Ασφάλιση μεταφερομένου εμπορεύματος.

Η ασφάλιση μεταφερομένου εμπορεύματος καλύπτει κάθε ζημία, την οποία υφίστανται τα μεταφερόμενα εμπορεύματα ανεξαρτήτως μεταφορικού μέσου. Συμπεριλαμβάνονται οι αποσκευές και κάθε άλλο, εκτός εμπορευμάτων, μεταφερόμενο αγαθό.

Η ασφάλιση περιλαμβάνει τις ζημιές που προκαλούνται από κινδύνους, που δεν έχουν εξαιρεθεί, από την εκ μέρους του μεταφορέα απόκτηση του δικαιώματος διάθεσης με σκοπό την μεταφορά μέχρι του τερματισμού της μεταφοράς, με οποιονδήποτε τρόπο (άρθρο 20 Ν. 2496/1997).

Ο ασφαλιστής ευθύνεται κι αν ο κίνδυνος επήλθε από δόλο, ή βαριά αμέλεια, του μεταφορέα, ή των προστηθέντων του.

Παρεκκλίσεις, διακοπές και άλλες αλλαγές στη διαδρομή και στο μεταφορικό μέσο δεν επιδρούν στην ευθύνη του ασφαλιστή, εκτός εάν τις προκάλεσε, ή τις ενέκρινε ο λήπτης της ασφάλισης/ασφαλισμένος, μολονότι δεν ήταν αναγκαίες.

Στην περίπτωση που τις παρεκκλίσεις, διακοπές κλπ τις προκάλεσε, ή τις ενέκρινε, ο λήπτης της ασφάλισης/ασφαλισμένος, ο ασφαλιστής  μόλις λάβει γνώση δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση, ή να ζητήσει την τροποποίησή της (άρθρο 4 Ν. 2496/1997).

Βάση υπολογισμού του ασφαλίσματος είναι η αξία των πραγμάτων, που είχαν στον τόπο και το χρόνο κατά τον οποίο έγιναν δεκτά προς μεταφορά. Στην αξία αυτή μπορούν να προστίθενται και οι δαπάνες μεταφοράς, οι τελωνειακοί δασμοί, οι λοιπές επιβαρύνσεις και το προσδοκώμενο κέρδος (άρθρο 20 ν. 2496/1997).