρίς τα έξοδα να υπερβαίνουν την αξία του.

Όταν υπάρχει τεκμαρτή ολική απώλεια, ο ασφαλισμένος μπορεί

α. να αντιμετωπίσει την απώλεια ως μερική απώλεια, ή,

β. να εγκαταλείψει το ασφαλιζόμενο αντικείμενο στον ασφαλιστή και να αντιμετωπίσει την απώλεια σαν να ήταν πραγματική ολική απώλεια.

4. Δεν υφίσταται τεκμαρτή ολική απώλεια, όταν το πλοίο έχει εισέλθει σε πολεμική ζώνη και η διάσωσή του εκτιμάται ότι θα υπερβεί την αξία του πλοίου.