Αντιπρόσωπος ζημιών αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρείας, κλάδου 10.

Σύμφωνα με το άρθρο 255 του ν. 4364/2016, ο αντιπρόσωπος ζημιών αλλοδαπής εταιρείας, που καλύπτει τον κίνδυνο του Κλάδου 10 «Αστική ευθύνη από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα», μπορεί να ενεργεί για λογαριασμό μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Πρέπει να είναι γνώστης της ελληνικής γλώσσας και να έχει την διαμονή του στην Ελλάδα. Εκπροσωπεί την ασφαλιστική επιχείρηση έναντι των ζημιωθέντων με μόνιμη κατοικία την Ελλάδα από ατυχήματα που προκαλούνται στα άλλα κράτη-μέλη από αυτοκίνητα που έχουν τόπο συνήθους στάθμευσης την Ελλάδα, ή άλλο κράτος-μέλος και είναι ασφαλισμένα σε εγκατεστημένες στην Ελλάδα ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις οποίες εκπροσωπεί, ώστε να ικανοποιεί ολοσχερώς τις αξιώσεις τους.

Ο διορισμός αντιπροσώπου δεν περιορίζει τον ζημιωθέντα, ή την εταιρεία του, να στραφεί απ ευθείας κατά του υπαίτιου του ατυχήματος, ή της εταιρείας του. 

Ο αντιπρόσωπος ζημιών υποχρεούται εντός (3) μηνών από τη λήψη της αίτησης αποζημίωσης του ζημιωθέντος, α) να υποβάλει αιτιολογημένη προσφορά αποζημίωσης σε περίπτωση που η ευθύνη δεν αμφισβητείται και η ζημιά έχει αποτιμηθεί και β) να υποβάλει αιτιολογημένη απάντηση επί των σημείων, που περιέχονται στην αίτηση, στην περίπτωση που η ευθύνη αμφισβητείται, ή δεν έχει ακόμα διαπιστωθεί σαφώς, ή σε περίπτωση που η ζημιά δεν έχει αποτιμηθεί πλήρως.