ΡΗΤΡΑ ΛΗΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Termination of Contract of Carriage Clause).

Α. Εάν, λόγω περιστάσεων πέραν από τον έλεγχο του ασφαλισμένου, η σύμβαση μεταφοράς τερματισθεί σε λιμάνι, ή σε τόπο, διαφορετικό από τον τόπο προορισμού, ή, η μεταφορά τερματισθεί με άλλον τρόπο πριν από την εκφόρτωση του φορτίου, η ασφάλιση λήγει, οποιοδήποτε από τα δύο παρακάτω συμβεί πρώτο.

α) έως ότου το φορτίο πωληθεί και παραδοθεί σε αυτό το λιμάνι, ή τον τόπο.

β) ή μέχρι την λήξη 60 ημερών μετά την άφιξη του φορτίου στο εν λόγω λιμάνι, ή τόπο.

Β. Αν το φορτίο προωθηθεί εντός της προθεσμίας των 60 ημερών για τον προορισμό που κατονομάζεται στην ασφαλιστική σύμβαση, ή για οποιονδήποτε άλλο προορισμό, η ασφάλιση ισχύει μέχρι την παράδοσή του στον αυτόν τον προορισμό.

Γ. Σε κάθε άλλη περίπτωση πρέπει να δοθεί έγκαιρα προειδοποίηση στον ασφαλιστή για συνέχιση της κάλυψης, οπότε η ασφάλιση παραμένει σε ισχύ, υποκείμενη σε πρόσθετο ασφάλιστρο, αν ζητηθεί από τον ασφαλιστή.