ΜΕΡΙΚΗ ΑΒΑΡΙΑ (PARTICULAR AVERAGE).

Ως Μερική Αβαρία ορίζεται η έκτακτη θυσία ή δαπάνη, στην οποία εμπλέκεται µόνο ο κύριος της ζηµιωθείσας περιουσίας και οι ασφαλιστές του. Η διαπίστωση του αιτίου που προκάλεσε τη ζημία είναι ζωτικής σημασίας. Ο πλοίαρχος πρέπει να ενημερώσει τον πλοιοκτήτη, ως προς το αίτιο που προκάλεσε τη ζημία.