Με την εισαγωγή στην νομοθεσία της Οδηγίας «2006/123 ΕΚ», στο άρθρο 24 παρ. 1 Ν. 3844/2010 «προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία»,  κατέστη υποχρεωτική η ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Με την εγγραφή τους στα μητρώα των, οι ασφαλιστικοί  διαμεσολαβητές πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά βεβαίωση ασφάλισης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης του, που να καλύπτει το σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη εγγύηση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από επαγγελματική αμέλεια, για ποσό τουλάχιστον 1.250.618 ευρώ ανά απαίτηση και τουλάχιστον 1.875.927 ευρώ συνολικά κατ’ έτος για όλες τις απαιτήσεις.

Εξαιρείται η περίπτωση που ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, πλην του μεσίτη, προσκομίσει βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης επ’ ονόματι της οποίας ενεργεί, ή από την οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί, από την οποία προκύπτει ότι η εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση έχει αναλάβει πλήρως την επαγγελματική αστική ευθύνη για τις ενέργειές του.

Το μέγιστο ποσό απαλλαγής από την ασφαλιστική κάλυψη, εφ όσον προβλέπεται στην σύμβαση, δεν μπορεί να ξεπερνά, σήμερα, τις 18.760 ευρώ

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, συνήθως, καλύπτει α) την νομική προστασία του παρόχου, β) την αποζημίωση για άμεση ή έμμεση οικονομική ζημία του τρίτου, την αποζημίωση για σωματικές βλάβες ή θάνατο του τρίτο και γ) τις δαπάνες και δικαστικά έξοδα σε σχέση με τις αξιώσεις αποζημίωσης.