Ο λήπτης της ασφάλισης / ασφαλισμένος, σύμφωνα με το άρθρο 153 Ν. 4364/2016, σε ατομική ασφάλιση ζωής έχει προθεσμία (30) ημερών υπαναχώρησης από τη στιγμή που πληροφορήθηκε την σύναψη της σύμβασης. Η κοινοποίηση υπαναχώρησης συνεπάγεται την εφ εξής την απαλλαγή του από όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση.

Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλιστής δικαιούται να παρακρατήσει για την κύρια ασφάλιση (1) μηνιαίο ασφάλιστρο και το 1/12 του ετήσιου ασφαλίστρου για τις συμπληρωματικές καλύψεις. Η ρύθμιση αυτή δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις με διάρκεια μέχρι (6) μηνών, καθώς και στις συμβάσεις, όπου λόγω της ιδιότητας του αντισυμβαλλομένου, ή των περιστάσεων υπό τις οποίες συνήφθη η σύμβαση, ο αντισυμβαλλόμενος δεν χρειάζεται ειδική προστασία.