Η βραχυπρόθεσμη ενιαύσια παραγραφή του άρθρου 32 της Διεθνούς Σύμβασης της Γενεύης (CMR), όπως και η διάταξη του άρθρου 107 του ΕμπΝ, αφορά τις αγωγές του αποστολέα, ή του παραλήπτη, κατά του μεταφορέα για ζημία ή απώλεια των μεταφερομένων εμπορευμάτων και για καθυστέρηση παράδοσης τους. Δεν αφορά την αγωγή του μεταφορέα για την αμοιβή του (πληρωμή ναύλου) κατά του αποστολέα, ή του παραλήπτη.

Η αξίωση του μεταφορέα και του παραγγελιοδόχου μεταφοράς κατά του αποστολέα, ή του παραλήπτη, για την πληρωμή του ναύλου υπάγεται στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 250 παρ. 2 ΑΚ (ΕφΘεσ. 2696/2003, ΕφΑθ 2795/2010). Η παραγραφή αρχίζει με τη λήξη του έτους κατά το οποίο γεννήθηκε η αξίωση και ήταν δυνατή η δικαστική της επιδίωξη (άρθρα 251, 253 ΑΚ).