Σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 2496/1997, εάν ο λήπτης της ασφάλισης έχει αξίωση προς αποκατάσταση της ζημίας κατά τρίτου, η αξίωση περιέρχεται στον ασφαλιστή στην έκταση του ασφαλίσματος που κατέβαλε. Εάν οι αξιώσεις του λήπτη της ασφάλισης στρέφονται κατά των α) ασφαλισμένου, β) δικαιούχου ασφαλίσματος, γ) ανιόντων, κατιόντων, συζύγών των και λοιπών συνοικούντων  και δ) νομίμων αντιπροσώπων, ή εκπροσώπων του ασφαλισμένου, η αξίωση δεν περιέρχεται στον ασφαλιστή, παρά μόνο αν τα πρόσωπα αυτά ενήργησαν με δόλο.