Ο παραγγελιοδόχος μεταφοράς στην σιδηροδρομική μεταφορά, ως εγγυητής για την εκτέλεση της μεταφοράς από τον σιδηρόδρομο,  ευθύνεται με αυτόν εις ολόκληρον, είναι υπεύθυνος δηλαδή για την άφιξη των μεταφερομένων πραγμάτων στον προορισμό τους.

Ως συνέπεια της εις ολόκληρον ευθύνης του ο παραγγελιοδόχος μεταφοράς, εφ όσον εναχθεί από τον εντολέα, τον παραλήπτη, ή τον ασφαλιστή, που υποκαταστάθηκε στην θέση του, για καταβολή αποζημίωσης λόγω της ζημίας, που επήλθε,  δικαιούται, αφ ενός μεν να εναγάγει και αυτός τον σιδηρόδρομο (ως δικαιούχος αποζημίωσης έναντι αυτού), αφ ετέρου δε να προβάλει ως εναγόμενος, ότι η απώλεια, ή η βλάβη των μεταφερομένων πραγμάτων, οφείλεται σε υπαιτιότητα άλλου, όπως σε ενέργεια, ή παράλειψη, του σιδηροδρόμου.