Σύμφωνα με τον ν. 2496/1997

Α. Ο τρίτος έχει ευθεία αξίωση κατά του ασφαλιστή και πέρα από το ασφαλιστικό ποσό, μέχρι το όριο για το οποίο η ασφάλιση είναι υποχρεωτική.

Β. Ο ασφαλιστής απαλλάσσεται της υποχρέωσης προς ασφάλισμα, αν η επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης οφείλεται,

α. Στη μεν ασφάλιση ζημιών, σε δόλο ή σε βαριά αμέλεια,

β. Στη δε ασφάλιση προσώπων, μόνο σε δόλο

του λήπτη της ασφάλισης / ασφαλισμένου / των προσώπων που συνοικούν μαζί τους / των νομίμων αντιπροσώπων τους / των  εκπροσώπων τους, ή των τρίτων στους οποίους έχει ανατεθεί επαγγελματικά η φύλαξη του αντικειμένου της ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλιστής δικαιούται μόνο το δεδουλευμένο ασφάλιστρο.

Γ. Ο ασφαλιστής δεν μπορεί να αντιτάξει κατά του τρίτου ζημιωθέντος ενστάσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση. 

Εξαιρείται η περίπτωση, που ο ζημιωθείς είναι,

α. ο λήπτης της ασφάλισης.

β. ο σύζυγος, ή συγγενής ως και το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας του λήπτη της ασφάλισης, ή του ασφαλισμένου, εφόσον υπήρχε συνοίκηση, ή 

γ. είναι άλλο πρόσωπο η αστική ευθύνη του οποίου καλύπτεται.,

Δ. Ο ασφαλιστής που κατέβαλε στον τρίτο χωρίς να είναι υποχρεωμένος από την ασφαλιστική σύμβαση υποκαθίσταται στην απαίτηση του τρίτου κατά του ασφαλισμένου, μέχρι το ποσό που κατέβαλε. Στην περίπτωση αυτή η παραγραφή κατά του τρίτου δεν συμπληρώνεται πριν την παρέλευση (6) μηνών από καταβολή του ασφαλίσματος (υποκατάσταση του ασφαλιστή).

Ε. Αν ζημιώθηκαν περισσότεροι τρίτοι, αποζημιώνονται αναλογικά κατά το λόγο των απαιτήσεών τους.

ΣΤ. Αν ο ασφαλιστής κατέβαλε σε έναν από τους τρίτους ποσό μεγαλύτερο από την αναλογία του, απαλλάσσεται έναντι των λοιπών για τις πέραν του ασφαλιστικού ποσού απαιτήσεις, εκτός αν κατέβαλε γνωρίζοντας την ύπαρξή τους.

Αυτοί όμως έχουν έναντι του τρίτου που ικανοποιήθηκε αξίωση για την απόδοση του ποσού που έλαβε πέρα από την αναλογία του.

Ζ. Γεγονός που οδηγεί στην άρση, ή τη λήξη της ασφαλιστικής σχέσης, δεν αντιτάσσεται κατά του τρίτου ζημιωθέντα παρά μόνο μετά πάροδο (1) μηνός από τότε που ο ασφαλιστής το κοινοποιήσει στην υπηρεσία, ή στο νομικό πρόσωπο, που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό.