ΡΗΤΡΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KATΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΕΡΓΙΩΝ (Strikes Cancellation Clause).

Α. Η ρήτρα προβλέπει ότι, η αποδοχή των κινδύνων απεργιών, στάσεων και λαϊκών αναταραχών, υπόκειται κατά πάντα χρόνο σε γνωστοποίηση ακύρωσης από τους συμβαλλομένους, εντός προθεσμίας επτά ημερών.

Β. Αν η γνωστοποίηση ακύρωσης δόθηκε από τον ασφαλιστή, η προθεσμία αρχίζει το αργότερο πέντε ημέρες από την ημερομηνία της γνωστοποίησης (δηλαδή 7 + 5 ημέρες).

Γ. Ο ασφαλιστής, όμως, συμφωνεί, ότι θα επαναφέρει σε ισχύ την ασφάλιση, πριν λήξει η προθεσμία της γνωστοποίησης της ακύρωσης, εφ όσον συναφθεί νέα ασφάλιση με πρόσθετο ασφάλιστρο, ή νέους όρους, ή νέες «εγγυήσεις».