Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 462/14-05-2013 της ΤτΕ, τα πιστωτικά ιδρύματα (Τράπεζες, Τραπεζικά Ιδρύματα) όταν προωθούν ασφαλιστήρια συμβόλαια στους πελάτες τους υποχρεούνται να εφαρμόζουν την νομοθεσία για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και να τηρούν την αρχή της καλής πίστης κατά τις συναλλαγές τους με τους αποδέκτες ασφαλιστικών προγραμμάτων, ιδία δε τους δανειολήπτες.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

Όλοι οι υπάλληλοι των πιστωτικών ιδρυμάτων που προωθούν ασφαλιστήρια συμβόλαια πρέπει να κατέχουν την ειδική προς τούτο πιστοποίηση γνώσεων. Κατά την έναρξη προώθησης σε δανειολήπτη ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ο αρμόδιος υπάλληλος υποχρεούται να διευκρινίζει ρητώς ότι, α) το πιστωτικό ίδρυμα έχει ταυτόχρονα την ιδιότητα και του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, β) με την δανειακή σύμβαση, ο δανειολήπτης δεν έχει δεσμευθεί να ασφαλιστεί σε συνεργαζόμενη με το πιστωτικό ίδρυμα ασφαλιστική επιχείρηση, αλλά ότι διατηρεί το συμβατικό δικαίωμα να προσκομίσει ασφαλιστήριο της επιλογής του, εφ όσον αυτό πληροί τις καλύψεις που αναφέρονται στη δανειακή του σύμβαση, γ) ο δανειολήπτης έχει το δικαίωμα να συνεργαστεί με ασφαλιστικό διαμεσολαβητή της επιλογής του για την εξεύρεση του κατάλληλου ασφαλιστηρίου προϊόντος. Απαγορεύεται η παραπομπή του δανειολήπτη σε ασφαλιστικό διαμεσολαβητή συνεργαζόμενο με το πιστωτικό ίδρυμα, παραπομπή που θα μπορούσε να εκληφθεί από τον δανειολήπτη ως «υποχρεωτική» στο πλαίσιο της δανειακής σύμβασης.

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ 

α. Σαφής, γραπτή και προφορική δήλωση, ότι το πιστωτικό ίδρυμα προσφέρει συγκεκριμένα μόνο ασφαλιστικά προϊόντα, λόγω της ιδιότητάς του ως συνδεδεμένου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

β. Η επισήμανση ότι, αν ο δανειολήπτης αναζητεί ευρύτερη ενημέρωση για τα διαθέσιμα στην αγορά ασφαλιστικά προϊόντα, έχει το δικαίωμα να αποταθεί σε ασφαλιστικό διαμεσολαβητή της επιλογής του.

γ. Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να αποφεύγουν κάθε μορφής παραπλανητική πώληση προς δανειολήπτη με τον ισχυρισμό ότι μόνον το προωθούμενο από το ίδιο το πιστωτικό ίδρυμα ασφαλιστήριο πληροί τις προϋποθέσεις της σχετικής δανειακής σύμβασης.

δ. Εφ όσον ο δανειολήπτης επιλέξει το πιστωτικό ίδρυμα για την διαμεσολάβηση στην πώληση ασφαλιστηρίου προϊόντος, ο αρμόδιος υπάλληλος υποχρεούται να προβαίνει, για κάθε δανειολήπτη χωριστά, στη γραπτή προσυμβατική ενημέρωση του άρθρου 11 του π.δ. 190/2006 με σαφή τρόπο, όπως με έγγραφο ξεχωριστό από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ή διαφημιστικό φυλλάδιο, και να λαμβάνει την υπογραφή του δανειολήπτη για την επιβεβαίωση της σχετικής ενημέρωσης.

ε. Τα πιστωτικά ιδρύματα δεν δύνανται να προβαίνουν σε αυτόματες χρεώσεις πιστωτικών καρτών, ή τραπεζικών λογαριασμών, δανειοληπτών για την εξόφληση ασφαλίστρων από συμβόλαια που έχουν συναφθεί με διαμεσολάβηση του πιστωτικού ιδρύματος, εφ όσον ο δανειολήπτης έχει ήδη προσκομίσει, ή έχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δηλώσει, ότι θα προσκομίσει, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, άλλο ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την ίδια ασφαλιστική περίοδο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να αποφεύγουν κάθε μορφής παραπλανητική πώληση προς δανειολήπτη με τον ισχυρισμό ότι μόνον το προωθούμενο από το ίδιο το πιστωτικό ίδρυμα ασφαλιστήριο πληροί τις προϋποθέσεις της σχετικής δανειακής σύμβασης. Το πιστωτικό Ίδρυμα δεν είναι υποχρεωμένο, αλλά δύναται να συστήσει στον πελάτη, να απευθυνθεί σε άλλο ασφαλιστικό διαμεσολαβητή, για να τον βοηθήσει να βρει το κατάλληλο για αυτόν ασφαλιστήριο.  Το πιστωτικό Ίδρυμα δεν δύναται να υποχρεώσει τον πελάτη της να συνάψει συγκεκριμένη σύμβαση ασφάλισης που του προτείνει, προκειμένου να εγκριθεί το στεγαστικό δάνειο.