Υποκατάσταση του ασφαλιστή, στην έκταση του ασφαλίσματος που κατέβαλε.

(άρθρο 14 Ν. 2496/1997)

Εάν ο λήπτης της ασφάλισης έχει αξίωση προς αποκατάσταση της ζημίας κατά τρίτου, η αξίωση περιέρχεται στον ασφαλιστή στην έκταση του ασφαλίσματος που κατέβαλε.

Εάν οι αξιώσεις του λήπτη της ασφάλισης στρέφονται κατά των παρακάτω προσώπων, η αξίωση δεν περιέρχεται στον ασφαλιστή, παρά μόνο αν τα πρόσωπα αυτά ενήργησαν με δόλο. α) ασφαλισμένος, β) δικαιούχος ασφαλίσματος, γ) ανιόντες, κατιόντες, σύζυγοί των και λοιποί συνοικούντες και δ) νόμιμοι αντιπρόσωποι, ή εκπρόσωποι του ασφαλισμένου.