Ως Γενική Αβαρία ορίζεται οποιαδήποτε έκτακτη θυσία ή δαπάνη συμβαίνει με βάση τη λογική για την κοινή ωφέλεια, ώστε να διασωθεί η περιουσία που κινδυνεύει. Γενική Αβαρία υπάρχει μόνο όταν δημιουργηθούν θυσίες, ή και έκτακτες δαπάνες σε στιγμές κινδύνου εθελοντικά και με εύλογη κρίση με σκοπό την σωτηρία του πλοίου, του φορτίου και του ναύλου από κοινό θαλάσσιο κίνδυνο. Η αρχή της γενικής αβαρίας εφαρμόζεται όταν εμπλέκονται στη ναυτική περιπέτεια περισσότερα του ενός συμφέροντα.

Α. Απαραίτητα στοιχεία για την ύπαρξη της Γενικής Αβαρίας είναι

α. Το πλοίο να ήταν αξιόπλοο κατά την έναρξη του ταξιδίου.

β. Η κοινή περιπέτεια.

γ. Το πλοίο, το φορτίο και ο ναύλος πρέπει να βρίσκονται σε κίνδυνο.

δ. Η θυσία και η δαπάνη πρέπει να είναι έκτακτη και να μην ανάγεται σε αναγκαίες ενέργειες για την εκτέλεση της μεταφοράς.

ε. Η θυσία, ή, η δαπάνη, πρέπει να είναι για κοινή σωτηρία ολόκληρης της κοινής περιπέτειας.

στ. Η θυσία, ή, η δαπάνη, πρέπει να είναι αποτέλεσμα σκόπιμης ενέργειας του πλοιάρχου και όχι τυχαίας.

ζ. Το ύψος της θυσίας, ή της δαπάνης, πρέπει να είναι λογικό ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Για την αποκατάσταση, ή και κάλυψη της θυσίας, ή των εξόδων γενικής αβαρίας, συνεισφέρουν τα διακινδυνεύοντα μέρη (πλοίο, φορτίο, ναύλος κ.λπ.) ανάλογα με την αξία τους στο λιμένα εκφορτώσεως.

Β. Ως έξοδα Γενικής Αβαρίας θεωρούνται.

α. Έξοδα σε λιμένα καταφυγής.

β. Μετακίνηση από τον λιμένα καταφυγής σε άλλον λιμένα καταφυγής.

γ. Οι μισθοί, τροφοδοσία πληρώματος, καταναλωθέντα καύσιμα και προμήθειες από τον ένα λιμένα στον άλλο.

δ. Μετατόπιση, εκφόρτωση, επαναφόρτωση φορτίου, καυσίμων ή προμηθειών στον λιμένα φορτώσεως, ή καταφυγής.

ε. Αποθήκευση, επαναφόρτωση και στοιβασία φορτίου καυσίμων και προμηθειών.

στ. Μισθοί και τροφοδοσία του πληρώματος σε όλη την παράταση του ταξιδιού.

ζ. Οποιοδήποτε έκτακτο έξοδο, που θα πραγματοποιηθεί στη θέση άλλου εξόδου (Substituted Expenses), αλλά μόνο μέχρι του ποσού της δαπάνης που αποφεύχθηκε.

η. Προσωρινές επισκευές (Temρorary Repairs).

θ. Ζημιές στο φορτίο, στα καύσιμα,  ή τις προμήθειες.

ι. Απόρριψη φορτίου στη θάλασσα καθώς και άλλες ζημιές απ' αυτή την ενέργεια.

ια. Ζημία στο πλοίο και στο φορτίο από νερό που ρίπτεται για απόσβεση πυρκαγιάς.

ιβ. Εθελοντική προσάραξη.

ιγ. Ζημία σε λέβητες και μηχανήματα.

ιδ. Αποζημιώσεις ναυαγιαιρέσεων.

ιε. Απώλεια ναύλου.