Πολλαπλή ασφάλιση κατά ζημιών (άρθρο 15 ν. 2496/1997) έχουμε, όταν η ασφαλισμένη περιουσία ασφαλιστεί κατά του ίδιου κινδύνου και για την ίδια χρονική περίοδο σε περισσότερους ασφαλιστές. Ο λήπτης της ασφάλισης/ασφαλισμένος οφείλει να γνωστοποιήσει χωρίς καθυστέρηση σε κάθε ασφαλιστή την ασφάλιση και το ασφαλιστικό ποσό. Οι περισσότερες ασφαλίσεις είναι ισχυρές μέχρι την έκταση της ασφαλιστικής ζημίας.

Αν δεν συμφωνήθηκε κάτι άλλο, οι περισσότεροι ασφαλιστές ευθύνονται σε ολόκληρο μέχρι το ασφαλιστικό ποσό της σύμβασής τους.