Παραγραφή απαίτησης από σύμβαση ασφάλισης.

(άρθρο 10 Ν. 2496/19)

Στις ασφαλίσεις κατά ζημιών οι αξιώσεις του λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή παραγράφονται μετά από (4) χρόνια

Στις ασφαλίσεις προσώπων οι αξιώσεις του λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή παραγράφονται μετά από (5) χρόνια.

Η παραγραφή αρχίζει από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν.

Σε περίπτωση υποκατάστασης του ασφαλιστή, η παραγραφή των αξιώσεων του λήπτη της ασφάλισης κατά του τρίτου δεν συμπληρώνεται πριν την παρέλευση έξι (6) μηνών από την υποκατάσταση και εφόσον αυτή έλαβε χώρα πριν από την παραγραφή, ή την απόσβεση αυτών των αξιώσεων.

Στην περίπτωση εφαρμογής αλλοδαπού δικαίου, σύμφωνα με τους ορισμούς του.