Σύμφωνα με τα άρθρα 28, 29, 30 Ν. 2496/1997, στην ασφάλιση ζωής μπορεί να συμφωνηθεί η ασφάλιση κατά του κινδύνου θανάτου, ή επιβίωσης, του λήπτη, ή τρίτου.

Στην ασφάλιση ζωής για τον κίνδυνο θανάτου, ο ορισμός δικαιούχου γίνεται με γραπτή δήλωση του λήπτη της ασφάλισης, που είναι ελεύθερα ανακλητή. Αν δεν έχει ορισθεί δικαιούχος, ή αν αυτός αποποιήθηκε το ασφάλισμα, δικαιούχος θεωρείται ο λήπτης της ασφάλισης και το ασφάλισμα μετά το θάνατό του περιλαμβάνεται στην κληρονομία του. Ο δικαιούχος του ασφαλίσματος δεν μπορεί να εκχωρήσει, ή να ενεχυριάσει, το ασφάλισμα χωρίς την έγγραφη συναίνεση του λήπτη της ασφάλισης.

Στην ασφάλιση της ζωής τρίτου για τον κίνδυνο θανάτου του τρίτου, χρειάζεται, με ποινή ακυρότητας, έγγραφη συναίνεση του τρίτου. Ακόμα και όταν ορίζεται ο τρίτος ως δικαιούχος του ασφαλίσματος, χρειάζεται με ποινή ακυρότητας η έγγραφη συναίνεση του τρίτου. 

Αν ο τρίτος είναι ανίκανος, την συναίνεση την δίνει ο νόμιμος αντιπρόσωπός του, κατά τις διατάξεις του Α.Κ. Αν νόμιμος αντιπρόσωπός του είναι ο λήπτης της ασφάλισης, ή ο δικαιούχος του ασφαλίσματος, την συναίνεση την δίνει ειδικός επίτροπος του ανικάνου, κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Σε περίπτωση αυτοκτονίας του λήπτη της ασφάλισης, ο ασφαλιστής υποχρεούται να καταβάλει το ασφάλισμα, εφ όσον έχουν περάσει (2) χρόνια από την σύναψη της σύμβασης.

Ο δικαιούχος του ασφαλίσματος εκπίπτει από το δικαίωμά του, αν με πρόθεση προκάλεσε το θάνατο του ασφαλισμένου, ή αποπειράθηκε να τον θανατώσει.

Αναληθής δήλωση ηλικίας θεωρείται ότι ασκεί επιρροή στην εκτίμηση του κινδύνου, εάν βρίσκεται έξω από τα όρια που προβλέπουν τα σχετικά τιμολόγια του ασφαλιστή κατά την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης.

Αν ο ασφαλισμένος / λήπτης της ασφάλισης, γνώριζε την αληθή ηλικία κατά τον χρόνο σύναψης της ασφάλισης, ο λήπτης της ασφάλισης δικαιούται μόνο την αξία εξαγοράς του ασφαλιστηρίου.

Στην ατομική ασφάλιση ο λήπτης της ασφάλισης έχει δικαίωμα εξαγοράς της ασφάλισης μετά από τρία χρόνια, εκτός αν προβλέπεται στο ασφαλιστήριο μικρότερο χρονικό διάστημα.

Στην ομαδική ασφάλιση μπορεί να συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό.