Α. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ο ασφαλιζόμενος στις συμβάσεις ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 152 Ν. 4364/2016, ενημερώνεται (εντύπως ή με ηλεκτρονικό τρόπο) πριν από την σύναψη της ασφάλισης από την επιχείρηση,

α) Για τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, το κράτος - μέλος καταγωγής της επιχείρησης, την διεύθυνση της έδρας),

β) Για την περιγραφή της παρεχόμενης κάλυψης και των επιλογών του αντισυμβαλλομένου,

γ) Για την διάρκεια της σύμβασης,

δ) Για τον τρόπο καταγγελίας της σύμβασης,

ε) Για τον τρόπο και χρόνο καταβολής των ασφαλίστρων,

στ) Για τον τρόπο υπολογισμού και συμμετοχής στα κέρδη,

ζ) Για τις ενδεικτικές τιμές της αξίας εξαγοράς και του κεφαλαίου ελευθέρου περαιτέρω καταβολών και το βαθμό στον οποίο αυτά είναι εγγυημένα,

η) Για τα ασφάλιστρα που αφορούν σε κάθε κάλυψη, είτε κύρια είτε συμπληρωματική, όπου υφίστανται,

θ) Για τον καθορισμό των μεριδίων που αντιστοιχούν στις συμβάσεις συνδεδεμένες με επενδύσεις (unit-linked policies),

ι) Για την φύση των στοιχείων του ενεργητικού, που καλύπτουν τις συμβάσεις συνδεδεμένες με επενδύσεις (unit-linked policies),

ια) Για τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης,

ιβ) Για το φορολογικό καθεστώς που ισχύει για το συγκεκριμένο τύπο ασφαλιστηρίου,

ιγ) Για τους μηχανισμούς διευθέτησης των αιτιάσεων των αντισυμβαλλομένων ή των δικαιούχων αποζημίωση (συμπεριλαμβάνεται, ενδεχομένως, η ύπαρξη φορέα αρμόδιου για την εξέταση των αιτιάσεων, υπό την επιφύλαξη της δυνατότητας άσκησης ενδίκου μέσου),

ιδ) Για το εφαρμοστέο δίκαιο, ή το δίκαιο που προτείνει η εταιρεία, εάν τα μέρη έχουν δικαίωμα επιλογής δικαίου.

Β. META ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 153 Ν. 4364/2016, η ασφαλιστική εταιρεία ενημερώνει ετησίως τον αντισυμβαλλόμενο σχετικά με

α) το ύψος της συμμετοχής του στα υπό διανομή κέρδη,

β) του παρέχει κάθε πληροφορία που αφορά, τροποποίηση, ή μεταβολή, του αναληφθέντα κινδύνου, όπως, μεταβολή των γενικών και ειδικών όρων, της επωνυμίας και του σκοπού της επιχείρησης,  αριθμητικό παράδειγμα υπολογισμού του ασφαλίσματος κατά τη λήξη χρησιμοποιώντας τρία διαφορετικά επιτόκια προεξόφλησης, κλπ).