Ο ιδιοκτήτης του φορτίου, που σκοπεύει να εγείρει απαιτήσεις προς το μεταφορέα για απώλεια, ή ζημία, του φορτίου,

α) Πρέπει να ασκήσει την αγωγή εντός (2) ετών, από την παράδοση των αγαθών, ή από την ημερομηνία κατά την οποία τα αγαθά έπρεπε να παραδοθούν.   

β) Αν παρέλθει η προθεσμία των (2) ετών, το σχετικό δικαίωμα ασκείται μόνο κατ ένσταση, ή προς συμψηφισμό της απαίτησης.
γ)  Η παραγραφή αρχίζει από την ημέρα κατά την οποία παραδόθηκαν τα εμπορεύματα ή, σε περίπτωση απώλειας από την τελευταία ημέρα κατά την οποία έπρεπε να παραδοθούν.