Στην ασφάλιση κατά ζημιών (άρθρο 11 ν. 2496/1997) το ασφάλισμα συνιστάται στην αποκατάσταση της ζημίας της περιουσίας που συμφωνήθηκε, όταν επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση (ασφαλιστική ζημία). Η ζημία της ασφαλισμένης περιουσίας μπορεί να συνίσταται στη βλάβη, ή στην απώλεια αγαθών, απαιτήσεων και κερδών, καθώς επίσης και στις δαπάνες απόκρουσης και ικανοποίησης απαιτήσεων τρίτων. Το ασφάλισμα δεν υπερβαίνει την έκταση της ασφαλιστικής ζημίας, ούτε και το ασφαλιστικό ποσό.