Υπασφάλιση στην ασφάλιση κατά ζημιών.

(άρθρο 17 ν. 2496/1997)

Στην ασφάλιση πραγμάτων, η ευθύνη του ασφαλιστή περιορίζεται στην αποκατάσταση ανάλογου μέρους της ζημίας, αν η αξία του πράγματος, που δηλώθηκε κατά την σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, υπολείπεται της τρέχουσας, ή της συνηθισμένης αξίας αυτού κατά το χρόνο επέλευσης του κινδύνου.