Πρακτορική σύμβαση, λύση σύμβασης πρακτορίας, αποζημίωση. 

Σύμφωνα με τον ν. 4583/2018, η σύμβαση πρακτορίας λύνεται με την λήξη του συμφωνηθέντος χρόνου αν είναι ορισμένου χρόνου, ή με καταγγελία αν είναι αορίστου χρόνου, ή για οιοσδήποτε άλλο λόγο.

Η καταγγελία γίνεται με μονομερή δήλωση του δικαιουμένου προς τον αντισυμβαλλόμενο, που είναι κατά κανόνα γραπτή ή άτυπη, δυναμένη να συνάγεται και σιωπηρώς, όπως με έγερση αγωγής. Προς καταγγελία εξομοιώνεται η περίπτωση που στην δήλωση του δικαιουμένου δηλώνεται σαφώς η μονομερής μεταβολή των όρων της σύμβασης σε βάρος του αντισυμβαλλομένου, η οποία εξομοιώνεται προς καταγγελία.

Αν για οποιονδήποτε λόγο, λυθεί η σύμβαση μεταξύ της ασφαλιστικής επιχείρησης και του πράκτορα, η ασφαλιστική επιχείρηση καταβάλλει στον πράκτορα ποσό που ισούται με την προμήθεια (3) ετών, που θα δικαιούτο αν δεν είχε λυθεί η σύμβαση και αναλογεί στην παραγωγή, η οποία εξακολουθεί, γι' αυτό το διάστημα, να παραμένει στην ασφαλιστική επιχείρηση. Η παραγωγή τεκμαίρεται ότι παραμένει στην ασφαλιστική επιχείρηση, εφ όσον διατηρείται η ασφαλιστική κάλυψη για το ασφαλιζόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή αντικείμενο, χωρίς ουσιώδη μεταβολή των όρων της αρχικής ασφαλιστικής σύμβασης.

Η αποζημίωση δεν καταβάλλεται, αν η σύμβαση λυθεί με πρωτοβουλία του πράκτορα.

Άσκηση ποινικής δίωξης.

Αν ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του πράκτορα, για αξιόποινες πράξεις από την σχέση του με την ασφαλιστική επιχείρηση, ή που τελέστηκαν επ' ευκαιρία αυτής, θα του καταβληθεί το ήμισυ του ποσού που θα δικαιούτο, αν δεν είχε λυθεί η σύμβαση. Σε περίπτωση αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης, ή παύσης της ποινικής δίωξης, ή εν γένει απαλλαγής του πράκτορα από τις σχετικές κατηγορίες, η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να του καταβάλει εντόκως το ποσό που υπολείπεται. Αν ο πράκτορας καταδικαστεί αμετάκλητα, επιστρέφει  εντόκως το ποσό που έλαβε μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης.

Μόνιμη ολική ανικανότητα.

Σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας του πράκτορα η ασφαλιστική επιχείρηση του καταβάλλει ποσό που ισούται με την προμήθεια (4) ετών που αναλογεί στην παραγωγή, η οποία εξακολουθεί γι' αυτό το διάστημα να παραμένει στην ασφαλιστική επιχείρηση.

Θάνατος.

Σε περίπτωση θανάτου του πράκτορα το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται στα πρόσωπα που αυτοί έχουν ορίσει ως δικαιούχους. Αν δεν έχουν ορίσει δικαιούχος, η ασφαλιστική επιχείρηση καταβάλλει το ποσό αυτό στους κληρονόμους του θανόντος κατά το λόγο της κληρονομικής τους μερίδας.

Αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης.

Σε περίπτωση αποχώρησης του λόγω συνταξιοδότησης, η ασφαλιστική επιχείρηση του καταβάλλει ποσό που ισούται με την προμήθεια (3) ετών που αναλογεί στην παραγωγή, η οποία εξακολουθεί να παραμένει για αυτό το διάστημα σε αυτήν.