ΡΗΤΡΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ (War Cancellation Clause) 

Η ρήτρα προβλέπει ότι, η αποδοχή των κινδύνων πολέμου υπόκειται κατά πάντα χρόνο σε γνωστοποίηση ακύρωσης από τους συμβαλλομένους.

Η ακύρωση παράγει αποτέλεσμα μετά την παρέλευση 7 ημερών από τα μεσάνυχτα της ημέρας της επίδοσης της γνωστοποίησης ακύρωσης.

Ο ασφαλιστής, όμως, συμφωνεί, ότι θα επαναφέρει σε ισχύ την ασφάλιση, πριν λήξει η προθεσμία της γνωστοποίησης της ακύρωσης, εφ όσον συναφθεί νέα ασφάλιση με πρόσθετο ασφάλιστρο, ή νέους όρους, ή νέες «εγγυήσεις».