ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (Refusal Clause).

Ο ασφαλιστής αποποιείται οποιασδήποτε αθέτησης των σιωπηρών εγγυήσεων αξιοπλοοίας του πλοίου και της καταλληλότητας του πλοίου για την μεταφορά του εμπορεύματος στον προορισμό του.