ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Transit Clause).

Α. Η ασφάλιση αρχίζει από τη στιγμή που το εμπόρευμα μετακινείται από την αποθήκη, ή τον τόπο αποθήκευσης (στη θέση που κατονομάζεται στην σύμβαση) για το σκοπό της άμεσης φόρτωσης εντός, ή επί του οχήματος μεταφοράς, ή άλλου μέσου μεταφοράς, για την έναρξη της διαμετακόμισης, εξακολουθεί δε κατά τη συνήθη πορεία της διαμετακόμισης και λήγει, όποιο από τα παρακάτω συμβεί πρώτο.

α. είτε, με την ολοκλήρωση της εκφόρτωσης από το όχημα μεταφοράς, ή άλλο μέσο μεταφοράς, στην τελική αποθήκη, ή άλλη αποθήκη, ή στον ονομασμένο τόπο αποθήκευσης, ή στον τόπο προορισμού, σύμφωνα με την σύμβαση ασφάλισης.

β. είτε, στον τόπο τον οποίο ο ασφαλισμένος, ή οι υπαλλήλου του, επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν για αποθήκευση, διαφορετική από τη συνήθη πορεία της μεταφοράς, ή για διανομή.

γ. είτε, με την λήξη 60 ημερών μετά την ολοκλήρωση της εκφόρτωσης δίπλα από το πλοίο στο τελικό λιμάνι εκφόρτωσης.

Β. Εάν, μετά την εκφόρτωση δίπλα από το πλοίο στο τελικό λιμάνι εκφόρτωσης, αλλά πριν από την λήξη της ασφάλισης, το εμπόρευμα πρέπει να προωθηθεί σε έναν προορισμό άλλο από εκείνο για το οποίο είναι ασφαλισμένο, η ασφάλιση εκτείνεται μέχρι του χρόνου κατά τον οποίο το εμπόρευμα μετακινήθηκε για τον σκοπό έναρξης της νέας μεταφοράς στον άλλο προορισμό.

Γ. Η ασφάλιση παραμένει σε ισχύ κατά την καθυστέρηση παράδοσης πέραν από τον έλεγχο του ασφαλισμένου, σε οποιαδήποτε απόκλιση, αναγκαστική εκφόρτωση, επαναφόρτωση, ή μεταφόρτωση και κατά τη διάρκεια κάθε μεταβολής της μεταφοράς (που προκύπτει από την άσκηση της ελευθερίας που χορηγείται σε μεταφορείς σύμφωνα με τη σύμβαση μεταφοράς).

Δ. H μέγιστη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου μετά την εκφόρτωση των εμπορευμάτων είναι 60 ημέρες.