Η ασφάλιση κατά ζημιών (άρθρο 12 ν. 2496/1997) δεν λήγει, αν τον λήπτη της ασφάλισης/ασφαλισμένο, διαδεχθεί άλλος στην ασφαλιστική σχέση, εκτός από την περίπτωση καταγγελίας.

Αν η ασφαλιστική περίπτωση συμβεί μετά (30) ημέρες από την διαδοχή, χωρίς να έχει στο μεταξύ καταγγελθεί η ασφάλιση, ο ασφαλιστής υποχρεούται στην καταβολή του ασφαλίσματος.

Αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επέλθει εντός της προθεσμίας των (30) ημερών της καταγγελίας, ή πριν επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας, ο ασφαλιστής απαλλάσσεται του ασφαλίσματος, αν αποδείξει ότι, α) δεν θα είχε αναλάβει τον κίνδυνο, ή β) δεν θα τον είχε αναλάβει με τους ίδιους όρους, αν γνώριζε τη διαδοχή. Τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα επιστρέφονται.