Συνασφάλιση (άρθρο 15 ν. 2496/1997) έχουμε, όταν οι περισσότερες ασφαλιστικές συμβάσεις κατά του ιδίου κινδύνου και για την ίδια χρονική περίοδο, έχουν συναφθεί με κοινή συμφωνία ( με ή χωρίς κοινό συντονιστή ασφαλιστή) και ο κάθε ασφαλιστής φέρει ποσοστό του κινδύνου.

Ο κάθε ασφαλιστής ευθύνεται κατ' αναλογία του ασφαλισμένου σε αυτόν ποσοστού.