Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης, ο ασφαλισμένος γνωστοποιεί στην ασφαλιστική επιχείρηση, είτε απ ευθείας, είτε μέσω του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, εντός (8) ημερών από τη στιγμή που έλαβε γνώση της επέλευσής της, αναγγελία στην οποία αναφέρει το ιστορικό της ζημίας με γεγονότα και ημερομηνίες.

Η καθυστέρηση της αναγγελίας της ζημίας, εφ όσον η ασφαλιστική εταιρεία υπέστη ζημία από την καθυστέρηση, δημιουρεί υπέρ της δικαίωμα αποζημίωσης από τον λήπτη της ασφάλισης.