Φορολογικός αντιπρόσωπος ασφαλιστικής εταιρείας.

Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση, που είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, εφ όσον συνάπτει ασφαλιστήρια συμβόλαια που αφορούν κινδύνους, ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις, που βρίσκονται στην Ελλάδα για τα ασφάλιστρα των οποίων εφαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία υποχρεούται να διορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του ν. 2859/2000, ο οποίος έχει όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που έχουν οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η ύπαρξη του αντιπροσώπου αυτού δεν αποτελεί εγκατάσταση της ασφαλιστικής επιχείρησης.