ΡΗΤΡΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Insurable Interest Clause)

Για να απαιτήσει αποζημίωση ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει ένα ασφαλιστέο ενδιαφέρον επί του φορτίου κατά την στιγμή της ζημίας. Ο ασφαλισμένος δικαιούται να απαιτήσει αποζημίωση για ζημίες, που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από την ασφάλιση, παρά το γεγονός ότι η ζημία συνέβη πριν από την ολοκλήρωση της σύμβασης ασφαλίσεως, εκτός εάν ο ασφαλισμένος ήταν ενήμερος για την απώλεια, ενώ ο ασφαλιστής όχι.