ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

ΑΓΩΓΗ

Της ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία …..

ΚΑΤΑ

………………

Δυνάμει του … ασφαλιστηρίου συμβολαίου σκαφών ασφαλίσαμε στην Αθήνα για περίοδο 12 μηνών από … το σκάφος αναψυχής (φουσκωτή βάρκα) ΡΟΥ, μάρκας ΕΑGLΕ κατασκευής 1999 από ενισχυμένο πλαστικό, μήκους 6,30 μέτρων πλάτους 2,56 μέτρων και βάθους 0,55 μέτρων, εξοπλισμένο με εξωλέμβια βενζινοκίνητη μηχανή Υamaha απόδοσης 225 ίππων, ιδιοκτησίας  ….. εγγεγραμμένο υπό Ελληνική σημαία στον Πειραιά με  αριθμό Λεμβολογίου … αντί 13.000 . δηλ. 7.000. η αξία σκάφους, 5.000 δρχ η αξία της μηχανής, 200 η αξία των προσωπικών αντικειμένων και 800 η αξία του τρέιλερ, για όλους τους κινδύνους κατά την περίοδο πλεύσης, αγκυροβόλησης και παροπλισμού, σύμφωνα με τους όρους του Ινστιτούτου Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής της 1-11-85, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνετο και ο κίνδυνος κλοπής.

Η αξία του σκάφους, μηχανής και τρέιλερ δηλώθηκε από τον ιδιοκτήτη και αντιπροσώπευε στον τόπο και χρόνο  της ασφάλισης την συνηθισμένη για του ιδίου είδους και της ιδίας ποιότητος σκάφη, για τα οποία δεν υπήρχε καθορισμένη τιμή χρηματιστηρίου σκαφών, ούτε τρέχουσα τιμή αγοράς κατά τον χρόνο που ασφαλίστηκαν, αξία άλλωστε εύλογη και συνήθης κατά τον χρόνο αυτό.

Εν όψει περιόδων παροπλισμού του σκάφους ο ιδιοκτήτης του …τον Μάιο  συνήψε μετά του εναγομένου σύμβαση παρακαταθήκης με αμοιβή ( φύλακτρα), δυνάμει της οποίας θα του παρέδιδε περιοδικά το σκάφος με την εξωλέμβια μηχανή και το τρέιλερ προς φύλαξη στον υπαίθριο χώρο φύλαξης σκαφών, που διατηρεί στην οδό …στον….. όπου ασκεί ατομική επιχείρηση επισκευής σκαφών-μηχανών θαλάσσης και πάρκινγκ σκαφών, τούτου υπόχρεου σε φύλαξη αυτών καθ όλο το 24ωρο μέχρι της κανονικής των αποδόσεως, αντί μηνιαίων φυλάκτρων ….. Σε εκτέλεση της σύμβασης, εν όψει περιοδικού παροπλισμού του σκάφους ο ….ς, αρχές Αυγούστου …., παρέδωσε στον εναγόμενο, ο οποίος και τα παρέλαβε, το σκάφος με την εξωλέμβια μηχανή φορτωμένα στο τρέιλερ. 'Εκτοτε αυτά μέχρι την αναζήτησή των από τον ιδιοκτήτη των θα παρέμειναν στην φύλαξη του εναγομένου.

Ως φύλαξη θεωρείται η με επιμέλεια και ειδική προσωπική ή μέσω των εντεταλμένων οργάνων επίβλεψη καθ όλο το 24ωρο, η οποία απαιτείται κατά την συναλλακτική αντίληψη, για την συντήρηση του πράγματος, που έχει παρακρατηθεί μέχρι της αποδόσεώς του.

Τις νυκτερινές ώρες της 15 προς 16 Αυγούστου …άγνωστος δράστης εισήλθε στο πίσω μέρος του υπαίθριου χώρου, αφού παραβίασε την κλειδαριά της  πόρτας του συρματοπλέγματος και αφαίρεσε από το σκάφος την εξωλέμβια μηχανή και τον υδραυλικό μηχανισμό του τιμονιού. Σημειώνεται ότι η εξωλέμβια μηχανή ζυγίζει 350 κιλά και για την μεταφορά της απαιτείτο να διαλυθεί από γνώστη της δουλειάς σε 3 ή 4 κομμάτια με απαιτούμενο χρόνο διάλυσης 2 με 3 ώρες και να μεταφερθεί με μεταφορικό μέσο. Μη υπάρχοντος φύλακος η τοπική αστυνομία Αλίμου ειδοποιήθηκε την …. από τον εναγόμενο, η οποία παρά τις προσπάθειες, που κατέβαλε, μέχρι σήμερα δεν ανεύρε, ούτε την εξωλέμβια μηχανή και τον υδραυλικό μηχανισμό του τιμονιού ούτε τον υπεύθυνο δράστη.

Ως ασφαλιστές του σκάφους ενημερωθέντες διορίσαμε πραγματογνώμονα προς ακριβή διαπίστωση των γεγονότων και του ύψους της ζημίας. Ο πραγματογνώμονας επισκεφθείς τον υπαίθριο χώρο φύλαξης διαπίστωσε την κλοπή, την αξία της μηχανής, η οποία ανήρχετο σε ….ευρώ και την αξία το υδραυλικού τιμονιού, η οποία ανήρχετο σε ….ευρώ και συνολικά …. ευρώ αξία που είχαν τα πράγματα κατά την συνηθισμένη τιμή πραγμάτων για του ιδίου είδους και της ίδιας ποιότητας πράγματα κατά τον χρόνο και στον τόπο πού ασφαλίστηκαν.

Λόγω επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης ο ….μας υπέβαλε απαίτηση …. ευρώ, εμείς δε ως είχαμε υποχρέωση εκ του ασφαλιστηρίου συμβολαίου την … του κατεβάλαμε …ευρώ, δηλ. την ασφαλισμένη αξία της μηχανής,  αφού για το υπερβάλλον ήταν ανασφάλιστος.

Επειδή ο θεματοφύλακας με την σύμβαση παρακαταθήκης έναντι αμοιβής ευθύνεται έναντι του παρακαταθέτη σε αποζημίωση για κάθε ζημία, που του προκάλεσε, από αθέτηση της υποχρέωσης του για φύλαξη των παρακατατεθέντων πραγμάτων, οφειλόμενη σε οποιοδήποτε πταίσμα του. Επειδή αποκλεισμός της ευθύνης του αυτής για πταίσμα του, οφειλόμενο σε δόλο ή βαριά αμέλεια με συμφωνία από πριν είναι άκυρη ( άρθρο 332 εδ. α ΑΚ).

Επειδή ευθύνη για αθέτηση υποχρέωσης προς φύλαξη από βαριά αμέλεια συντρέχει κάθε φορά, που η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά εκτροπή ιδιαίτερα μεγάλη ή ασυνήθως σοβαρή της απαιτούμενης από τους κανόνες των συναλλαγών επιμέλειας.

Επειδή από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 335, 336, 822 και 827 ΑΚ προκύπτει ότι σε περίπτωση διαρκούς υπαιτίου αδυναμίας του θεματοφύλακα να αποδώσει το πράγμα, που παρέλαβε προς φύλαξη, ανακύπτει υποχρέωσή του προς αποζημίωση του παρακαταθέτη, που περιλαμβάνει κατά τις διατάξεις των άρθρων 297 και 298 ΑΚ την θετική ζημία και το διαφυγόν κέρδος.

Επειδή η αυτούσια απόδοση του πράγματος είναι ανέφικτη λόγω της ολοσχερούς απώλειάς του, ο εναγόμενος είναι υπόχρεος προς αποζημίωση της αξίας του.

Επειδή με την καταβολή της ασφαλιστικής αποζημίωσης υποκατασταθήκαμε μέχρι του ποσού των …. ευρώ, κατά τη διάταξη του άρθρου 14 ν. 2496\97, στα δικαιώματά του παθόντος παρακαταθέτη-ασφαλισμένου και με την εξοφλητική απόδειξη συμβατικώς μας εκχώρησε τις απαιτήσεις του και επομένως η σχετική αξίωση μεταβιβάσθηκε σε εμάς, ημών  πλέον νομιμοποιουμένων ενεργητικώς χωρίς να απαιτείται κάποια δήλωση η αναγγελία.

Επειδή κατά τα ανωτέρω ο εναγόμενος μας οφείλει …ευρώ, ως και …ευρώ ως δαπάνη σύνταξης της πραγματογνωμοσύνης, που καταβάλαμε την ….στον συντάξαντα πραγματογνώμονα …, πραγματογνωμοσύνη αναγκαία, αφού απαιτούντο ειδικές γνώσεις, για να διαπιστωθεί η απώλεια και η αξία του πράγματος, δέον όπως υποχρεωθεί να μας καταβάλει συνολικά ….ευρώ.

Επειδή, εν όψει της αμφισβητούμενης φερεγγυότητας του εναγομένου, ενεργούντος λίαν επισφαλή επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά και λόγω της εμπορικότητας της διαφοράς, πρέπει η απόφαση που θα εκδοθεί να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή.

Επειδή πρέπει να διαταχθεί η προσωπική κράτηση του εναγομένου μέχρι ένα έτος, ως μέσον εκτέλεσης της απόφασης, λόγω τόσο της εμπορικής ιδιότητας του εναγομένου και της εμπορικότητας της διαφοράς, όσο και της αδικοπραξίας, που ετέλεσε.

Επειδή ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ο εναγόμενος ευθύνεται κατά τις διατάξεις των αδικοπραξιών των άρθρων 9l4, 346 ΑΚ, 907 , 908 και 1047 ΚΠολΔ, της αγωγής ορισμένης, αφού περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα για το ορισμένο της αγωγής στοιχεία.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής, προς απόδειξή της δε επικαλούμεθα μάρτυρες και έγγραφα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας.

ΖΗΤΟΥΜΕ

Να γίνει δεκτή η αγωγή. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να μας καταβάλει …. ευρώ με τους νομίμους τόκους υπερημερίας από την επίδοση της παρούσας και μέχρι την εξόφληση. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή. Να διαταχθεί η προσωπική κράτηση του εναγομένου μέχρι ένα έτος, -ως μέσον εκτέλεσης της απόφασης και Να καταδικασθεί στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη.

Αθήνα

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ