ΡΗΤΡΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΟΥ (Container Seal Clause).

Α. Η ρήτρα προβλέπει ότι, σε περίπτωση που τα εμπορεύματα στοιβάχθηκαν στο εμπορευματοκιβώτιο (από ή εκ μέρους του ασφαλισμένου) ο ασφαλιστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημία στα εμπορεύματα

α) που προκλήθηκε από τον τρόπο που αυτά στοιβάχθηκαν στο εμπορευματοκιβώτιο.

β) που προκλήθηκε από την ακαταλληλότητα προς μεταφορά του εμπορεύματος εντός εμπορευματοκιβωτίου.

γ) που προκλήθηκε από ακατάλληλη, ή ελαττωματική, κατάσταση του εμπορευματοκιβωτίου, υπό την προϋπόθεση 1) ότι αυτό παρασχέθηκε από ή για λογαριασμό του ασφαλισμένου και 2) εφ όσον, η ακαταλληλότητα, ή ελαττωματική κατάσταση, θα ήταν εμφανής από εύλογη επιθεώρηση του αποστολέα κατά, ή πριν, το εμπορευματοκιβώτιο γεμίσει.

δ) εάν το εμπορευματοκιβώτιο δεν ήταν σφραγισμένο κατά την έναρξη της μεταφοράς, εκτός εάν είχε συμφωνηθεί να σφραγισθεί από τον μεταφορέα.

Β. Εκτός αντιθέτου, σε περίπτωση έλλειψης, ή κλοπής, ή μη παράδοσης των εμπορευμάτων, ο ασφαλιστής θα αποζημιώσει τον ασφαλιζόμενο, μόνον αν η σφράγιση του εμπορευματοκιβωτίου βρεθεί σπασμένη, ή/διαλυμένη και εφ όσον τούτο αναφέρεται στην τελωνειακή διασάφηση, ή στην Β/L, ή στην CMR.