Αντιπρόσωπος αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρείας.

Σύμφωνα με τα άρθρα 115 και 261 του ν. 4364/2016, ασφαλιστική επιχείρηση, που εδρεύει σε άλλο κράτος - μέλος, μπορεί να ιδρύσει υποκατάστημα στην Ελλάδα, εφ όσον η εποπτική αρχή καταγωγής της κοινοποιήσει στην Εποπτική Αρχή προβλεπόμενες πληροφορίες και έγγραφα και διορίσει νόμιμο αντιπρόσωπο.

Ο νόμιμος αντιπρόσωπος πρέπει να έχει κατοικία στην Ελλάδα. Εκπροσωπεί την ασφαλιστική επιχείρηση ενώπιον όλων των αρχών, δικαστικώς και εξωδίκως και στις σχέσεις της με το δημόσιο.

Ο διορισμός από την ίδια επιχείρηση δύο νομίμων αντιπροσώπων, είτε με αρμοδιότητα επί ορισμένου μέρους της επικρατείας, είτε προς άσκηση ορισμένου κλάδου, δεν επιτρέπεται.

Εάν ο νόμιμος αντιπρόσωπος είναι νομικό πρόσωπο, πρέπει να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την εκπροσώπησή του.

Όσον αφορά στην περίπτωση των Lloyd's, σε περίπτωση ενδεχόμενων διαφορών οι οποίες σχετίζονται με αναληφθείσες υποχρεώσεις, δεν πρέπει να προκύπτουν για τους ασφαλισμένους δυσχέρειες μεγαλύτερες από εκείνες που ήταν ενδεχόμενο να προκύψουν εάν οι διαφορές αυτές αφορούσαν συνήθεις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Την διεύθυνση του νομίμου αντιπροσώπου στην Ελλάδα, η εταιρεία είναι υποχρεωμένη, όταν ζητηθεί, να την γνωστοποιήσει έγγραφα. Στην διεύθυνση αυτή μπορεί να γίνονται οι κοινοποιήσεις που απευθύνονται στο νόμιμο αντιπρόσωπο.

Ο νόμιμος αντιπρόσωπος υπέχει την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα στην Ελλάδα.

Ελλείψει νομίμου αντιπροσώπου, ως και σε απουσία του, όλες οι επιδόσεις γίνονται στον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας του.

Σε περίπτωση παύσης του αντιπροσώπου από την επιχείρηση, η παύση ισχύει από της ημερομηνία επίδοσης στην Εποπτική Αρχή της σχετικής έγγραφης δήλωσης. Η επιχείρηση υποχρεούται να πληρώσει την θέση του νομίμου αντιπροσώπου εντός (2) μηνών από της κένωσής της.