Α. Καλύπτει κάθε ζημία που υφίστανται τα αγαθά, εφ όσον προξενείται από

α)  πυρκαϊά, β) έκρηξη, γ) θύελλα, δ) στοιχεία της φύσεως (όπως κεραυνό) εκτός θύελλας,  ε) πυρηνική ενέργεια, στ) καθίζηση του εδάφους.

Εάν δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία, περιλαμβάνει επίσης ζημιές που προκαλούνται από έκρηξη και άλλα παρεμφερή συμβάντα, έστω και αν δεν ακολούθησε πυρκαγιά.

Το ασφάλισμα περιλαμβάνει τη μείωση της αξίας των βλαβέντων πραγμάτων, καθώς και την αποκατάσταση των ζημιών που προξένησαν τα αναγκαία μέτρα για τη διάγνωση, αποτροπή ή περιστολή της ζημιάς, όπως τα έξοδα κατάσβεσης και κατεδάφισης.

 Αν δεν συμφωνήθηκε κάτι άλλο, η ασφάλιση περιλαμβάνει και τις ζημιές από κλοπές ή απώλειες κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης του κινδύνου ή αμέσως ύστερα από αυτήν ή εξαιτίας των μέτρων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Β. Ασφαλιστική κάλυψη δεν παρέχεται όταν

α) η πυρκαγιά οφείλεται σε δόλο, ή βαριά αμέλεια, του λήπτη της ασφάλισης, καθώς και σε δόλο του ασφαλισμένου, του δικαιούχου του ασφαλίσματος, των προσώπων που συνοικούν μαζί τους, των νομίμων αντιπροσώπων τους, των εκπροσώπων τους,  ή των τρίτων στους οποίους έχει ανατεθεί επαγγελματικά η φύλαξη του αντικειμένου της ασφάλισης

β) η αιτία της πυρκαγιάς οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα, ενέργειες, εμφύλιο πόλεμο, στάση, ή λαϊκές ταραχές, ή σε φυσική απομείωση του πράγματος, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά (άρθρο 19 Ν 2496/1997).