(Άρθρο 114 ν. 4364/2016)

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ

Η Εποπτική Αρχή (Τράπεζα της Ελλάδος) δύναται να ανακαλεί την άδεια λειτουργίας στις ακόλουθες περιπτώσεις.

α) η επιχείρηση δεν κάνει χρήση της άδειας εντός δωδεκαμήνου από την χορήγησή της, ή παραιτηθεί ρητά από αυτή.

β) παύσει να ασκεί τις δραστηριότητές της για περίοδο μεγαλύτερη του εξαμήνου. 

γ) δεν πληροί τους όρους χορήγησης άδειας.

δ) παραβιάζει σοβαρά τις κάθε είδους υποχρεώσεις της.

ε) απειλούνται τα συμφέροντα των ασφαλισμένων.

στ) απειλείται η δημόσια τάξη, ή τα χρηστά ήθη.

ζ) αρνείται αδικαιολογήτως, ή καθυστερεί, την καταβολή του επιδικασθέντος ασφαλίσματος, βάσει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ

Η Εποπτική Αρχή ανακαλεί υποχρεωτικά την άδεια λειτουργίας.

α) η επιχείρηση δεν συμμορφώνεται προς την Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση.

(η Εποπτική Αρχή κρίνει ότι το υποβληθέν πρόγραμμα χρηματοδότησης είναι καταφανώς ανεπαρκές), β) η επιχείρηση δεν συμμορφώνεται με το εγκεκριμένο πρόγραμμα εντός τριών μηνών από τη στιγμή της διαπίστωσης της μη συμμόρφωσης προς την Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση.

Με την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας, ανακαλείται αυτοδίκαια η άδεια σύστασης και επέρχεται η λύση της επιχείρησης.

Η απόφαση της Εποπτικής Αρχής, αναγνωρίζεται, χωρίς άλλες διατυπώσεις, και παράγει τα αποτελέσματά της ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη-μέλη.

ΚΟΙΝΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (άρθρο 223 Ν. 4364/2016).

H «κοινή εκκαθάριση» γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εκούσιας εκκαθάρισης. Ο «εκκαθαριστής» προβαίνει την ρευστοποίηση του ενεργητικού της επιχείρησης και τη διανομή των εσόδων μεταξύ των πιστωτών, των μετόχων ή των μελών, όπως ενδείκνυται, από τις διατάξεις της κοινής εκκαθάρισης.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ (άρθρο 224, 235 επ. Ν. 4364/2016).

Η «ασφαλιστική εκκαθάριση» γίνεται από «ασφαλιστικό εκκαθαριστή» κατόπιν απόφασης της Εποπτικής Αρχής, σε επιχείρηση της οποίας ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας. Συνεπάγεται την ρευστοποίηση του ενεργητικού της επιχείρησης και την διανομή των εσόδων. Διαρκεί μέχρι την πλήρη εξόφληση όλων των απαιτήσεων, ή μέχρι την εξάντληση της περιουσίας της επιχείρησης, εφ όσον τούτο συμβεί νωρίτερα. Η απόφαση λαμβάνεται ανεξάρτητα από την λήψη, ή διατήρηση, μέτρων εξυγίανσης. Ως προς την διαδικασία εφαρμόζονται οι διατάξεις της Οδηγίας και συμπληρωματικά οι διατάξεις του Πτωχευτικού Νόμου οι διατάξεις του ΚΝ. 2190/1920 και του ΚΠολΔ.

Τριάντα ημέρες από την ανάκληση της άδειας λειτουργίας, θεωρούνται αυτοδίκαια λυμένες όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις.

Η λήξη της ασφαλιστικής εκκαθάρισης επέρχεται με αίτηση των μετόχων, ή εταίρων, που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από (50%) του μετοχικού κεφαλαίου, του ασφαλιστικού εκκαθαριστή, ή με πρωτοβουλία της Εποπτικής Αρχής, εφ όσον έχει περατωθεί η εκκαθάριση του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου, ή έχει εξαντληθεί η περιουσία της επιχείρησης. Εάν η διάρκεια της ασφαλιστικής εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής υποβάλει στην Εποπτική Αρχή, εντός (2) μηνών από την παρέλευση της τριετίας, σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της ασφαλιστικής εκκαθάρισης.

Η ασφαλιστική επιχείρηση δεν κηρύσσεται ποτέ σε πτώχευση, ούτε είναι δυνατόν να ανοίξει επ' αυτής προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης.