Γενικά, η σύμβαση εκχώρησης έχει ως αντικείμενο την μεταβίβαση της απαίτησης από τον παλιό στον νέο δανειστή. Για να έχει ισχύ πρέπει να γίνει αναγγελία από τον εκχωρητή, ή από τον εκδοχέα, στον οφειλέτη.

Για να γίνει εκχώρηση της ασφαλιστικής απαίτησης δεν χρειάζεται σύμβαση μεταξύ εκχωρητή και εκδοχέα. Η ασφαλιστική απαίτηση μπορεί να εκχωρηθεί από τον λήπτη της ασφάλισης σε τρίτο πρόσωπο, είτε πριν, είτε μετά την πραγματοποίηση του ασφαλιζόμενου κινδύνου.

Ο δικαιούχος του ασφαλίσματος δεν μπορεί να εκχωρήσει το ασφάλισμα χωρίς έγγραφη συναίνεση του λήπτη της ασφάλισης όταν αυτός είναι και ασφαλισμένος. Ο νόμος απαγορεύει την εκχώρηση της αξιώσεως για ικανοποίηση ηθικής βλάβης, εκτός αν αναγνωρίστηκε με σύμβαση ή επιδόθηκε για αυτήν αγωγή (933 ΑΚ).