Ρήτρα ασφάλισης (C), Institute Cargo Clauses (C).

Η ασφάλιση του μεταφερόμενου εμπορεύματος (φορτίου) κατά του κινδύνου ζημίας (βλάβης ή απώλειας) παρέχεται από ελληνικές και αλλοδαπές ασφαλιστικές εταιρείες και από τα Lloyds. Υπόκειται κυρίως στους όρους της βρετανικής νομοθεσίας, όπως έχει ερμηνευθεί και τυποποιηθεί από τις ρήτρες του Ινστιτούτου ασφαλιστών Λονδίνου και είναι γνωστές ως «Institute Cargo Clauses».

Ανάλογα με την φύση και τον βαθμό των κινδύνων, υπάρχουν τρεις κατηγορίες ρητρών, α. Institute Cargo Clauses (A), β. Institute Cargo Clauses (B), γ. Institute Cargo Clauses (C)

Η Institute Cargo Clauses (Β) καλύπτει, ότι καλύπτεται με την ρήτρα C και επιπρόσθετα καλύπτει τους εξής κινδύνους

Α. Σεισμό, έκρηξη ηφαιστείου, κεραυνό.

Β. Παράσυρση του εμπορεύματος από τα κύματα.

Γ. Εισροή θαλάσσιου, ή γλυκού, νερού στο μεταφορικό μέσο, ή στο εμπορευματοκιβώτιο, ή στον αποθηκευτικό χώρο, εξαιρουμένης της βροχής.

Δ. Ολική απώλεια του φορτίου κατά τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης.

ΥΠΟΜΝΗΣΗ   

Α. Δεν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη, στο μέτρο που η πραγματοποίηση του ασφαλιστικού κινδύνου προέρχεται από πολεμικά γεγονότα ή ενέργειες, εμφύλιο πόλεμο, στάση ή λαϊκές ταραχές καθώς και στην περίπτωση που προέρχεται από φυσική απομείωση των ασφαλισμένων πραγμάτων

Β. Δεν καλύπτει ζημίες από χρήση πολεμικού όπλου, που χρησιμοποιεί πυρηνική διάσπαση.

Γ. Η καθυστέρηση, έστω και αν αυτή οφείλεται σε ασφαλισμένο κίνδυνο, εξαιρείται.

Δ. Η μεταφορά ειδικού φορτίου, όπως κατεξυγμένο κρέας, δεν καλύπτεται παρά μόνο από επιπλέον Ρήτρα Ειδικού φορτίου.