1. Παρέκκλιση (deviation) έχουμε, όταν μετά την έναρξη του κινδύνου η πορεία του πλοίου αλλάζει από αυτόν που προβλέπεται στο ασφαλιστήριο. Η πρόθεση να γίνει παρέκκλιση είναι άνευ σημασίας. Πρέπει να υπάρχει πραγματική παρέκκλιση. Παρέκκλιση υπάρχει ακόμα και όταν η πορεία του πλοίου δεν προβλέπεται στο ασφαλιστήριο, αλλά το πλοίο παρέκλινε από την συνηθισμένη πορεία. Ο πλους πρέπει να συνεχισθεί κατά τη διάρκεια της ασφάλισης με λογική ταχύτητα.

Αν δίχως νόμιμη δικαιολογία δεν συνεχισθεί, ο ασφαλιστής απαλλάσσεται από την ευθύνη από την στιγμή που η καθυστέρηση καταστεί παράλογη.

Όταν το πλοίο ασφαλίζεται «προς και από» ή «από» έναν συγκεκριμένο τόπο, δεν είναι απαραίτητο το πλοίο να βρίσκεται στον τόπο αυτό όταν συνάπτεται η ασφάλιση, γιατί υπάρχει εξυπακουόμενος όρος ότι, ο πλους θα αρχίσει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

Αν ο πλους δεν αρχίσει με τον τρόπο αυτό, ο ασφαλιστής μπορεί να ακυρώσει την ασφάλιση.

Ο εξυπακουόμενος όρος (ότι ο πλους θα αρχίσει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος) μπορεί να αναιρεθεί, αποδεικνύοντας ότι η καθυστέρηση προκλήθηκε από γεγονότα γνωστά στον ασφαλιστή πριν από την σύναψη της σύμβασης, ή αποδεικνύοντας ότι παραιτήθηκε από τον όρο.

Όταν ο τόπος αναχώρησης ορίζεται στο ασφαλιστήριο και το πλοίο αντί να αποπλεύσει από τον τόπο αυτό αποπλέει από οποιονδήποτε άλλο τόπο, ο κίνδυνος δεν καλύπτεται.

Όταν ο τόπος προορισμού ορίζεται στο ασφαλιστήριο και το πλοίο αντί να αποπλεύσει προς τον συγκεκριμένο τόπο προορισμού αποπλέει προς οποιοδήποτε άλλο τόπο προορισμού, ο κίνδυνος δεν καλύπτεται.

2. Η παρέκκλιση διακρίνεται σε α. δικαιολογημένη (lawful excuse) και β. αδικαιολόγητη (without lawful excuse).  

α.  Δικαιολογημένη παρέκκλιση

Η παρέκκλιση είναι δικαιολογημένη

Όταν νομιμοποιείται από οποιονδήποτε ειδικό όρο του ασφαλιστηρίου.

Όταν προκαλείται από γεγονότα πέρα από τον έλεγχο του καπετάνιου και του πλοιοκτήτη.

Όταν είναι λογικά απαραίτητη για να τηρηθεί ρητή, ή εξυπακουόμενη, εγγύηση.

Όταν είναι λογικά απαραίτητη για την ασφάλεια του πλοίου, ή του φορτίου.

Όταν σκοπό έχει την διάσωση ανθρώπινης ζωής, ή την βοήθεια πλοίου που κινδυνεύει και στο οποίο ανθρώπινη ζωή μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Όταν είναι λογικά απαραίτητη με σκοπό να προσφερθεί ιατρική, ή χειρουργική, βοήθεια σε οποιοδήποτε πρόσωπο πάνω στο πλοίο.

Όταν προκαλείται από ναυταπάτη του καπετάνιου, ή του πληρώματος, εάν η ναυταπάτη (barratry) είναι ένας από τους καλυπτόμενους κινδύνους.

Ναυταπάτη (barratry) σημαίνει η ζημία που προκαλείται στο πλοίο, ή στο φορτίο, από πρόθεση (δόλο) του Πλοιάρχου, ή του πληρώματος, να προκαλέσει βλάβη στον πλοιοκτήτη, ή τον ναυλωτή, ή τον ασφαλιστή.

 Όταν ο λόγος, που συγχωρεί την παρέκκλιση παύει να υφίσταται, το πλοίο πρέπει να ανακτήσει την πορεία του και να συνεχίσει τον πλου με λογική ταχύτητα.

β.  Aδικαιολόγητη παρέκκλιση   

Η παρέκκλιση είναι αδικαιολόγητη, Όταν ορίζονται από το ασφαλιστήριο περισσότερα λιμάνια εκφόρτωσης, το πλοίο μπορεί να προσεγγίσει σε όλα, ή σε οποιοδήποτε από αυτά. Ελλείψει οποιουδήποτε εθίμου, ή επαρκούς αιτίας για το αντίθετο, πρέπει να προσεγγίσει σε αυτά, ή σε κάποια από αυτά, με τη σειρά που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο. Εάν δεν συμβεί αυτό υπάρχει αδικαιολόγητη παρέκκλιση.

Όταν το ασφαλιστήριο ισχύει για «λιμάνια εκφόρτωσης», εντός δεδομένης περιοχής, τα οποία δεν ονομάζονται, το πλοίο πρέπει, ελλείψει οποιουδήποτε εθίμου, ή επαρκούς αιτίας για το αντίθετο, να προσεγγίσει σε αυτά, ή σε κάποιο από αυτά, με τη γεωγραφική τους σειρά. Εάν δεν συμβεί αυτό υπάρχει αδικαιολόγητη παρέκκλιση.

Όταν υπάρχει αδικαιολόγητη παρέκκλιση (εκτός εάν το ασφαλιστήριο ορίζει διαφορετικά) ο ασφαλιστής απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει αναλάβει με την σύμβαση ασφάλισης από την χρονική στιγμή της παρέκκλισης, δηλαδή από την χρονική στιγμή που η απόφαση για αλλαγή πορείας έγινε προφανής.