Διαδοχική ασφάλιση, στην ασφάλιση κατά ζημιών.

Διαδοχική ασφάλιση έχουμε, όταν μετά την σύναψη της ασφάλισης συναφθεί άλλη ασφάλιση για το ίδιο ασφαλιστικό συμφέρον, χωρίς συμφωνία μεταξύ των ασφαλιστών.

Ο επόμενος ασφαλιστής ευθύνεται µόνο για το υπόλοιπο της αξίας του ασφαλιζόμενου αντικειμένου κατά την χρονολογική σειρά των ασφαλιστικών συμβάσεων εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο ασφαλιστήριο.