ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ….

ΑΓΩΓΗ

Της ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία ….

ΚΑΤΑ

……….

Δυνάμει του … ασφαλιστηρίου συμβολαίου σκαφών ασφαλίσαμε στην Αθήνα για περίοδο 12 μηνών από … το σκάφος αναψυχής (φουσκωτή βάρκα) ΡΟΥ, μάρκας ΕΑGLΕ κατασκευής 1999 από ενισχυμένο πλαστικό, μήκους 6,30 μέτρων πλάτους 2,56 μέτρων και βάθους 0,55 μέτρων, εξοπλισμένο με εξωλέμβια βενζινοκίνητη μηχανή Υamaha απόδοσης 225 ίππων, ιδιοκτησίας .. εγγεγραμμένο υπό Ελληνική σημαία στον Πειραιά με  αριθμό Λεμβολογίου .. αντί 13.000 . δηλ. 7.000. η αξία σκάφους, 5.000 δρχ η αξία της μηχανής, 200 η αξία των προσωπικών αντικειμένων και 800 η αξία του τρέιλερ, για όλους τους κινδύνους κατά την περίοδο πλεύσης, αγκυροβόλησης και παροπλισμού, σύμφωνα με τους όρους του Ινστιτούτου Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής της 1-1-ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνετο και ο κίνδυνος κλοπής.

Η αξία του σκάφους, μηχανής και τρέιλερ δηλώθηκε από τον ιδιοκτήτη και αντιπροσώπευε στον τόπο και χρόνο  της ασφάλισης την συνηθισμένη για του ιδίου είδους και της ιδίας ποιότητος σκάφη, για τα οποία δεν υπήρχε καθορισμένη τιμή χρηματιστηρίου σκαφών, ούτε τρέχουσα τιμή αγοράς κατά τον χρόνο που ασφαλίστηκαν, αξία άλλωστε εύλογη και συνήθης κατά τον χρόνο αυτό.

Εν όψει του παροπλισμού του σκάφους  λόγω    ο ιδιοκτήτης του …..τον Μάιο …. συνήψε μετά του εναγομένου σύμβαση μίσθωσης πράγματος δυνάμει της οποίας  …. Με τη σύμβαση αυτή ο εναγόμενος ανέλαβε την υποχρέωση απέναντι στο μισθωτή, να παράσχει σ` αυτόν τη χρήση ενός χώρου που, κατά την αντίληψη των συναλλαγών, αυτός καθ αυτός, ήταν κατάλληλος για την στάθμευση και ασφαλή φύλαξη του σκάφους από τους συνήθεις κινδύνους, όπως είναι και ο κίνδυνος της κλοπής. Την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής ο μέσος συνετός εκμισθωτής την εκπληρώνει μόνο εφόσον η τεχνική διασκευή του χώρου στάθμευσης, οι διατυπώσεις εισόδου και εξόδου από αυτό και η φρούρηση του χώρου έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να πληρούν τους όρους ασφάλειας, που έχουν διαμορφωθεί στη σχετική πρακτική στάθμευσης σκαφών, αφετέρου δε λειτουργούν πράγματι σύμφωνα με το σχεδιασμό αυτό. Η σχετική πρακτική που έχει διεθνώς αλλά και ελληνικώς διαμορφωθεί απαιτεί ο  συγκεκριμένος χώρος να φρουρείται μέσω συστηματικού ελέγχου του χώρου από εξειδικευμένο προσωπικό με συναγερμό, φύλακες, ανιχνευτές κ.α., να υπάρχει φωτισμός του χώρου, μόνιμη φύλαξη και τηλεοπτική επιτήρηση του χώρου, πυροπροστασία και εξοπλισμός διάσωσης, παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο συγκεκριμένος όμως χώρος δεν πληρούσε κανένα από τους παραπάνω όρους ασφάλειας με αποτέλεσμα την …. άγνωστοι ……

Λόγω επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης ο … μας υπέβαλε απαίτηση  …ευρώ, εμείς δε ως είχαμε υποχρέωση εκ του ασφαλιστηρίου συμβολαίου την 21-11- του κατεβάλαμε …..ευρώ, δηλ. την ασφαλισμένη αξία της μηχανής.  

Κατά τη διάταξη του άρθρου 574 ΑΚ, μίσθωση πράγματος είναι η σύμβαση με την οποία αναλαμβάνουν την υποχρέωση για όσο χρόνο διαρκεί αυτή, ο μεν εκμισθωτής να παραχωρήσει στο μισθωτή τη χρήση του πράγματος, ο δε μισθωτής να καταβάλει το συμφωνημένο μίσθωμα. Τέτοια σύμβαση (μίσθωση πράγματος), επί της οποίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 574 επ. του ΑΚ, είναι και εκείνη, δυνάμει της οποίας μισθώνεται χώρος για την στάθμευση  σκαφών με αντάλλαγμα σε χώρο ανοικτό ή κλειστό, που διατίθεται στον κάτοχο του σκάφους και επιλέγεται από αυτόν χωρίς επίβλεψη του σκάφους από τον ίδιο, ο οποίος μετά τη στάθμευση παραλαμβάνει μαζί του τα κλειδιά του σκάφους και του χώρου στάθμευσης. Με τη σύμβαση αυτή ο εκμισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση απέναντι στο μισθωτή, να παράσχει σ` αυτόν τη χρήση ενός χώρου που, κατά την αντίληψη των συναλλαγών, αυτός καθ αυτός, είναι κατάλληλος για την ασφαλή φύλαξη του σκάφους από τους συνήθεις κινδύνους.  Την παραπάνω υποχρέωσή του ο εκμισθωτής εκπληρώνει μόνο εφόσον η τεχνική διασκευή του χώρου στάθμευσης, οι διατυπώσεις εισόδου και εξόδου από αυτό και η φρούρηση του χώρου με συναγερμό, φύλακες, ανιχνευτές κ.α., έχουν σχεδιαστεί από τα αρμόδια όργανά της κατά τρόπο ώστε να πληρούν τους όρους ασφάλειας, που έχουν διαμορφωθεί στη σχετική πρακτική, αφετέρου δε λειτουργούν πράγματι σύμφωνα με το σχεδιασμό αυτόν.  Η καταλληλότητα αυτή του χώρου στάθμευσης, για την ασφαλή φύλαξη του σκάφους, στην οποία ο μισθωτής αποβλέπει, ενώ ο εκμισθωτής την εγγυάται, έχει καταστήσει σιωπηρά και αυτή αντικείμενο της σχετικής σύμβασης, και ως εκ τούτου αποτελεί συμφωνημένη ιδιότητα του μισθίου, η έλλειψη της οποίας παρέχει στο μισθωτή τα προβλεπόμενα από τη διάταξη του άρθρου 577 ΑΚ δικαιώματα, μεταξύ των οποίων και αυτό της αποζημίωσης για μη εκτέλεση της σύμβασης.

Στην προκείμενη περίπτωση η κλοπή του σκάφους οφείλεται, αφενός μεν στην έλλειψη κατά τη συνομολόγηση της ένδικης σύμβασης μισθώσεως της συμφωνημένης ιδιότητας του μισθίου, συνιστάμενης στην μη εξασφάλιση ασφαλούς φύλαξης του σκάφους, την οποία ο εκμισθωτής υποσχέθηκε και εγγυήθηκε, και αφετέρου στην υπαίτια συμπεριφορά του εναγομένου με την οποία παραβιάστηκε η πιο πάνω συμβατική υποχρέωση του τελευταίου.

Κατά συνέπεια ο εναγόμενος ευθύνεται κατά τις διατάξεις περί μισθώσεως πράγματος των άρθρων 574, 575, 576 και 578 ΑΚ, γιατί κατά το άρθρο 575 ΑΚ, με το οποίο συμπληρώνεται και εξειδικεύεται το περιεχόμενο της οριζόμενης στο 574 ΑΚ υποχρέωσης, ο εκμισθωτής έχει την υποχρέωση να παραδώσει στο μισθωτή το μίσθιο κατάλληλο για τη συμφωνημένη χρήση και να το διατηρεί κατάλληλο σ` όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, κατά δε το άρθρο 577 ΑΚ, αν κατά τη συνομολόγηση της μίσθωσης λείπει η συμφωνημένη ιδιότητα του μισθίου, ο μισθωτής έχει δικαίωμα, αντί για τη μείωση ή τη μη καταβολή του μισθώματος, να απαιτήσει αποζημίωση για τη μη εκτέλεση της σύμβασης.

Υπό τα εκτεθέντα περιστατικά αποδεικνύεται η  επικαλούμενη με την αγωγή έλλειψη, κατά την κατάρτιση της ένδικης μισθωτικής σύμβασης, της σιωπηρά συμφωνημένης ιδιότητας της καταλληλότητας του χώρου για την ασφαλή φύλαξη του σκάφους  αφού τη συμβατική αυτή υποχρέωση δεν πληρούσε όχι μόνο τις Ελληνικές αλλά και τις διεθνείς προδιαγραφές τις οποίες θα εφάρμοζε ο κάθε μέσος συνετός εκμισθωτής και επομένως ο εναγόμενος είναι υπόχρεος . .

Επειδή με την καταβολή της ασφαλιστικής αποζημίωσης υποκατασταθήκαμε μέχρι του ποσού των 14.674 ευρώ, κατά τη διάταξη του άρθρου 14 ν. 2496\97, στα δικαιώματά του παθόντος παρακαταθέτη-ασφαλισμένου και με την εξοφλητική απόδειξη συμβατικώς μας εκχώρησε τις απαιτήσεις του και επομένως η σχετική αξίωση μεταβιβάσθηκε σε εμάς, ημών  πλέον νομιμοποιουμένων ενεργητικώς χωρίς να απαιτείται κάποια δήλωση η αναγγελία.

Επειδή κατά τα ανωτέρω ο εναγόμενος μας οφείλει 14.674 ευρώ, δέον όπως υποχρεωθεί να μας καταβάλει συνολικά …. ευρώ.

Επειδή, εν όψει της αμφισβητούμενης φερεγγυότητας του εναγομένου, ενεργούντος λίαν επισφαλή επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά και λόγω της εμπορικότητας της διαφοράς, πρέπει η απόφαση που θα εκδοθεί να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής, προς απόδειξή της δε επικαλούμεθα μάρτυρες και έγγραφα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας.

ΖΗΤΟΥΜΕ

Να γίνει δεκτή η αγωγή.

Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να μας καταβάλει … ευρώ με τους νομίμους τόκους υπερημερίας από την επίδοση της παρούσας και μέχρι την εξόφληση.

Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή. και Να καταδικασθεί στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη.

Αθήνα

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ