Στην εσωτερική (εθνική) σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων (φορτίων) εφαρμόζεται ο Κανονισμός των δια Σιδηροδρόμου Μεταφορών (ΚΑ.ΜΕ.Σ.)

Σε κάθε μεταφορά πραγμάτων συμμετέχουν τρία βασικά πρόσωπα, α) ο αποστολέας, ή φορτωτής, β) ο μεταφορέας, που διαθέτει το μεταφορικό μέσο και εκτελεί στην πραγματικότητα το έργο της μεταφοράς και γ) ο παραλήπτης, ή αγοραστής. Σε πολλές περιπτώσεις συμμετέχει και ο παραγγελιοδόχος μεταφοράς.

Ο παραγγελιοδόχος μεταφοράς (άλλως διαμεταφορέας) αναλαμβάνει, ενεργώντας στο δικό του όνομα την εκτέλεση της μεταφοράς για λογαριασμό του αποστολέα. Ειδικότερα επιφορτίζεται με την ανεύρεση του μεταφορέα, με τον οποίο καταρτίζει «επ' ονόματί του» την σύμβαση μεταφοράς και από τον οποίο διαφέρει κατά το ότι ο μεταφορέας ενεργεί ο ίδιος τη μεταφορά.

Για κάθε μεταφορά συντάσσεται ένα έγγραφο μεταφοράς (φορτωτική) στο οποίο, κυρίως, αναγράφονται, α. Το όνομα και η διεύθυνση του αποστολέα, β. Η φύση και το βάρος του εμπορεύματος, γ. Ο τόπος και η ημερομηνία παραλαβής των εμπορευμάτων, δ. Ο τόπος παράδοσης των εμπορευμάτων, ε. Το δρομολόγιο που θα ακολουθηθεί, ή, η απόσταση που θα διανυθεί, στ. Οι σταθμοί φόρτωσης και εκφόρτωσης, ζ. Κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο για την εκτέλεση της μεταφοράς.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ

Ο ελληνικός σιδηρόδρομος ευθύνεται για τα μεταφερόμενα εμπορεύματα εντός της χώρας, όταν, από την παραλαβή τους μέχρι και την παράδοση τους στον παραλήπτη, προκύψει, α) Υπέρβαση της προθεσμίας παράδοσης, μεγαλύτερη των 48 ωρών, β) Απώλεια εμπορεύματος, ολική, ή μερική, γ) Βλάβη εμπορεύματος.  

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ  

Ισχύουν οι λόγοι απαλλαγής για την διεθνή σιδηροδρομική μεταφορά.

Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Όταν συντρέχει ευθύνη του Σιδηροδρόμου, υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης, που κατά περίπτωση, είναι.

α) Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας παράδοσης του εμπορεύματος, όταν η υπέρβαση της προθεσμίας παράδοσης είναι μεγαλύτερη των 48 ωρών. Αν ο παραλήπτης-δικαιούχος δεν αποδείξει το ποσό της ζημιάς που προκλήθηκε σ' αυτόν εξ αιτίας της υπέρβασης, ο σιδηρόδρομος υποχρεούται να του καταβάλει το ένα δέκατο (1/10) του ποσού των κομίστρων με ανώτατο όριο το ποσό των 2,20 ΕΥΡΩ ανά αποστολή. Αν ο παραλήπτης-δικαιούχος αποδείξει το ποσό της ζημίας που υπέστη εξ αιτίας της υπέρβασης, ο σιδηρόδρομος υποχρεούται να του καταβάλει το ποσό αυτό, πάντως όχι πέραν του διπλασίου του ποσού των κομίστρων.

β) Σε περίπτωση απώλειας (ολικής ή μερικής) του εμπορεύματος.

Η καταβλητέα αποζημίωση καθορίζεται με βάση την αξία του εμπορεύματος. Δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 2,20 ΕΥΡΩ για κάθε κιλό μικτού βάρους απωλεσθέντος εμπορεύματος. Πέραν της αποζημίωσης αυτής ο σιδηρόδρομος υποχρεούται να επιστρέψει στο παραλήπτη-δικαιούχο και τα αναλογούντα κόμιστρα.

γ) Σε περίπτωση βλάβης του εμπορεύματος

Ο σιδηρόδρομος υποχρεούται να καταβάλει στον παραλήπτη-δικαιούχο ποσό, που να ανταποκρίνεται στην υποτίμηση που υπέστη το εμπόρευμα εξ αιτίας της βλάβης.  Σε κάθε περίπτωση η καταβλητέα αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2,20 ΕΥΡΩ για κάθε κιλό βάρους του εμπορεύματος που υπέστη την βλάβη. Τα παραπάνω ποσά αποζημίωσης διπλασιάζονται σε περίπτωση που υπάρχει δόλος, ή βαρεία αμέλεια, του σιδηροδρόμου.

ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ  

Φορέας και νομιμοποιούμενος για την άσκηση της σχετικής αγωγής αποζημίωσης είναι ο αποστολέας, ή, ο παραλήπτης. Ο παραλήπτης νομιμοποιείται στην άσκηση της αγωγής από τη στιγμή που,  α) ανέλαβε τη φορτωτική και β) παρέλαβε το εμπόρευμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

Η απαίτηση προς αποζημίωση παραγράφεται μετά ένα έτος. Κατά παρέκκλιση η παραγραφή είναι διετής, αν ζημία προέκυψε από δόλο, ή είναι περίπτωση απάτης. Αρχίζει από την ημέρα της παράδοσης του εμπορεύματος, ή σε περίπτωση ολικής απώλειας από τη  τριακοστή ημέρα που έπρεπε να παραδοθεί. Σε κάθε περίπτωση από την ημέρα που μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα.