Ο λήπτης της ασφάλισης (άρθρο 9 ν. 2496/1997) μπορεί να συμβληθεί στην ασφαλιστική σύμβαση για λογαριασμό τρίτου. Ο τρίτος δεν χρειάζεται να ορίζεται στο ασφαλιστήριο. Σε περίπτωση αμφιβολίας, η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε για λογαριασμό του λήπτη της ασφάλισης. Τον λήπτη της ασφάλισης βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση, εκτός από εκείνες που από τη φύση τους πρέπει να εκπληρωθούν από τον τρίτο.

Ο λήπτης της ασφάλισης συνάπτει την ασφάλιση υπέρ τρίτου που είναι ο ασφαλισμένος.