Καταγγελία ασφαλιστικής σύμβασης κατά ζημιών

Σύμφωνα με το άρθρο 8 Ν. 2496/1997, εφ όσον η ασφαλιστική σύμβαση κατά ζημιών συμφωνήθηκε για αόριστο χρόνο (διαρκής ασφάλιση), η καταγγελία της γίνεται στο τέλος της ασφαλιστικής περιόδου με προθεσμία από (1) μήνα έως (3) μήνες.

Στην περίπτωση της διαδοχής στην ασφαλιστική σχέση, είτε από τον ασφαλιστή, είτε από τον λήπτη της ασφάλισης / ασφαλισμένο, εντός (30) ημερών, αφ ότου έγινε γνωστή η διαδοχή.

Στην σύμβαση ορισμένου, ή αορίστου χρόνου, δύναται να λυθεί με καταγγελία από τα μέρη, στις περιπτώσεις παραβίασης της αρχής της «προσυμβατικής αποκάλυψης» και της «επίτασης του κινδύνου κατά την διάρκεια της ασφάλισης».

Η σύμβαση λύνεται, αν ο ασφαλιστής, α) Κηρύχθηκε σε πτώχευση, ή αναγκαστική διαχείριση, β) Απαγορεύθηκε η ελεύθερη διάθεση μέρους, ή του συνόλου, των περιουσιακών του στοιχείων, γ) Για λόγους που προβλέπει ειδικά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας, όταν η καταγγελία ασκείται από τον ασφαλιστή και δεν αφορά τις παραπάνω περιπτώσεις, δεν επέρχονται πριν την πάροδο (30) ημερών από τότε που η καταγγελία θα περιέλθει στον λήπτη της ασφάλισης.